Aarhus
Business College

Forløbet

Kom i gang med en erhvervskarriere på kun 5 uger, og bliv elev i en virksomhed som f.eks. speditør, indkøber eller administrativ medarbejder.

Forløbet har tidligere taget 10 uger at gennemføre, men er efter Uddannelsesministeriets nye bekendtgørelser fra august 2019 reduceret til en varighed på 5 uger.

Hvad er EUD for STX-, HF- og HTX-studenter

EUD for STX-, HF og HTX-studenter er et særligt tilrettelagt forløb for dig, der har afsluttet en gymnasial uddannelse, og gerne vil have en elevplads og karriere inden for Kontor, Handel, Detail eller Event. Forløbet giver dig kompetencer og opkvalificerer dig, så du efterfølgende er klar til en elevplads i en virksomhed.

Normalt tager det 1 år at opnå kompetencer til at gå i lære, men har du bestået en STX, HF eller HTX, er forløbet reduceret til kun 5 uger. Derefter kan du fortsætte på Hovedforløbet, som består af 1-2 års praktik i en virksomhed. Længden af din praktik afhænger af den uddannelsesaftale, du har indgået eller indgår med den virksomheden, du skal være i lære hos.

Undervisningen består af et 5 ugers grundforløb med undervisning på niveau C i fagene virksomhedsøkonomi, afsætning og it.

Retningen Kontor indeholder

  • Informationsteknologi C
  • Virksomhedøkonomi C

Retningen Event, Handel og Detail

  • Afsætning C
  • Virksomhedøkonomi C

For alle retninger skal du også opnå kompetencer i det uddannelsesspecifikke fag, som er rettet mod den uddannelsesretning.

Undervisningen er relevant, fordi læringsaktiviteterne tager udgangspunkt i autentiske problemstillinger målrettet den virkelighed, du vil møde under din elevtid. Du får færdigheder, du kan anvende konkret i din dagligdag.

Grundforløbet afsluttes med eksamen.

Du behøver ikke have en elevplads, før du søger ind på forløbet.

Du kan tage EUD for STX-, HF og STX-studenter som et online forløb, hvor undervisningen udelukkende foregår online.

Sådan foregår undervisningen

På dette forløb kan du vælge at studere i skolens Open Learning Center (tilstedeværelse) eller vores onlineforløb.

Undervisning i Open Learning Center (tilstedeværelse)

Hvis du vælger at gennemføre din uddannelse i Open Learning Center (OLC), får du oplæg og vejledning af dine faglærere, og du lærer i et socialt læringsmiljø.

Du skal møde på skolen, hvor din faglærer har lagt en plan for dagens program. Læreren gennemgår planen og holder måske et kort fagligt oplæg, men det er dig, der styrer din egen læringsproces. Du kan med stor fordel arbejde sammen med dine studiekammerater, så du har nogen at diskutere det faglige med og et fællesskab at løse opgaver i samtidig med, at I kan hjælpe hinanden med at gennemføre uddannelsen med et godt resultat. I løbet af dagen har du adgang til faglig vejledning og støtte til at blive på sporet. Nogle opgaver indebærer at du eller gruppen fremlægger opgaver mundtligt for faglæreren. Det meste af dagen går med læsning, opgaveløsning og samarbejde.

Du kan dog også arbejde fleksibelt og individuelt.

Open Learning Center er for dig, der har brug for struktur, et socialt læringsmiljø og adgang til læreroplæg og -vejledning.

Du kan læse om eksamen længere nede på siden.

Onlineforløb

Hvis du vælger vores onlineforløb, skal du ikke møde fysisk i skole. Forløbet er fleksibelt, og du kan læse på det tidspunkt af dagen, der passer dig. Du skal dog være opmærksom på, at det er et fuldtidsstudie, du starter på og vi forventer, at du dagligt arbejder med pensum og opgaverne i 4-6 timer. Vi forventer en høj grad af selvstændighed og selvdisciplin, og der er krav om løbende opgaveaflevering og studieaktivitet.

Der er mulighed for at få hjælp og vejledning fra undervisere på alle hverdage, så der er altid hjælp at hente.

Undervisningen er varierende. Vi anvender flere forskellige læringsformer – både individuelle, dialogbaserede og casebaserede online læringsformer, og der er mulighed for fremmøde i de tilfælde, hvor det giver mest mening. Der er altid et lokale til rådighed på skolen til vores online-studerende.

Efter tilmelding modtager du en mail fra Aarhus Business College med informationer om, hvordan du logger på systemet. Første undervisningsdag skal du logge på systemet, så vi er sikre på, at alle kommer godt i gang.

Tilmelding

Tilmeld dig her

Se datoer for studiestart her

Vi starter løbende nye hold

Fag

For at du kan blive klar til at gå i lære, skal du have nogle merkantile grundfag. Du skal desuden have det uddannelsesspecifikke fag, som er et fag, der direkte afspejler den uddannelsesretning, du har valgt. Det betyder, at har du f.eks. valgt retningen Detail, vil dit uddannelsesspecifikke fag indeholde emner, der alle kredser om forskellige aspekter inden for salg og butik. Har du derimod valgt retningen Handel, vil det uddannelsesspecifikke fag omhandle emner, der relaterer til handel.

Du kan læse mere om fagene nedenfor.

Virksomhedsøkonomi, niveau C

Faget erhvervsøkonomi giver dig en grundlæggende forståelse for de økonomiske problemstillinger i en virksomhed. Vi kommer hele vejen rundt om de dele, der har betydning for virksomhedens økonomi, fra regnskabsopstilling og -analyse til omkostningsstyring og opstilling af resultatbudgetter. Faget handler selvfølgelig mest om økonomi, men du lærer også om den del af virksomhedernes dagligdag, som handler om miljø og social ansvarlighed.

Dit udbytte

Gennem faget bliver du i stand til at foretage helhedsorienterede vurderinger og relevante beregninger i relation til virksomhedens økonomi. Du lærer at opstille og analysere regnskaber og budgetter for forskellige typer af virksomheder samtidig med, at du bliver i stand til at foretage økonomiske beregninger og på den baggrund træffe økonomiske beslutninger for virksomheden.

Emner

Herunder kan du se, hvilke emner faget indeholder:

Emner 1/11

Virksomhedstyper

Her lærer du at skelne mellem service-, handels- og produktionsvirksomheders karakteristika. Som iværksætter er det afgørende at kunne skelne mellem de forskellige virksomhedstyper og vurdere de økonomiske konsekvenser ved etablering af de forskellige virksomhedstyper.

Emner 2/11

Regnskabsopstilling

Du får i dette modul en grundlæggende forståelse for regnskabets opbygning og indhold i forhold til de generelle bogføringsprincipper. Du bliver i stand til at se, om et regnskab indeholder de rigtige oplysninger, og du lærer at lave beregninger, der viser, hvordan det går med virksomhedens økonomiske udvikling. Du bliver god til at skelne mellem, hvilken regnskabsopstilling der skal bruges afhængigt af virksomhedens type og ejerform. På den baggrund lærer du at opstille resultatopgørelse, balance og noter på både service-, handels-, og produktionsvirksomheder.

Emner 3/11

Regnskabsanalyse

Du lærer at beregne, kommentere og vurdere på relevante nøgletal for en given virksomhed. Derigennem bliver du i stand til at belyse virksomhedens økonomiske situation.

Emner 4/11

Kalkulationer

Kalkulationer gør dig i stand til at beregne salgspriser ud fra krav til indtjening. Du lærer om salgs- og købsmoms, og du vil arbejde med for- og efterkalkulationer for virksomhedens produkter.

Emner 5/11

Prisoptimering

Med prisoptimering og nulpunktsberegninger lærer du skelne mellem variable omkostninger og kapacitetsomkostninger. Du bliver i stand til at beregne den optimale salgspris for et produkt efter total- og enhedsmetoden og dermed vurdere, om du skal justere forskellige handlingsparametre (pris, kvalitet og markedsføring) ud fra forventninger til ændringer i salget.

Emner 6/11

Budgetter

På denne del af kurset får du en grundlæggende forståelse for budgetopstilling og -indhold. Du bliver i stand til at opstille likviditetsbudget og resultatbudget ud fra relevante forudsætninger. Du lærer at opstille nøgletal, der viser den forventede udvikling i resultater, og du lærer at vurdere, om den ventede udvikling er tilfredsstillende.

Emner 7/11

Omkostningernes variabilitet

Du lærer at vurdere omkostningernes variabilitet i forhold til virksomhedens aktiviteter og at skelne mellem kapacitets-, variable og samlede omkostninger. Efter at have fulgt emnet vil du også være i stand til at afgøre, om en given omkostning er variabel eller fast og hvilken betydning, det har for virksomheden.

Emner 8/11

Personalestyring

I dette emne får du kendskab til virksomhedernes forskellige lønformer. Du lærer at analysere på de nøgletal, som belyser personalets effektivitet.

Emner 9/11

Miljø og social ansvarlighed

Her får du kendskab til virksomhedens miljøarbejde. Du kommer til at forstå rapportering af miljømæssige forhold, CSR og alternative regnskaber. Du skal ved hjælp af miljøindikatorer kunne analysere virksomhedens miljødata. Endvidere skal du på et overordnet niveau kunne vurdere virksomheds miljø og social ansvarlighed.

Emner 10/11

Logistik

Styring af indkøb og lager er af afgørende betydning for virksomhederne. I dette emne diskuterer og vurderer vi virksomhedens optimering af vareindkøb ved hjælp af lager- og indkøbsstyring. Det sker med henblik på en optimering af virksomhedens vareindkøb.

Emner 11/11

Økonomistyringssystemer

Her får du indsigt i regnskabets opbygning og indhold, herunder de generelle bogføringsprincipper. Du bliver i stand til at se fordele og ulemper ved anvendelse af et integreret økonomistyringssystem, ligesom du vil kunne identificere mulige faldgruber og se, hvad det kræver af virksomheden at have et økonomistyringssystem – blandt andet i form af uddannelse og back up.

Emner 1/11

Virksomhedstyper

Her lærer du at skelne mellem service-, handels- og produktionsvirksomheders karakteristika. Som iværksætter er det afgørende at kunne skelne mellem de forskellige virksomhedstyper og vurdere de økonomiske konsekvenser ved etablering af de forskellige virksomhedstyper.

Afsætning, niveau C

Afsætning er et fag, hvor vi ser på markedsforhold, markedsføring og branding. Du lærer om udbud og efterspørgsel – og om generelle afsætningsmæssige forhold. Desuden ser vi på marketingmixet, der handler om de parametre, du skal anvende for at analysere en konkurrencesituation og udarbejde en markedsføringsplan og dermed opnå din målsætning.

Du tager faget online, og derfor kan du lære, når du har tid. Du skal aflevere opgaver, som din underviser giver feedback på.

Dit udbytte

Når du har gennemført faget, kan du identificere målgrupper og foretage et målgruppevalg baseret på efterspørgsel og markedets størrelse. Du har fået en dybdegående forståelse for udbud og efterspørgsel, og du kan analysere en konkurrencesituation og udarbejde en markedsføringsplan.

Emner

Herunder kan du se, hvilke emner faget indeholder:

Emner 1/13

Introduktion til afsætning

Du introduceres til afsætning og lærer, at markedsføring baserer sig på en forståelse af kundernes behov. Du får kendskab til grundlæggende forretningsforståelse vedrørende salg, rådgivning og markedsføring. Desuden lærer du at identificere forskellige virksomhedstyper og konsument­­- og producentmarkeder.

Emner 2/13

Købsadfærd

Du lærer at forklare og anvende begreber og teorier om købsadfærd i praksis, så du kan skabe overblik over købsadfærden på konsumentmarkedet og forbedre kundernes købsoplevelse samt virksomhedens salgsproces.

Emner 3/13

Målgruppevalg på konsumentmarkedet

Du lærer at anvende segmenteringskriterier såsom livsstilsmodeller til at dele markedet op i segmenter. På baggrund af segmenteringen kan du udvælge den bedste målgruppe og begrunde dit valg i forhold til et bestemt produkt.

Emner 4/13

Markedsanalyse

Du lærer at planlægge, gennemføre og præsentere en markedsanalyse, herunder anvendelse af forskellige informationskilder og analysemetoder. Du får kendskab til forskellige datakildemuligheder og kan udarbejde et spørgeskema og anvende begreberne respondent, univers, stikprøve og udvælgelsesform.

Emner 5/13

Omverdensforhold

Du lærer at analysere virksomhedens nuværende situation og fremtidige udfordringer ud fra omverdensmodellen og interresentmodellen i brancherelevante sammenhænge. Desuden bliver du i stand til at redegøre for elementerne i virksomhedens nær- og fjernmiljø v.h.a. omverdensmodellen.

Emner 6/13

Virksomhedens idégrundlag

Du bliver i stand til at analysere virksomhedens interne og eksterne situation og strukturere informationerne vha. SWOT-modellen. Du lærer at anvende informationerne til at beskrive virksomhedens idégrundlag og til at fastsætte delmål og politikker til opnåelse af mål og tilpasning af koncept.

Emner 7/13

Udbudsforhold

Du lærer at identificere konkurrenter og deres markedsposition samt konkurrenceforhold ift. snæver og bred konkurrence. Desuden får du viden om markedsandele, og du bliver i stand til at beregne en virksomheds markedsandel på et defineret marked.

Emner 8/13

Producentmarked B2B

Du lærer at skelne mellem forskellige delmarkeder og beslutningskriterierne derpå. Du får viden om købsadfærd på B2C såvel som B2B markedet og segmenteringskriterier. Du lærer også om promotionsaktiviteter og at redegøre for transaktionsmarkedsføring og relationsmarkedsføring.

Emner 9/13

Branding

Du lærer om branding og de elementer, der skal til for at skabe et brand. Her arbejder vi bl.a. med USP, positionering på markedet, forskellige former for branding og med at kunne forklare fordele og ulemper ved at markedsføre et brand.

Emner 10/13

Parametermix – de 4 P'er

En virksomheds markedsføring er baseret på et parametermix, der består af produkt, pris, place og promotion. Du vil lære om de fire parametre, og hvordan du tilpasser dem til en bestemt målgruppe, så du kan optimere din afsætning af produkter/services.

Emner 11/13

Markedsføringsplan

Du bliver i stand til at lave en markedsføringsplan for en konkret virksomhed og markedsføringsindsats, som har en rød tråd i forhold til målgruppevalg, mål, budget, parametre og budskab m.m.

Emner 12/13

Dokumentationsopgave

Du skal arbejde med en brancherelevant case, hvor fagets metoder og modeller anvendes til belysning af en konkret problemstilling. Casearbejdet kan dokumenteres med en skriftlig rapport, en synopsis, en analyse, en præsentation eller en hjemmeside.

Emner 13/13

Eksamenstræning

Du lærer at arbejde struktureret med en caseopgave og søge relevante informationer til brug i arbejdet med casen. Desuden lærer du at anvende relevante afsætningsøkonomiske modeller og IT-værktøjer i en praksisnær case.

Emner 1/13

Introduktion til afsætning

Du introduceres til afsætning og lærer, at markedsføring baserer sig på en forståelse af kundernes behov. Du får kendskab til grundlæggende forretningsforståelse vedrørende salg, rådgivning og markedsføring. Desuden lærer du at identificere forskellige virksomhedstyper og konsument­­- og producentmarkeder.

IT, niveau C

Kurset i IT giver en grundlæggende forståelse for IT’s udvikling og betydning for individet, samfundet og virksomheder. Vi kommer omkring alt fra filformater og indsamling af data til databaser, ERP-systemer og forandringsmodeller.

Gennem hele forløbet arbejder vi med udgangspunkt i casevirksomheden HolidayCottage, hvor vi kommer omkring alle relevante problemstillinger ved arbejdet med IT i virksomheder.

Emner

Herunder kan du se, hvilke emner faget indeholder:

Emner 1/15

Case Holiday Cottage

Vi indleder kurset med en gennemgang og forståelse af casen HolidayCottage, der danner grundlag for det praktiske arbejde gennem hele forløbet.

Emner 2/15

IT’s betydning og udvikling for individet

Her arbejder vi med aktuelle og fremtidige tendenser set i forhold til individet. Vi kigger på, hvordan IT påvirker vores liv og ændrer vores måde at kommunikere på både med hinanden, med virksomheder og med det offentlige. Du bliver i stand til at forklare og indgå i en debat om IT-tendenser nu og i fremtiden og får indsigt i, hvordan IT påvirker danskernes hverdag og arbejdsliv.

Emner 3/15

IT’s betydning for samfundet

Her fokuserer vi på IT i relation til samfundet. Du bliver klogere på, hvordan IT bidrager til samfundet generelt, og hvordan IT påvirker danskernes liv og måde at kommunikere med det offentlige på. Desuden ser vi på aktuelle og fremtidige IT-tendenser for dig som borger.

Emner 4/15

IT’s betydning for virksomheden

Dette emne sætter fokus på IT’s betydning for virksomhederne. Du får en grundlæggende forståelse for, hvordan IT påvirker virksomheder, og hvordan du kan indgå i projektgrupper ved indførelse af nye IT-systemer i virksomheden. Desuden vil du blive i stand til at indgå i debatter om IT-tendenser, om hvordan IT kan gøre arbejdet nemmere og mere effektivt i virksomheden, og om hvordan det påvirker kommunikationen.

Emner 5/15

Praktisk informationsteknologi

Her får du en grundlæggende forståelse for typer af filformater. Du bliver i stand til at udvælge og anvende formater alt efter opgave og relevans. Du lærer også at forklare problemstillingerne ved brug af forskellige formater.

Emner 6/15

Integration

På denne del af kurset lærer du at forklare og afprøve, hvordan dokumenter og lignende kan integreres og bruges på tværs af de programmer, de oprindeligt er oprettet i. Du arbejder også med praktiske opgaver i form af import og eksport af data mellem programmer.

Emner 7/15

Indsamling af data

Her får du en grundlæggende forståelse af, hvad data og BIG data er og hvordan det anvendes. Du lærer at oprette spørgeskema til indsamling af data, og du bliver i stand til at forklare store datamængder med egen ord og gøre håndtering af dem forståeligt for andre.

Emner 8/15

Databehandling

Du får viden om, hvordan data håndteres og anvendes i virksomheder og i samfundet. Desuden lærer du, hvordan du udvælger, bearbejder og analyserer indsamlet data. Du bliver i stand til at forklare og formulere, hvordan data håndteres og anvendes i virksomheden og samfundet. Du lærer også, hvordan data behandles på forskellige måder for at læse tendenser ud af dem.

Emner 9/15

Simple databaser

I dette emne får du en grundlæggende forståelse for, hvordan du opbygger en simpel database, og hvilke datatyper, der er relevante at anvende. Du lærer at beskrive formålet med en database og hvordan en database er opbygget. Du bliver i stand til at beskrive begreber knyttet til databaser. Desuden lærer du med dine egne ord at beskrive, hvad tabeller, felter, poster, primærnøgle, fremmednøgle, redundans og relationer er.

Emner 10/15

Relationsdatabaser

Relationsdatabaser ligger i forlængelse af simple databaser. Derfor anbefaler vi, at du gennemfører simple databaser først.

Du bliver i stand til at forklare, hvad relationsdatabase er, og du lærer at oprette dem og udtrække data ved hjælp af forespørgsler. Desuden vil du lære at oprette E/R-diagram, oprette relationer mellem tabellerne i databasen samt oprette formularer og rapporter og forklare formålet med dem.

Emner 11/15

Brancherelaterede systemer - ERP

Du lærer, hvad forretningssystemerne ERP er, hvordan virksomheden kan anvende dem i det administrative arbejde, og hvilke fordele og ulemper, der er forbundet med anvendelse af ERP-systemer.

Emner 12/15

Introduktion til IT-forandringsprocesser i virksomheden

Du bliver med dette kursuspunkt i stand til at identificere forskellige virksomhedstyper og beskrive betydningen af informationsteknologiske forandringer i en virksomhed. Desuden lærer du at beskrive en virksomhed med dine egne ord ved hjælp af Leavitts model og redegøre for, hvordan indførelse og opgradering af IT-systemer påvirker en.

Emner 13/15

Projekt- og ressourcestyring

Du får relevante værktøjer til tids- og ressourcestyring i forbindelse med informationsteknologiske forandringsprocesser. Du lærer at anvende disse værktøjer og forklare, hvordan en projektorganisation er opbygget og anvendes i virksomheder.

Emner 14/15

Forandringsmodeller

Du får en grundlæggende forståelse for de systemudviklingsmodeller, virksomheder tager i brug, når de indfører nye IT-systemer, herunder fasemodeller og prototyping. Du bliver i stand til at forklare og anvende ’fasemodel’ til løsningen af en konkret problemstilling, og du lærer at forklare og anvende ’prototyping’.

Emner 15/15

Dokumentationsopgaver

Som afrunding på hele forløbet skal du dokumentere din samlede læring gennem arbejde med en caseopgave. Den skal dokumentere dit samlede læringsresultat – enten med udgangspunkt i casevirksomheden HolidayCottage eller en anden virksomhed, for eksempel en eventuel læreplads.

Emner 1/15

Case Holiday Cottage

Vi indleder kurset med en gennemgang og forståelse af casen HolidayCottage, der danner grundlag for det praktiske arbejde gennem hele forløbet.

Uddannelsesretninger

Inden du starter på uddannelsen skal du tage stilling til, hvilken uddannelsesretning (Handel, Detail, Kontor eller Event), du ønsker en elevplads indenfor. Valget har betydning for resten af dit uddannelsesforløb hos os.

Hvis du f.eks. ønsker at stå i butik, skal du vælge retningen Detail, og hvis du ønsker at blive indkøber i en virksomhed, skal du vælge retningen Handel.

Inden studiestart kan du uden konsekvens ændre dit valg af uddannelsesretning. Er du derimod startet på uddannelsen, så koster det et klip i antal ungdomsuddannelser at ændre dit valg jævnfør uddannelsesreformen fra 2015.

Hvis du er i tvivl omkring valg af uddannelsesretning, så er du velkommen til at kontakte vores studievejleder på uddannelsen.

Se uddannelsesretningerne her

Eksamen

Herunder kan læse mere om eksamen for hhv. onlineforløb og tilstedeværelsesforløb.

Vær opmærksom på, at hvis du allerede er begyndt som elev i en virksomhed, gælder der andre regler ift. eksamen.

Eksamen på forløb med tilstedeværelse

Dit uddannelsesforløb afsluttes med en mundtlig eksamen i det uddannelsesspecifikke fag. Her skal du forsvare den tværfaglige projektopgave, som du har arbejdet med igennem forløbet. Den skal dokumentere din praktiske viden om kontor, handel, detail eller event alt efter, hvilken retning du har valgt. Din mundtlige eksamen bliver bedømt bestået/ikke bestået. Du får desuden en standpunktskarakter i Det Uddannelsesspecifikke Fag.

Derudover skal du til eksamen i et af grundfagene, som bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Eksamen på onlineforløb

Du skal forsvare en tværfaglig projektopgave, som du har arbejdet med igennem hele forløbet. Den skal dokumentere din praktiske viden/færdigheder om kontor, handel, detail  eller event alt efter, hvilken retning du har valgt. Din mundtlige eksamen bliver bedømt bestået/ikke bestået. Du får desuden en standpunktskarakter i det uddannelsesspecifikke fag.

Eksamen afvikles i den sidste uge af uddannelsesforløbet, og du skal reservere hele ugen til eksamen. Ved start på forløbet, får du nærmere information omkring eksamen.

Særligt for dig, der allerede er begyndt som elev i en virksomhed

Hvis du allerede er startet som elev i en virksomhed og tager dette forløb i forbindelse med din uddannelse, må du ikke være til rådighed for din arbejdsplads under forløbet, fordi din arbejdsgiver så ikke får refusion for din løn. Desuden gælder der andre regler omkring eksamen. Din arbejdsgiver skal være censor til eksamen i det uddannelsesspecifikke fag, og din eksamen afvikles på skolen, uanset om du har valgt onlineforløbet eller tilstedeværelse. Din arbejdsgiver vil blive klædt grundigt på til opgaven, da en vejleder fra skolen tager ud og besøger den elevansvarlige, imens du er studerende hos os. Der vil også være en dialog omkring emnet for din tværfaglige projektopgave, så vi sikrer os, at emnet er relevant for både dig og arbejdsgiver.

Eksamen i grundfaget afvikles på samme vilkår, som de øvrige studerende. Det betyder, at skolen finder en ekstern censor.

SU

Uddannelsen er SU-berettiget, og du får SU efter de regler, der gælder for ungdomsuddannelserne.

Du kan læse mere her.

Har du spørgsmål?

Lene Grønbech Sørensen
Vejleder
89 36 31 16lgso@aabc.dk
Jane Bossow
Uddannelsessekretær
8936 3713jbos@aabc.dk