Aarhus
Business College
Om Aarhus Business CollegeNyhederOpdateret privatlivspolitik

Opdateret privatlivspolitik

Skrevet af liro onsdag d. 23. maj 2018

Aarhus Business College passer på dine personoplysninger.

Aarhus Business College ønsker at behandle alle samarbejdspartnere ordentligt og med gennemsigtighed i sagsbehandlingen. Derfor passer vi grundigt på de personoplysninger, der kommer til os – og vi behandler dem selvfølgelig efter gældende lovgivning.

Helt grundlæggende må vi kun indsamle og behandle de personoplysninger, vi har brug for. Vi må kun bruge dem til præcis dét formål – og vi må kun gemme dem, så længe der er brug for det. Enhver behandling af personoplysninger skal være lovlig og rimelig.

Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt. Vi beskytter dem mod, at de utilsigtet bliver tilintetgjort, går tabt eller forringes og mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

Herunder kan du læse mere om, hvordan vi generelt behandler personoplysninger, hvilke rettigheder du har til fx indsigt og sletning – og hvordan du giver samtykke og evt. trækker det tilbage igen. Du kan altid kontakte Aarhus Business College om dette.

Kontakt

For henvendelser om persondata kan du kontakte os på aabc@aabc.dk

Du er elev, studerende eller kursist

Vi har registreret og behandler en række oplysninger om dig. Det er oplysninger som fx navn, adresse, cpr.nr., evt. telefonnr., evt. e-mailadresse, evt. værge, dokumentation af adgangsgivende eksamen, karakterer og studieaktivitet. Du behøver ikke at give samtykke til registreringerne. Registreringerne er en forudsætning for, at du kan gå på Aarhus Business College, så skolen kan registrere dig og dokumentere din studieaktivitet som bestemt af loven. De registrerede oplysninger er til internt brug og udleveres kun som følge af lovkrav i forhold til revision, dokumentation af studieaktivitet, SU, uddannelsesgodtgørelse og ministeriets statistikker. Såfremt du endnu ikke er myndig, har vi desuden pligt til at sende en kopi af karaktermeddelelser og lignende informationer til din værge. Hvis du er umyndig, har vi derfor også registreret værgens navn, cpr.nr. og adresse.

Under dit ophold på Aarhus Business College er det nødvendigt, at du har adgang til eksterne tjenester som UNI-login, online undervisningsmaterialer og lignende, som skolen har tegnet abonnementer på. De pågældende tjenester skal derfor have mulighed for at bekræfte, at du er elev eller kursist på skolen. Det sker gennem en login-funktion, så når du bruger dit UNI-login til de forskellige tjenester, bekræfter skolen, at du er elev eller kursist hos os. Tjenesterne har ikke adgang til andre informationer. Skolen har indgået databehandleraftaler med de pågældende tjenester, hvor de forpligter sig til at behandle oplysningerne fortroligt og slette alt ved tjenesternes ophør, og når du stopper på skolen.

Vi behandler også en række oplysninger, som ligger ud over de ovennævnte, men som er vigtige for os at indsamle og behandle, fx for at sikre en god kvalitet i undervisningen og via markedsføring opretholde et godt eksistensgrundlag for skolen. Det er fx billeder og e-mailadresser til nyhedsbreve. I disse tilfælde må vi kun registrere og behandle oplysningerne, hvis du udtrykkeligt giver os et samtykke.

Når du stopper på Aarhus Business College, bliver de registrerede oplysninger slettet, når den lovbestemte opbevaringsperiode er udløbet. Det betyder også, at du selv skal sørge for at gemme online-undervisningsmaterialer, afleverede opgaver mv. fra skolens systemer, hvis du fortsat ønsker adgang til det.

Du er ansat

Skolen har som arbejdsgiver lov og pligt til at behandle oplysninger om medarbejdere. Det gør vi for, at du som ansat kan få løn for dit arbejde, og for at du kan få adgang til de rette systemer til at udføre dit arbejde. Det betyder, at du ikke behøver give samtykke til, at skolen behandler sådanne oplysninger. Under din ansættelse på Aarhus Business College behandler skolen oplysninger om fx navn, adresse, cpr.nr., dokumentation af uddannelse og erhvervserfaring, registrering af sygefravær, informationer fra Skat vedr. personfradrag og trækprocent og lønforhold. Registreringerne er en forudsætning for ansættelse på Aarhus Business College, således at skolen kan varetage den lovmæssigt bestemte registrering af ansatte medarbejdere og den lovmæssigt bestemte håndtering af løn og feriepenge. De registrerede oplysninger er til internt brug og udleveres kun som følge af lovkrav i forhold til udbetaling af løn, revision og ministeriets statistikker.

Såfremt en registrering af dit ansættelsesforhold på skolen er nødvendig for adgang til eksterne tjenester som UNI-login, online undervisningsmaterialer og lignende, sker det kun gennem en indgåelse af en databehandleraftale med de pågældende tjenester, hvor de forpligter sig til at behandle oplysningerne fortroligt og slette alt ved ansættelsens ophør eller tjenesternes ophør.

Skolen tilbyder en række services som medarbejdertelefoni, idrætsforening, DHL-stafet, kontingentbetaling til fagforening via træk i lønnen mv. Her er det også nødvendigt, at vi registrerer dig og udleverer oplysningerne. Disse services er frivillige, og du kan når som helst framelde dig.

I visse situationer har skolen ikke hjemmel til behandling af dine personoplysninger. I sådanne situationer vil vi altid bede dig om samtykke til at behandle dine oplysninger. Det kan fx være, hvis vi tager billeder af dig, som vi gerne vil offentliggøre, eller hvis du udtaler dig i artikler om uddannelser på hjemmesiden. Hvis vi beder dig om samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at sige nej. Hvis du giver dit samtykke, har du også mulighed for efterfølgende at trække det tilbage.

Ved nogle ansatte har skolen desuden registreret privat telefonnummer, privat e-mailadresse samt nærmeste pårørende. Formålet er hurtigere kontakt, hvis der opstår behov for det. Registreringerne er valgfrie. Du kan selv se og rette registreringerne via Perssys. Få nærmere information om dette ved Servicedesk. Bemærk, at du kun kan se meget begrænsede oplysninger om andre medarbejdere. Det er kun administratorer, der kan se de fulde oplysninger.

Når du fratræder din stilling ved Aarhus Business College, bliver de registrerede oplysninger slettet, når den lovbestemte opbevaringsperiode er udløbet.

Dine rettigheder

Herunder kan du læse mere om dine rettigheder. Du kan desuden få flere informationer hos Datatilsynet http://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder

Samtykke

Aarhus Business College må og skal behandle en række personoplysninger, fordi lovgivningen kræver det, og fordi de er en forudsætning for at gå på skolen eller for at være ansat på skolen.

I alle andre tilfælde kan vi kun behandle personoplysninger med dit samtykke. Det kan fx være:

 • Portrætfotos (herunder også modelfotos)
 • Tilføjelse af dine kontaktinformationer til medlemslister
 • Udlån af eksamensopgaver
 • Brug af dit billede eller navn til markedsføring

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Vær opmærksom på, at du ikke kan trække samtykket tilbage med tilbagevirkende kraft. Den databehandling, vi har foretaget med dit samtykke, kan ikke annulleres.

Bemærk at vi i nogle tilfælde tager situationsbilleder i forbindelse med arrangementer. Ofte vil vi gøre opmærksom på dette ved opslag eller lignende. Situationsbilleder kræver ikke dit samtykke.

Sådan giver du samtykke

Dit samtykke skal være en klar bekræftelse, der indebærer en frivillig, specifik, informeret og utvetydig tilkendegivelse fra dig, hvor du accepterer, at Aarhus Business College må behandle disse personoplysninger.

Du kan give dit samtykke på forskellige måder afhængig af informationernes art og formålet med dem. I de fleste tilfælde vil vi bede dig udfylde en samtykkeblanket, som vi så arkiverer. I andre tilfælde vil samtykket være en del af en tilmeldingsblanket til en tjeneste eller til et arrangement.

Sådan trækker du dit samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Henvend dig til aabc@aabc.dk og så aftaler vi nærmere.

Retten til indsigt

Du har ret til, med ”rimelige mellemrum”, at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har om dig, og hvordan vi behandler dem.

Hvis du beder om indsigt, har du ret til at få adgang til de personoplysninger, vi har registreret om dig, og du har ret til at få følgende information:

 • Hvordan vi behandler dem.
 • Formålene med databehandlingen.
 • Hvilke kategorier af personoplysninger, der er tale om.
 • Hvem vi evt. videregiver personoplysningerne til.
 • Hvor vi har personoplysningerne fra, hvis vi ikke har fået dem af dig.
 • Hvor længe, vi vil opbevare dem – eller hvis det ikke er muligt at sige præcist, så information om de kriterier, der anvendes til at fastlægge dette tidsrum.
 • Information om retten til berigtigelse.
 • Information om retten til sletning.
 • Retten til at klage til Datatilsynet.

Aarhus Business College har pligt til at imødekomme din anmodning om indsigt ”uden unødig forsinkelse”. Det er Aarhus Business Colleges politik, at du skal have informationerne inden for en måned fra modtagelsen af din anmodning.

Sådan får du indsigt

Henvend dig til aabc@aabc.dk og så aftaler vi nærmere.

Retten til at blive glemt (få slettet)

Aarhus Business College sletter personoplysninger, når der ikke længere er et legitimt formål med at opbevare dem, eller når den lovfastsatte opbevaringsperiode er udløbet.

Du har ret til at få slettet personoplysninger, hvis du mener, at skolen ikke længere har en grund til at opbevare dem, hvis du har trukket dit samtykke tilbage, eller hvis de ikke behandles i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning.

Aarhus Business College har pligt til at slette disse personoplysninger ”uden unødig forsinkelse”.

Det er Aarhus Business College’ politik, at behandlingen af din anmodning og sletning af oplysninger skal ske inden for en måned fra modtagelsen af din anmodning.

Vær opmærksom på, at en lang række oplysninger ikke kan slettes, da Aarhus Business College via andre love og bekendtgørelser er forpligtet til at gemme data om studerende og medarbejdere.

Sådan gør du

Henvend dig til aabc@aabc.dk og så aftaler vi nærmere.

Retten til berigtigelse

Personoplysninger skal være korrekte, og Aarhus Business College skal tage ethvert rimeligt skridt for at sikre, at ukorrekte oplysninger bliver rettet.

Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i personoplysninger, som Aarhus Business College har registreret om dig, har du ret til at få fejlen rettet så hurtigt som muligt. Du har også ret til at få fuldstændiggjort oplysninger, hvis du bliver opmærksom på, at Aarhus Business College har registreret ufuldstændige oplysninger om dig.

Aarhus Business College har pligt til at besvare din anmodning om berigtigelse senest en måned efter, din anmodning er modtaget.

Hvis dine oplysninger er videregivet til andre instanser, orienterer Aarhus Business College disse instanser om ændringerne i dine oplysninger, sådan at dine oplysninger også kan blive rettet der. Du har ret til at få oplyst hvilke andre instanser, der måtte have modtaget dine oplysninger. Kontakt Aarhus Business College herom.

Vær opmærksom på, at du har ret til at få rettet deciderede fejl eller supplere oplysninger, der er mangelfulde. Du kan ikke få ændret på faktuelle forhold eller tilføje informationer, der er indtruffet efter, du fx dimitterede fra Aarhus Business College eller lignende.

Sådan gør du

Henvend dig til aabc@aabc.dk og så aftaler vi nærmere.

Retten til indsigelse

Aarhus Business College må og skal behandle en række personoplysninger uden dit samtykke. Hvis du mener, at der er oplysninger, som vi ikke skal behandle, kan du gøre indsigelse mod denne ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Indsigelsen skal begrundes i din særlige individuelle situation.

Vær opmærksom på, at du ikke kan gøre indsigelse mod al behandling af dine personoplysninger, men mod bestemte typer af behandling. Du kan eksempelvis ikke gøre indsigelse mod, at vi behandler oplysninger om din indskrivning, når du er elev på Aarhus Business College.

Når du har gjort indsigelse mod behandlingen, skal Aarhus Business College undersøge, om nødvendigheden af at behandle personoplysningerne overstiger din interesse i ikke at få personoplysningerne behandlet.

Hvis Aarhus Business College konstaterer, at den pågældende behandling er omfattet af din ret til indsigelse, må Aarhus Business College som udgangspunkt ikke længere behandle personoplysningerne, med mindre der er ganske særlige og tungtvejende grunde hertil, herunder hensynet til eventuelle retskrav. Hvis Aarhus Business College finder, at der er ganske særlige og tungtvejende grunde, der taler for, at behandlingen af dine personoplysninger fortsætter på trods af din indsigelse, skal Aarhus Business College påvise dette.

Hvis der er tale om direkte markedsføring fra Aarhus Business College, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til dette formål. Hvis du gør indsigelse mod direkte markedsføring, vil vi derfor straks ophøre med at behandle dine personoplysninger til dette formål.

Hvis du mener, at Aarhus Business College behandler personoplysninger om dig på en måde, der er i strid med gældende lovgivning, kan du naturligvis altid kræve, at denne behandling ophører.

Aarhus Business College har pligt til at træffe afgørelse i sagen senest en måned efter, at din anmodning er modtaget. Du vil modtage en afgørelse i sagen, og hvis du ikke får efterkommet dit ønske, vil du modtage en vejledning om, hvordan du kan klage over afgørelsen.

Sådan gør du

Henvend dig til aabc@aabc.dk og så aftaler vi nærmere.

Retten til begrænsning af behandling

Du kan anmode om begrænsning i behandlingen af dine persondata. En begrænsning i behandlingen vil oftest indebære, at dine data gemmes, men de må ikke anvendes af Aarhus Business College.

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandling i følgende tilfælde:

 • Hvis du mener, at dine personoplysninger ikke er korrekte, så skal behandlingen begrænses, indtil Aarhus Business College har haft mulighed for at fastslå, om de er korrekte eller ej.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er ulovlig, kan du anmode om, at dine personoplysninger anvendes i begrænset omfang i stedet for at de slettes.
 • Hvis Aarhus Business College ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige i forbindelse med et eventuelt retskrav, så kan du bede om begrænset behandling.
 • Hvis du har gjort indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, så kan du anmode om begrænset behandling i den periode, hvor det undersøges, om dine legitime interesser går forud for skolens interesser.

Aarhus Business College har pligt til at træffe afgørelse i sagen senest en måned efter, at din anmodning er modtaget. Hvis din anmodning imødekommes, vil du blive underrettet, inden begrænsningen evt. ophæves igen.

Sådan gør du

Henvend dig til aabc@aabc.dk og så aftaler vi nærmere.

Dataansvarlig

Den dataansvarlige er

Aarhus Business College
Sønderhøj 9
8260 Viby J.
CVR-nr.: 48 57 06 58
Tlf. 89 36 36 36
E-mail aabc@aabc.dk.

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

For henvendelser om persondata på Aarhus Business College skal du i de fleste tilfælde sende en mail til aabc@aabc.dk.

Databeskyttelsesrådgiver (DPO) ved Aarhus Business College:

Flemming Rasmussen
Databeskyttelsesrådgiver
Mobil: 20 60 19 42
E-mail: fr@efif.dk

Relaterede nyheder


Aarhus Business College og Handelsfagskolen fusionerer

Aarhus Business College og Handelsfagskolen fusionerer

Skrevet af liro

Danmark får nu en ny, stærk uddannelsesinstitution med fokus på handel, detail og kontor.

Læs mere
Ni aarhusianske gymnasier og erhvervsuddannelser bliver nu røgfri i skoletiden

Ni aarhusianske gymnasier og erhvervsuddannelser bliver nu røgfri i skoletiden

Skrevet af liro

Aarhusianske ungdomsuddannelser – bl.a. HHX og EUX Business på Aarhus Business College – er gået sammen i en fælles kamp mod cigaretterne.

Læs mere

Aarhus Business College

Om Aarhus Business College

Sønderhøj 9

8260 Viby J

8936 3636

aabc@aabc.dk

CVR: 48 57 06 58

EAN: 5798000554238