Aarhus
Business College

Forløbet

Med EUD for Studenter (EUD-S) kommer du i gang med en erhvervskarriere på kun 5 uger, og kan blive elev i en virksomhed som f.eks. speditør, indkøber eller administrativ medarbejder.

Forløbet har tidligere taget 10 uger at gennemføre, men er efter Uddannelsesministeriets nye bekendtgørelser fra august 2019 reduceret til en varighed på 5 uger.

Hvad er EUD for STX-, HF- og HTX-studenter

EUD for STX-, HF og HTX-studenter er et særligt tilrettelagt forløb for dig, der har afsluttet en gymnasial uddannelse, og gerne vil have en elevplads og karriere inden for Kontor, Handel, Detail eller Event. EUD-S-forløbet giver dig kompetencer og opkvalificerer dig, så du efterfølgende er klar til en elevplads i en virksomhed.

Normalt tager det 1 år at opnå kompetencer til at gå i lære, men har du bestået en STX, HF eller HTX, er EUD-S-forløbet reduceret til kun 5 uger. Derefter kan du fortsætte på Hovedforløbet, som består af 1-2 års praktik i en virksomhed. Længden af din praktik afhænger af den uddannelsesaftale, du har indgået eller indgår med den virksomhed, du skal være i lære hos.

EUD-S består af et 5 ugers grundforløb med undervisning på niveau C i fagene virksomhedsøkonomi, afsætning og it.

Retningen Kontor indeholder

  • Informationsteknologi C
  • Virksomhedøkonomi C

Retningen Event, Handel og Detail

  • Afsætning C
  • Virksomhedøkonomi C

For alle retninger skal du også opnå kompetencer i det uddannelsesspecifikke fag, som er rettet mod den uddannelsesretning, du vælger.

Undervisningen er relevant, fordi læringsaktiviteterne tager udgangspunkt i autentiske problemstillinger målrettet den virkelighed, du vil møde under din elevtid. Du får færdigheder, du kan anvende konkret i din dagligdag.

Grundforløbet afsluttes med eksamen.

Du behøver ikke have en elevplads, før du søger ind på forløbet.

Du kan tage EUD-S, hvis du har en STX eller HF på 3 måder:

  • Du møder hver dag i vores Open Learning Center (OLC) og er til stede hver dag
  • Du tager forløbet som Blended Learning (BL) og møder ind i starten af perioden og arbejder online meget af tiden
  • Du kan tage hele forløbet online.

Sådan foregår undervisningen på EUD-S

Du vælger selv, hvordan du ønsker at afvikle undervisningen på EUD-S. Du kan vælge at studere i skolens Open Learning Center (tilstedeværelse) eller tage EUD-S som blended learning eller et onlineforløb.

Undervisning i Open Learning Center (tilstedeværelse)

Hvis du vælger at gennemføre din uddannelse i Open Learning Center (OLC), får du oplæg og vejledning af dine faglærere, og du lærer i et socialt læringsmiljø.

Du skal møde på skolen, hvor din faglærer har lagt en plan for dagens program. Læreren gennemgår planen og holder måske et kort fagligt oplæg, men det er dig, der styrer din egen læringsproces. Du kan med stor fordel arbejde sammen med dine studiekammerater, så du har nogen at diskutere det faglige med og et fællesskab at løse opgaver i samtidig med, at I kan hjælpe hinanden med at gennemføre uddannelsen med et godt resultat. I løbet af dagen har du adgang til faglig vejledning og støtte til at blive på sporet. Nogle opgaver indebærer at du eller gruppen fremlægger opgaver mundtligt for faglæreren. Det meste af dagen går med læsning, opgaveløsning og samarbejde.

Du kan dog også arbejde fleksibelt og individuelt.

Open Learning Center er for dig, der har brug for struktur, et socialt læringsmiljø og adgang til læreroplæg og -vejledning.

Du kan læse om eksamen længere nede på siden.

Undervisning som blended learning

Hvis du vælger at gennemføre din EUD-S som blended learning, får du mulighed for at få en rigtig god start i et fællesskab i vores Open Leaning Center (OLC). Samtidig har du også mulighed for i perioder at arbejde hjemme fra. Du skal møde på skolen den første uge af forløbet. Her vil du få hjælp af din faglærer, som har lagt en plan for dig. Du vil få en introduktion til alle fag og få hjælp til onlineplatformen. Desuden får du mulighed for at møde de andre studerende og indgå i nogle fællesskaber, som du kan benytte i din online periode, så du i de næste 3½ uge vil kunne arbejde hjemmefra. Efter onlineperioden møder du igen ind på skolen til en case-undervisningsdag. Dagen fungerer som forberedelse til eksamen, og den er obligatorisk for at kunne gå til eksamen. Udgangspunktet for eksamen er det grundfag, der er udtrukket. På casedagen skal du lave opgaver, som skal bruges ifm. din eksamen.

Onlineforløb

Hvis du vælger vores onlineforløb, skal du ikke møde fysisk i skole. Forløbet er fleksibelt, og du kan læse på det tidspunkt af dagen, der passer dig. Du skal dog være opmærksom på, at det er et fuldtidsstudie, du starter på og vi forventer, at du dagligt arbejder med pensum og opgaverne i 4-6 timer. Vi forventer en høj grad af selvstændighed og selvdisciplin, og der er krav om løbende opgaveaflevering og studieaktivitet.

Der er mulighed for at få hjælp og vejledning fra undervisere på alle hverdage, så der er altid hjælp at hente.

Undervisningen er varieret. Vi anvender flere forskellige læringsformer – både individuelle, dialogbaserede og casebaserede online læringsformer, og der er mulighed for fremmøde i de tilfælde, hvor det giver mest mening. Der er altid et lokale til rådighed på skolen til vores online-studerende.

Efter tilmelding modtager du en mail fra Aarhus Business College med informationer om, hvordan du logger på systemet. Første undervisningsdag skal du logge på systemet, så vi er sikre på, at alle kommer godt i gang.

Tilmelding til EUD-S

Herunder finder du links til tilmelding og en oversigt over vores datoer for studiestart.

Tilmeld dig EUD-S her

Se datoer for studiestart på EUD-S her

Vi starter løbende nye hold

Fag

For at du kan blive klar til at gå i lære, skal du have nogle merkantile grundfag. Du skal desuden have det uddannelsesspecifikke fag, som er et fag, der direkte afspejler den uddannelsesretning, du har valgt. Det betyder, at har du f.eks. valgt retningen Detail, vil dit uddannelsesspecifikke fag indeholde emner, der alle kredser om forskellige aspekter inden for salg og butik. Har du derimod valgt retningen Handel, vil det uddannelsesspecifikke fag omhandle emner, der relaterer til handel.

Du kan læse mere om fagene nedenfor.

Virksomhedsøkonomi, niveau C

Faget erhvervsøkonomi giver dig en grundlæggende forståelse for de økonomiske problemstillinger i en virksomhed. Vi kommer hele vejen rundt om de dele, der har betydning for virksomhedens økonomi, fra regnskabsopstilling og -analyse til omkostningsstyring og opstilling af resultatbudgetter. Faget handler selvfølgelig mest om økonomi, men du lærer også om den del af virksomhedernes dagligdag, som handler om miljø og social ansvarlighed.

Dit udbytte

Gennem faget bliver du i stand til at foretage helhedsorienterede vurderinger og relevante beregninger i relation til virksomhedens økonomi. Du lærer at opstille og analysere regnskaber og budgetter for forskellige typer af virksomheder samtidig med, at du bliver i stand til at foretage økonomiske beregninger og på den baggrund træffe økonomiske beslutninger for virksomheden.

Emner

Herunder kan du se, hvilke emner faget indeholder:

Emner 1/11

Virksomheden

I første emne lærer du at skelne mellem de forskellige virksomhedstyper og får derved kendskab til service-, handels- og produktionsvirksomheders karakteristika. Ydermere får du indsigt i udvalgte ejerformer.

Som iværksætter er det afgørende at kunne skelne mellem de forskellige virksomhedstyper og ejerformer samt vurdere de økonomiske konsekvenser ved etablering af virksomheder herunder behov for kapital og momsberegninger.

Emner 2/11

Regnskabsopstilling

Du får i dette emne en grundlæggende forståelse for regnskabets opbygning og indhold, herunder at kunne forklare den økonomiske proces fra aktivitet til bilag til regnskab til ny aktivitet. Du kommer ydermere til at få kendskab til virksomhedens forskellige funktioner.

Emner 3/11

Årsregnskab

Du bliver god til at skelne mellem, hvilken regnskabsopstilling der skal bruges afhængigt af virksomhedens ejerform. På den baggrund lærer du at opstille resultatopgørelse, balance og noter for service- og handelsvirksomheder. Du bliver i stand til at se, om et regnskab indeholder de rigtige oplysninger, og du lærer at kommentere på virksomhedens økonomiske udvikling.

Emner 4/11

Budgetter

I dette emne får du en grundlæggende forståelse for budgetopstilling og -indhold. Du bliver i stand til at opstille resultatbudget og likviditetsbudget ud fra relevante forudsætninger, herunder kvartalsopdelte budgetter. Du lærer at foretage en budgetkontrol. Med udgangspunkt i budgetterne lærer du at kommentere og vurdere på, om den forventede udvikling er tilfredsstillende herunder stillingtagen til den likviditetsmæssige situation.

Emner 5/11

Omkostninger

Du lærer at vurdere omkostningerne i forhold til virksomhedens aktiviteter og at skelne mellem kapacitets-, variable og samlede omkostninger. Du bliver også i stand til at afgøre, om en given omkostning er variabel eller fast og hvilken betydning, det har for virksomheden, herunder at vurdere omkostningernes forløb ved stigende afsætning.

Emner 6/11

Mere om omkostninger

I dette emne arbejder du videre med omkostninger. Du lærer om afskrivninger og de afskrivningsmetoder, som kan anvendes af virksomheden. Du får kendskab til afskrivningers betydning for resultatet og likviditeten i virksomheden. Herudover får du kendskab til virksomhedernes forskellige lønformer, og du lærer at analysere på de nøgletal, som belyser personalets effektivitet.

Emner 7/11

Kalkulationer

Kalkulationer gør dig i stand til at beregne salgspriser ud fra krav til indtjening. Du vil lære at udarbejde forkalkulationer baseret på virksomhedens produkter og valuta samt analysere på om ændringer af handlingsparametre såsom pris, kvalitet og reklamefremstød er fordelagtige for virksomheden.

Emner 8/11

Regnskabsanalyse

Du lærer at beregne, kommentere og vurdere på relevante nøgletal i forhold til indtjeningsevnen for en given virksomhed. Derigennem bliver du i stand til at belyse virksomhedens økonomiske situation, og du kan komme med forslag til optimering af resultat og likviditet.

Emner 9/11

Logistik

Styring af indkøb og lager er af afgørende betydning for virksomhederne. I dette emne diskuterer og vurderer du virksomhedens optimering af vareindkøb ved hjælp af indkøbsstyring. Desuden får du kendskab til lagermotiver og omkostninger forbundet hermed.

Emner 10/11

Økonomisystem

Her får du indsigt i de forskellige moduler i et økonomisystem, herunder hvilke roller og funktioner et ERP-system har i en virksomhed. Du bliver i stand til at se, hvorfor det er effektivt for en virksomhed at anvende et integreret økonomisystem.

Emner 11/11

Dokumentationsopgave

Som afrunding på dit arbejde med virksomhedsøkonomi skal du dokumentere din samlede læring i en virkelighedsnær opgave. Du skal derfor udarbejde en opgavebesvarelse inden for forskellige virksomhedsøkonomiske forhold på en konkret virksomhed. Dokumentationsopgaven skal afleveres og godkendes, før du kan indstilles til eksamen.

Emner 1/11

Virksomheden

I første emne lærer du at skelne mellem de forskellige virksomhedstyper og får derved kendskab til service-, handels- og produktionsvirksomheders karakteristika. Ydermere får du indsigt i udvalgte ejerformer.

Som iværksætter er det afgørende at kunne skelne mellem de forskellige virksomhedstyper og ejerformer samt vurdere de økonomiske konsekvenser ved etablering af virksomheder herunder behov for kapital og momsberegninger.

Afsætning, niveau C

Afsætning er et fag, hvor vi ser på markedsforhold, markedsføring og branding. Du lærer om udbud og efterspørgsel – og om generelle afsætningsmæssige forhold. Desuden ser vi på marketingmixet, der handler om de parametre, du skal anvende for at analysere en konkurrencesituation og udarbejde en markedsføringsplan og dermed opnå din målsætning.

Du tager faget online, og derfor kan du lære, når du har tid. Du skal aflevere opgaver, som din underviser giver feedback på.

Dit udbytte

Når du har gennemført faget, kan du identificere målgrupper og foretage et målgruppevalg baseret på efterspørgsel og markedets størrelse. Du har fået en dybdegående forståelse for udbud og efterspørgsel, og du kan analysere en konkurrencesituation og udarbejde en markedsføringsplan.

Emner

Herunder kan du se, hvilke emner faget indeholder:

Emner 1/11

SWOT-modellen

Du introduceres til afsætning og lærer betydningen af virksomheders idégrundlag og idé for at kunne lykkedes deres forretning med større succes. Du lærer også at analysere virksomheders interne og eksterne situationer.

Emner 2/11

Distributionskæden

Du lærer i dette emne, at kunne forklare produkters vej gennem forskellige led lige fra producenten og ud til forbrugeren i sidste ende. Du lærer at referere til distributionskæden og hvordan man både kan distribuere indirekte og direkte. Ligesom du i dette emne også lærer at designe og tegne en distributionskæde.

Emner 3/11

Købsadfærd

Du lærer at forklare og anvende begreber og teorier om købsadfærd i praksis, så du kan skabe overblik over købsadfærden på business-to-consumer markedet og på business-to-business markedet. Ligesom du også lærer at kunne forbedre kundernes købsoplevelse samt virksomhedens salgsproces.

Emner 4/11

Forretningsmodeller og -koncepter

Du lærer i dette emne hvad betydning forskellige forretningsmodeller, har for virksomheds forretnings i traditionel forstand og i digital forstand. Dette emne har også fokus på forretningskoncepter som omhandler den grundlæggende idé og plan for virksomheden.

Emner 5/11

Lovgivning

Du lærer at kunne redegøre for de gældende love og regler i forbindelse med salg og markedsføring. Særlig med fokus på hvordan både forbrugeren og virksomheden er stillet i forhold til f.eks. reklamation samt bytte- og fortrydelsesret.

Emner 6/11

Konkurrence

Du lærer i dette emne at beskrive, analysere samt vurdere udbyderne på markedet, deres position på markedet samt deres forcer i forhold til hinanden. Du lærer blandt andet at lave en konkurrentanalyse fra bunden og hvordan positionering på markedet er af stor betydning for ens virke på markedet.

Emner 7/11

Kundeservice og -betjening

Du lærer i dette emne om hvordan god og dårlig kundeservice og kundebetjening kan spille ind på en virksomheds afsætning. Både offline – i en fysisk butik, men også online – på nettet. Du lærer at have fokus på kunders behov og ønsker, og hvordan man kan starte samt afslutte salg til kunden.

Emner 8/11

Segmentering og målgruppevalg

Du lærer at kunne redegøre for såvel vurdere hvordan man udvælger den rigtige målgruppe til en virksomheds produkt/service. At kunne markedsføre sig overfor ens rigtige målgruppe er af særlig betydning, da man kan tilpasse markedsføringen specifikt til dem. Dette foregår både offline, via fx tv-reklamer og i trykte aviser, men også online på nettet, sociale medier osv. Du lærer at skelne mellem disse og hvad deres styrker og svagheder er.

Emner 9/11

De 4 P’er: Produkt, Placering og Pris

Du lærer i dette emne, hvordan f.eks. produktets egenskaber, virksomhedens placering af butikken og virksomhedens prisfastsættelse af deres produkt/service, er af betydning for hvor lille/stor en mængde kunder man potentielt kan tiltrække sig.

Emner 10/11

De 4 P’er: Promotion

Promotion er et andet ord for markedsføring. Du lærer i dette emne at kombinere og anvende meget af det du tidligere har lært i de andre emner. Promotion omhandler de aktiviteter virksomheden foretager sig for at påvirke målgruppen til en bestemt adfærd. Og så er promotion er inddelt i offline promotion og i online promotion og du lærer at redegøre for begge samt lærer du at anvende i praksis.

Emner 11/11

Dokumentationsopgave

Du afslutter kurset med en dokumentationsopgave, hvor du arbejder med en brancherelevant case, hvor fagets metoder og modeller anvendes til belysning af konkrete problemstillinger.
I casen skal du arbejde selvstændigt med afsætningsmæssige problemstillinger.

Emner 1/11

SWOT-modellen

Du introduceres til afsætning og lærer betydningen af virksomheders idégrundlag og idé for at kunne lykkedes deres forretning med større succes. Du lærer også at analysere virksomheders interne og eksterne situationer.

IT, niveau C

Kurset i IT giver en grundlæggende forståelse for IT’s udvikling og betydning for individet, samfundet og virksomheder. Vi kommer omkring alt fra filformater og indsamling af data til databaser, ERP-systemer og forandringsmodeller.

Gennem hele forløbet arbejder vi med udgangspunkt i casevirksomheden HolidayCottage, hvor vi kommer omkring alle relevante problemstillinger ved arbejdet med IT i virksomheder.

Emner

Herunder kan du se, hvilke emner faget indeholder:

Emner 1/15

Case Holiday Cottage

Vi indleder kurset med en gennemgang og forståelse af casen HolidayCottage, der danner grundlag for det praktiske arbejde gennem hele forløbet.

Emner 2/15

IT’s betydning og udvikling for individet

Her arbejder vi med aktuelle og fremtidige tendenser set i forhold til individet. Vi kigger på, hvordan IT påvirker vores liv og ændrer vores måde at kommunikere på både med hinanden, med virksomheder og med det offentlige. Du bliver i stand til at forklare og indgå i en debat om IT-tendenser nu og i fremtiden og får indsigt i, hvordan IT påvirker danskernes hverdag og arbejdsliv.

Emner 3/15

IT’s betydning for samfundet

Her fokuserer vi på IT i relation til samfundet. Du bliver klogere på, hvordan IT bidrager til samfundet generelt, og hvordan IT påvirker danskernes liv og måde at kommunikere med det offentlige på. Desuden ser vi på aktuelle og fremtidige IT-tendenser for dig som borger.

Emner 4/15

IT’s betydning for virksomheden

Dette emne sætter fokus på IT’s betydning for virksomhederne. Du får en grundlæggende forståelse for, hvordan IT påvirker virksomheder, og hvordan du kan indgå i projektgrupper ved indførelse af nye IT-systemer i virksomheden. Desuden vil du blive i stand til at indgå i debatter om IT-tendenser, om hvordan IT kan gøre arbejdet nemmere og mere effektivt i virksomheden, og om hvordan det påvirker kommunikationen.

Emner 5/15

Praktisk informationsteknologi

Her får du en grundlæggende forståelse for typer af filformater. Du bliver i stand til at udvælge og anvende formater alt efter opgave og relevans. Du lærer også at forklare problemstillingerne ved brug af forskellige formater.

Emner 6/15

Integration

På denne del af kurset lærer du at forklare og afprøve, hvordan dokumenter og lignende kan integreres og bruges på tværs af de programmer, de oprindeligt er oprettet i. Du arbejder også med praktiske opgaver i form af import og eksport af data mellem programmer.

Emner 7/15

Indsamling af data

Her får du en grundlæggende forståelse af, hvad data og BIG data er og hvordan det anvendes. Du lærer at oprette spørgeskema til indsamling af data, og du bliver i stand til at forklare store datamængder med egen ord og gøre håndtering af dem forståeligt for andre.

Emner 8/15

Databehandling

Du får viden om, hvordan data håndteres og anvendes i virksomheder og i samfundet. Desuden lærer du, hvordan du udvælger, bearbejder og analyserer indsamlet data. Du bliver i stand til at forklare og formulere, hvordan data håndteres og anvendes i virksomheden og samfundet. Du lærer også, hvordan data behandles på forskellige måder for at læse tendenser ud af dem.

Emner 9/15

Simple databaser

I dette emne får du en grundlæggende forståelse for, hvordan du opbygger en simpel database, og hvilke datatyper, der er relevante at anvende. Du lærer at beskrive formålet med en database og hvordan en database er opbygget. Du bliver i stand til at beskrive begreber knyttet til databaser. Desuden lærer du med dine egne ord at beskrive, hvad tabeller, felter, poster, primærnøgle, fremmednøgle, redundans og relationer er.

Emner 10/15

Relationsdatabaser

Relationsdatabaser ligger i forlængelse af simple databaser. Derfor anbefaler vi, at du gennemfører simple databaser først.

Du bliver i stand til at forklare, hvad relationsdatabase er, og du lærer at oprette dem og udtrække data ved hjælp af forespørgsler. Desuden vil du lære at oprette E/R-diagram, oprette relationer mellem tabellerne i databasen samt oprette formularer og rapporter og forklare formålet med dem.

Emner 11/15

Brancherelaterede systemer - ERP

Du lærer, hvad forretningssystemerne ERP er, hvordan virksomheden kan anvende dem i det administrative arbejde, og hvilke fordele og ulemper, der er forbundet med anvendelse af ERP-systemer.

Emner 12/15

Introduktion til IT-forandringsprocesser i virksomheden

Du bliver med dette kursuspunkt i stand til at identificere forskellige virksomhedstyper og beskrive betydningen af informationsteknologiske forandringer i en virksomhed. Desuden lærer du at beskrive en virksomhed med dine egne ord ved hjælp af Leavitts model og redegøre for, hvordan indførelse og opgradering af IT-systemer påvirker en.

Emner 13/15

Projekt- og ressourcestyring

Du får relevante værktøjer til tids- og ressourcestyring i forbindelse med informationsteknologiske forandringsprocesser. Du lærer at anvende disse værktøjer og forklare, hvordan en projektorganisation er opbygget og anvendes i virksomheder.

Emner 14/15

Forandringsmodeller

Du får en grundlæggende forståelse for de systemudviklingsmodeller, virksomheder tager i brug, når de indfører nye IT-systemer, herunder fasemodeller og prototyping. Du bliver i stand til at forklare og anvende ’fasemodel’ til løsningen af en konkret problemstilling, og du lærer at forklare og anvende ’prototyping’.

Emner 15/15

Dokumentationsopgaver

Som afrunding på hele forløbet skal du dokumentere din samlede læring gennem arbejde med en caseopgave. Den skal dokumentere dit samlede læringsresultat – enten med udgangspunkt i casevirksomheden HolidayCottage eller en anden virksomhed, for eksempel en eventuel læreplads.

Emner 1/15

Case Holiday Cottage

Vi indleder kurset med en gennemgang og forståelse af casen HolidayCottage, der danner grundlag for det praktiske arbejde gennem hele forløbet.

Uddannelsesretninger

Inden du starter på uddannelsen skal du tage stilling til, hvilken uddannelsesretning (Handel, Detail, Kontor eller Event), du ønsker en elevplads indenfor. Valget har betydning for resten af dit uddannelsesforløb hos os.

Hvis du f.eks. ønsker at stå i butik, skal du vælge retningen Detail, og hvis du ønsker at blive indkøber i en virksomhed, skal du vælge retningen Handel.

Inden studiestart kan du uden konsekvens ændre dit valg af uddannelsesretning. Er du derimod startet på uddannelsen, så koster det et klip i antal ungdomsuddannelser at ændre dit valg jævnfør uddannelsesreformen fra 2015.

Hvis du er i tvivl omkring valg af uddannelsesretning, så er du velkommen til at kontakte vores studievejleder på uddannelsen.

Se uddannelsesretningerne her

Eksamen

Herunder kan læse mere om eksamen for hhv. onlineforløb og tilstedeværelsesforløb.

Vær opmærksom på, at hvis du allerede er begyndt som elev i en virksomhed, gælder der andre regler ift. eksamen.

Eksamen på forløb med tilstedeværelse

Dit uddannelsesforløb afsluttes med en mundtlig eksamen i det uddannelsesspecifikke fag. Her skal du forsvare den tværfaglige projektopgave, som du har arbejdet med igennem forløbet. Den skal dokumentere din praktiske viden om kontor, handel, detail eller event alt efter, hvilken retning du har valgt. Din mundtlige eksamen bliver bedømt bestået/ikke bestået. Du får desuden en standpunktskarakter i Det Uddannelsesspecifikke Fag.

Derudover skal du til eksamen i et af grundfagene, som bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Eksamen på onlineforløb

Du skal forsvare en tværfaglig projektopgave, som du har arbejdet med igennem hele forløbet. Den skal dokumentere din praktiske viden/færdigheder om kontor, handel, detail  eller event alt efter, hvilken retning du har valgt. Din mundtlige eksamen bliver bedømt bestået/ikke bestået. Du får desuden en standpunktskarakter i det uddannelsesspecifikke fag.

Eksamen afvikles i den sidste uge af uddannelsesforløbet, og du skal reservere hele ugen til eksamen. Ved start på forløbet, får du nærmere information omkring eksamen.

Særligt for dig, der allerede er begyndt som elev i en virksomhed

Hvis du allerede er startet som elev i en virksomhed og tager dette forløb i forbindelse med din uddannelse, må du ikke være til rådighed for din arbejdsplads under forløbet, fordi din arbejdsgiver så ikke får refusion for din løn. Desuden gælder der andre regler omkring eksamen. Din arbejdsgiver skal være censor til eksamen i det uddannelsesspecifikke fag, og din eksamen afvikles på skolen, uanset om du har valgt onlineforløbet eller tilstedeværelse. Din arbejdsgiver vil blive klædt grundigt på til opgaven, da en vejleder fra skolen tager ud og besøger den elevansvarlige, imens du er studerende hos os. Der vil også være en dialog omkring emnet for din tværfaglige projektopgave, så vi sikrer os, at emnet er relevant for både dig og arbejdsgiver.

Eksamen i grundfaget afvikles på samme vilkår, som de øvrige studerende. Det betyder, at skolen finder en ekstern censor.

SU

Uddannelsen er SU-berettiget, og du får SU efter de regler, der gælder for ungdomsuddannelserne.

Du kan læse mere her.

Har du spørgsmål?

Lene Grønbech Sørensen
Vejleder
89 36 31 16lgso@aabc.dk
Stine Aagaard Petersen
Uddannelsessekretær
8936 3106stpe@aabc.dk