Aarhus
Business College

Krav og regler

Bliv klogere på de gældende krav og regler, når du har en elev

Prøvetid

De første 3 måneder af uddannelsesaftalen kaldes ‘prøvetid’. I prøvetiden har praktikvirksomheden og eleven mulighed for at finde ud af, om de er det rette match. Hvis det ikke er tilfældet, kan begge parter i prøvetiden vælge at opsige uddannelsesaftalen uden varsel og uden krav om begrundelse. Skoleophold medregnes ikke som prøvetid.

Prøvetiden forlænges svarende til fraværsperioden, hvis eleven er fraværende fra praktikvirksomheden i mere end 1 måned på grund af følgende:

 • Sygdom
 • Supplerende skoleundervisning
 • Graviditet, barsel, adoption eller arbejdsfrihed grundet særlige forhold.

Når prøvetiden er udløbet kan hverken elev eller praktikvirksomhed opsige uddannelsesaftalen uden en væsentlig årsag.

Ophævelse af uddannelsesaftale

Når eleven har gennemført prøvetiden, kan uddannelsesaftalen kun opsiges, hvis både elev og arbejdsgiver er enige om det eller den ene af parterne har misligholdt uddannelsesaftalen. Hvis det bliver aktuelt at ophæve en uddannelsesaftale, skal der udfyldes en særlig blanket, som du finder herunder. Du kan også kontakte en erhvervskonsulent.

Hvis en elevs uddannelsesaftale bliver ophævet, skal eleven indgå en ny aftale med en ny arbejdsgiver for at kunne færdiggøre sin uddannelse. Er eleven ikke selv skyld i at miste sin elevplads, f.eks. hvis praktikvirksomheden går konkurs, kan eleven søge om at færdiggøre sin uddannelse i skolepraktik.

Blanket til ophævelse af uddannelsesaftale

Ferie

Alle elever har ret til ferie med løn. Derudover skal eleven have et ferietillæg på 1% af lønnen i optjeningsåret.

Har jeres elev haft akkord- eller overarbejde, kan der være regler om, at han/hun skal have særskilte feriepenge for ekstraindtjeningen.

Derudover har ferieloven følgende regler, der er særligt gældende for elever:

 • Elever med en uddannelsesaftale har ret til 25 dages betalt ferie i det første og andet ferieår, efter ansættelsesforholdet er begyndt.
 • Hvis eleven ikke har optjent ret til betalt ferie eller feriegodtgørelse, påhviler det arbejdsgiveren at betale løn under elevens ferie.
 • Hvis eleven begynder sit ansættelsesforhold inden 1. juli i et ferieår, har eleven ret til 25 dages betalt ferie i indeværende ferieår.
 • Hvis ansættelsesforholdet er begyndt 1. juli eller senere i et ferieår, har eleven ret til 5 dages betalt ferie, hvis virksomheden holder ferielukket mellem 1. oktober og 30. april i det pågældende ferieår.

Der skal betales feriepenge efter de samme regler som andre medarbejdere, når eleven afslutter sit ansættelsesforhold.

Sygdom

Som udgangspunkt er sygdom altid lovligt fravær.

Elever med en uddannelsesaftale, der hører under funktionærlovens område, er omfattet af lovens bestemmelser om sygdom og barsel.

Herunder finder du svar på de hyppigst stillede spørgsmål vedrørende sygdom.

Kan man ophæve uddannelsesaftalen pga. sygdom?

Sygdom er lovligt fravær. Det betyder, at sygdom som udgangspunkt ikke kan ses som en misligholdelse af en uddannelsesaftale og dermed ikke berettiger dig som arbejdsgiver til at ophæve aftalen med en elev. Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at det betragtes som en ophævelse af uddannelsesaftalen, hvis du under elevens sygefravær lader uddannelsesaftalen udløbe på den oprindelige slutdato, uden eleven får sit uddannelsesbevis.

På lige fod med virksomhedens øvrige medarbejdere, skal eleven overholde virksomhedens regler om at melde sygefravær og fremvise attester. Hvis eleven ikke formår at overholde virksomhedens sygefraværspolitik, kan det ses som en alvorlig misligholdelse af uddannelsesaftalen, der berettiger dig som arbejdsgiver til at ophæve aftalen. Her er det den manglende evne til at overholde andre regler, der forårsager ophævelsen og altså ikke sygefraværet.

Sygdom kan i særlige tilfælde betyde, at eleven ikke har mulighed for at genoptage sin oplæring og nå slutmålene for sin uddannelse. I så fald kan forudsætningerne for uddannelsesaftalen forsvinde. Tvistighedsnævnet, der kan inddrages i sager med uenigheder mellem elev og arbejdsgiver, har i enkelte tilfælde anerkendt, at langtidssygdom kan resultere i en bristet forudsætning, hvor der ikke umiddelbart er udsigt til, at eleven kan genoptage oplæringen og nå målene for uddannelsen.

Kan aftalen forlænges, hvis eleven bliver syg?

Når en elev samlet har været fraværende grundet sygdom i mindst 10% af den aftalte uddannelsestid, kan praktikvirksomheden og eleven aftale at forlænge den oprindelige uddannelsesaftale.

Man kan og må ikke forlænge uddannelsestiden, hvis sygdomsperioden er under 10 %.

I tilfælde, der falder uden for 10 %-reglen, kan Det faglige Udvalg altid kontaktes. Se punktet, “Hvad hvis 10 %-reglen ikke er opfyldt?”.

Hvordan fungerer 10 %-reglen i praksis?

Eleven skal mindst have været fraværende 10 % af den aftalte uddannelsestid på grund af sygdom før, at arbejdsgiver og elev kan forlænge den oprindelige uddannelsesaftale. Man kan og må ikke forlænge uddannelsestiden, hvis sygdomsperioden er under 10 %

Fraværet beregnes på baggrund af den samlede uddannelsestid i lære, som er 2 år. Det vil sige, at eleven skal have været fraværende i mere end 2,4 måned før, det er muligt at forlænge uddannelsesaftalen.

Når kravet om mindst 10% fravær på grund af sygdom er opfyldt, skal elev og arbejdsgiver indbydes aftale, hvor lang tid uddannelsesaftalen skal forlænges. Aftalen kan dog aldrig forlænges med mere end det fravær, eleven har haft. I tilfælde af at arbejdsgiver kan tilrettelægge en praktikplan, hvor eleven indhenter det forsømte på kortere tid, kan man godt nøjes med at forlænge aftalen i mindre tid. Når arbejdsgiver og elev er enige om forlængelsen, skal der udarbejdes et tillæg til den oprindelige uddannelsesaftale. Tillægget skal sendes til skolen.

Det er ikke muligt at forlænge aftalen på baggrund af “forventet fravær”. Det betyder, at der kan være behov for at forlænge aftalen af flere omgange.

I tilfælde, der falder uden for 10 %-reglen, kan Det faglige Udvalg altid kontaktes. Se punktet, “hvad er det faglige udvalg?”.

Hvad hvis 10 %-reglen ikke er opfyldt?

I tilfælde, der falder uden for 10 %-reglen, kan Det faglige Udvalg altid kontaktes.

Det faglige Udvalg træffer blandt andet afgørelser om afkortning og forlængelse af uddannelsesaftaler. Som udgangspunkt vil udvalget ikke godkende en forlængelse, med mindre der er tale om én af følgende situationer:

 • Elev og arbejdsgiver er uenige om grundlaget for og omfanget af forlængelsen
 • Udvalget kan fastsætte et restlæreforbehold, hvis man ikke har fået aftalt forlængelse. I det tilfælde vil udvalget typisk fastsætte en restlæretid, der træder i kraft straks og løber frem til datoen for fagprøven.
 • Arbejdsgiver har ikke tids nok aftalt en forlængelse og har dermed misligholdt uddannelsesaftalen. Det er ikke muligt for udvalget at oprette et restlæreforhold med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at elev og arbejdsgiver risikerer en periode, hvor eleven er uden ansættelse og ikke er sikret elevrettigheder og -pligter.
 • Uddannelsesaftalen er ved at udløbe uden, at eleven har været til fagprøve eller nået de aftalte slutmål for sin uddannelse på grund af sygdom. I det tilfælde vil udvalget som udgangspunkt tage en beslutning om forlængelse på baggrund af arbejdsgiverens vurdering af, om eleven kan nå målene for uddannelsen inden for den resterende uddannelsestid. Tidspunktet for fraværet vil også have betydning i vurderingen. Lå fraværet i begyndelsen af praktikperioden, kan eleven med større sandsynlighed indhente noget af det tabte med et intensiv tilrettelagt forløb i den resterende tid.

Hvad gør man ved delvist sygefravær?

Hvis en elev kun kan genoptage sit arbejde delvist pga. sygdom, sker beregningen af forlængelsen af uddannelsesaftalen på baggrund af elevens deltidsfravær. Det betyder, at eleven skal færdiggøre sin uddannelse på deltid, selvom den oprindelige uddannelsesaftale er baseret på en fuldtidsansættelse.

Det er ikke muligt at forlænge uddannelsesaftalen med mere end det aktuelle fravær, og eleven har krav på oplæring i den periode, eleven er til stede på arbejdspladsen. Selvom eleven måske kun kan være til stede på sin arbejdsplads få timer om dagen eller nogle dage om ugen, hvilket besværliggør oplæringen, er dette ikke nødvendigvis grundlag nok for at få godkendt en forlængelse af uddannelsesaftalen.

Hvis elevens delvise fravær umuliggør oplæringen, kan elev og arbejdsgiver drøfte, om den delvise raskmelding er passende, men det retfærdiggør ikke nødvendigvis en forlængelse ud over fraværet.

Barsel

Elever har ret til orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption på lige fod med det øvrige arbejdsmarked. Det er de samme regler, der er gældende, hvilket betyder, at du som arbejdsgiver:

 • Får refusion fra elevens bopælskommune
 • Ikke kan få refunderet mere, end der udbetales til eleven
 • Skal betale kvinders løn, såfremt de skal have fri til forebyggende graviditetsundersøgelser.

Hvis en elev har haft orlov i uddannelsestiden, kan eleven og praktikvirksomheden selv indgå aftale om forlængelse af uddannelsestiden. Hvis eleven og praktikvirksomheden ikke kan blive enige, kan Det Faglige Udvalg tage stilling til og fastsætte, hvor meget uddannelsesaftalen skal forlænges. Der skal laves et tillæg til uddannelseskontrakten, hvis uddannelsestiden forlænges.

Formular for tillæg til uddannelsesaftalen

Har du spørgsmål?

Peter Ostenfeldt
Erhvervskonsulent
25 68 58 49peos@aabc.dk