Aarhus
Business College
HovedforløbKontorSpedition og shipping

Spedition og shipping

Synes du det er spændende at få en vare fragtet fra A til B? Vil du gerne vejlede kunder i forskellige transportopgaver, og tage hensyn til geografiske og kulturelle forhold? Så er specialet, Spedition og shipping noget for dig

Hvad er spedition og shippinguddannelsen?

Som elev i speditions- og shippingbranchen arbejder du selvstændigt med forskellige transportopgaver. Du lærer at vurdere og vejlede kunderne ud fra ønsker og behov, og at tage hensyn til geografiske og kulturelle forhold.

På uddannelsen inden for spedition og shipping er det en naturlig del at arbejde med internationale transporter, retslige regler, aftaler og diverse tolddokumenter. Et godt kendskab til de forskellige landes kulturer og geografiske forhold indgår ligeledes i uddannelsen. Med denne viden bliver du hurtig en del af kundernes forsyningskæde, og du oparbejder et fortroligt forhold og engagement til dem. Derfor lærer du også, hvordan du fremstår som person, og hvordan du bedst kan præsentere dig og dit arbejde. Du bliver naturligvis også klædt rigtig godt på med alt, hvad der handler om spedition og shipping.

Du er elev i to år og veksler mellem undervisning på Aarhus Business College og arbejdet som elev i en speditionsvirksomhed. I løbet af de to år skal du på skoleforløb på Aarhus Business College i 8-10 uger fordelt på fire perioder. De første fire uger er obligatoriske fag, hvor du kan vælge speciale indenfor:

 • Vejtransport
 • Flytransport
 • Sø-linjetransport

Derefter vælger du sammen med den virksomhed, du er i lære hos, hvilke valgfag du skal følge de resterende 3-5 introduktion uger. Dermed får du en relevant profil i forhold til virksomheden og dine fremtidsplaner.

Obligatoriske fag

Herunder får du et overblik over de fag, der er obligatoriske på uddannelsen inden for spedition og shipping.

Introduktion til specialet

Du får en introduktion til specialet, Spedition og shipping, hvor du får:

 • Kendskab til de forskellige transportformer og -midlers karakteristika, som omfatter transporternes geografi og forløb, herunder distribution, dokumentation og branchens samarbejdspartnere.
 • Viden om godstyper ved import og eksport inden for søtransport, herunder linje- samt trampfart, vej-, fly- og banetransport, konventionel og kombineret.

Generel spedition

Du bliver undervist i generel spedition, hvor du får et bredt kendskab til speditionsbranchens transportformer.

Her lærer du:

 • At anvende din viden om speditionsbranchens transportformer og godstyper, herunder tid, vægt, mål, vejtransport, søtransport (linjefart), flytransport, kombinerede transporter og mulighederne heraf.
 • Hvilket materiel der anvendes til hvilke godstyper og distribution.
 • Om markedsforhold samt love og regler for told og afgifter.
 • At anvende tariffer, dokumenter og andre hjælpemidler.

Valgfag

Herunder får du et overblik over, hvilke valgfag du kan følge på uddannelsen.

Flytransport - 5 dage

Denne uge handler om flytransport, hvor vi kommer omkring mange emner:

 • Gennemgang af flyorganisationer, heriblandt SLV, IATA, ICAO og FIATA på baggrund af konventioner og love inden for luftfragtsområdet.
 • Stort fokus på sikkerhed og selve strukturen inden for flytransport
 • Udfyldelse af AWB. Du får indgående undervisning i dette, hvor vi bl.a. inddrager TACT-raterne.
 • Kurerfragt, ratestruktur, fly- og flycontainertyper.

Der vil løbende være opgaver til uddybelse af stoffet.

Farligt gods og miljø – 5 dage

Her opnår du kendskab til forskellige regler inden for transport af farligt gods. Du lærer blandt andet om:

 • Anvendelse af krav til transportdokumentation
 • Klassifikation
 • Ansvarsforhold
 • Sammenlæsningsmuligheder
 • IT-styring
 • Afmærkning af kolli, containere og køretøjer i forbindelse med farligt gods på områderne landtransport (ADR), søtransport (IMDG), jernbanetransport (RID) og flytransport (IATA/ICAO).
 • Miljøkrav og standarderne BS 7750, DS 14000, EMAS og SQAS
 • Krav, der stilles til emballage-retursystemer.

Til pensum hører både bil, bane, luft og søtransport. Der vil løbende være opgaver til uddybelse af stoffet, og forløbet afsluttes med en test.

Logistik I – 5 dage

Dette fag handler om logistiske problemstillinger. Du vil blandt andet lære om:

 • Opstilling af logistiske mål samt anvendelse af logistik i virksomheden.
 • Lagerservicegrad
 • ABC-analyse
 • Outsourcing
 • Just In Time
 • Push- og pullstrategier
 • Agility og distribution.
 • Supply Chain Management, virksomhedens forsyningskæde i den globale verden, hvor vi kigger på både bæredygtighed og relationer i forsyningskæden.
 • Benchmarking samt Lean og anvendelse af dette.

Der vil løbende være opgaver til uddybelse af stoffet og forløbet afsluttes med en test.

Logistik II – 5 dage

Logistik II er en overbygning til Logistik I, hvor vi går endnu mere i dybden med logistiske problemstillinger. Her vil du:

 • Gennemgå de forskellige styringsniveauer i logistikken og diverse logistik- og sourcingstrategier.
 • Arbejde med partnerskabsaftaler og tredjepartslogistik
 • Få kendskab til og forståelse for virksomhedens logistikservice og den logistiske effektivitet.
 • Lære at vurdere de forskellige omkostningsformer for f.eks. outsourcing og serviceydelser.

Udgangspunktet for ugen er, at kunden sættes i centrum og dette er fokus i ugens caseopgave. Der arbejdes på et strategisk niveau og faget afsluttes med en test.

Faget kan kun vælges, såfremt Logistik I er gennemført.

Transportret - 5 dage

I dette fag er der fokus på de juridiske regler gældende for de forskellige transportformer og i løbet af ugen vil du:

 • Få kendskab til de juridiske rammer for transport af gods, herunder hvad der gælder for de involverede parter og fragtkrav inden for de forskellige transportformer.
 • Arbejde med standarddokumenter, reklamationsbehandling samt transport- og ansvarsforsikring.
 • Få viden om regler for sikkerhed i gods, bl.a. tilbageholdsret samt regulering af ansvar, erstatning, reklamation og forældelse.
 • Lære at beherske de grundlæggende regler inden for banetransport, herunder konventioners regulering af ansvar, erstatning, reklamation, værneting, voldgift og forældelse.

Ugen afsluttes med en test.

Lager-/terminalbehandling – 5 dage

I dette fag er der fokus på lagre og terminaler. Du vil blandt andet:

 • Gennemgå forskellige lagerformer og ved hjælp af bl.a. ABC-analyser ser vi på lagerindretning og lagerstyring samt anvendelse af lagerreoler, trucks og løftegrej.
 • Arbejder med track & trace og RFID samt fordele og ulemper ved disse.
 • Få viden om, hvilke distributionskanaler der kan benyttes, og hvor er det mest optimalt at placere sine lagre.

I løbet af ugen vil der være opgaver til uddybelse af stoffet, og forløbet afsluttes med en caseopgave og en test.

Vejtransport – 5 dage

I dette fag får du en bred almen viden om, hvordan transportopgaver udføres ved vejtransport. I løbet af ugen vil du:

 • Få viden om de forskellige transportmidler og godstyper.
 • Arbejde med de retslige bestemmelser vedrørende vejtransport, herunder NSAB2015 samt CMR-loven, forsikringsforhold og relevante Incoterms.
 • Lære at anvende fragttariffer og udarbejde fragtpriser inden for vejtransport.
 • Få kendskab til reglerne i forhold til cabotage kørsel samt køre-hviletidsreglerne.
 • Opnå viden i forhold til disponering af gods i lastbilen.

Der vil  løbende være opgaver i forlængelse af ovenstående områder.

Multi-modale transporter – 5 dage

I dette fag lærer du om forskellige aspekter i forhold til multimodale transportforløb, hvor forskellige transportformer kombineres. I løbet af ugen vil du:

 • Komme igennem de forskellige kombinationer inden for multimodale transporter, blandt andet Intermodale og kombinerede transporter samt Rail, Rail/air og Sea/air.
 • Arbejde med de mest anvendte læsseenheder, godkendelse af disse, og fordele og ulemper ved de relevante læsseenheder.
 • Få en hel dags undervisning i de gældende ansvarsregler i det multimodale transportforløb.

Der vil være relevante opgaver i løbet af ugen efterfulgt af en afsluttende test og en projektopgave.

Søfragt – 5 dage

I dette fag får du en bred almen viden om, hvordan transportopgaver udføres ved søtransport. I løbet af ugen vil du:

 • Lære om de forskellige skibs- og containertyper.
 • Arbejde med de retslige bestemmelser vedrørende søtransport herunder NSAB2015 og Sø-loven, forsikringsforhold samt Incoterms.
 • Lære at udfylde et B/L.
 • Få viden om de forskellige fragtrater og udarbejdelse af en fragtaftale inden for søtransport.

Igennem ugen vil der løbende være opgaver i forhold til ovenstående området, og faget afsluttes med en test.

Talentspor

Vil du have så meget som muligt ud af din uddannelse? Er du interesseret i fag på akademiniveau og stærke netværk? Så tag spedition og shipping med talentspor.

Aarhus Business College udbyder et talentspor på spedition og shippinguddannelsen i samarbejde med Danske Speditører og IBA Erhvervsakademi Kolding.

I løbet af din uddannelse kan du få op til to fag på akademiniveau svarende til 20 ECTS-point. Og du bliver klædt på til at gå til eksamen på et højere niveau.

Fagene integreres i undervisningen og bliver dermed en naturlig del af dit uddannelsesforløb. De er en del af uddannelsen Eksamineret Speditør, men vil også kunne indgå på andre videregående uddannelser. Du skal påregne ekstra individuelt arbejde frem mod eksamen.

For at gennemføre uddannelsen på talentspor skal du ud over de obligatoriske fag som minimum tage følgende valgfag

 • Logistik 1
 • Logistik 2
 • Speditionsøkonomi

Dit udbytte

 • Du gennemfører uddannelsen på et højere niveau
 • Du følger og netværker med andre elever på talentspor
 • Du får et uddannelsesbevis med fag på ekspertniveau
 • Du får mulighed for at gå til eksamen på IBA Erhvervsakademi Kolding og opnå 20 ECTS-point

Virksomhedens udbytte

 • Eleven bliver udfordret fagligt og personligt
 • Eleven får fag på højere niveauer
 • Eleven bliver klædt på til at gå til eksamen på et akademi

Pris og økonomi

Du vil modtage undervisning på Aarhus Business College i overensstemmelse med den ramme, der er i uddannelsen. Din praktikvirksomhed vil modtage refusion, når du er på skoleophold, og dine fag vil indgå i din elevuddannelse.

Efter fagprøven har du mulighed for at melde dig til eksamen på et akademi. Du skal dog selv betale akademiets pris for eksamen.

Printvenlig flyer om talentsporet

Fagprøve

Fagprøven har til formål at evaluere din opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for det pågældende fagområde og vise, at du er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en given opgave.

Formålet med fagprøven er, at du skal kunne formulere en idé, fastsætte mål, planlægge og gennemføre en aktivitet inden for et afgrænset arbejdsområde på praktikstedet.

Ved idéudvikling, planlægning og gennemførelse af aktiviteten skal du kunne inddrage teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen, herunder informationer og samarbejde med andre i processen. Inden for de givne rammer skal du kunne forholde dig til helheden og sammenhænge, og du skal kunne fordybe dig i et mere afgrænset problemfelt af relevans for din uddannelse og arbejdsområde.

Skoleopholdet har givet mig nye synsvinkler på flere af de forskellige transportformer i speditionsbranchen. Man får lov til at vise sine kreative sider, og man lærer hvordan man agerer bedst overfor kunderne i diverse situationer. Vi har nye emner på hvert skoleforløb og alt i alt er mine kompetencer blevet forbedret.

Christine Haaning, Speditørelev hos HolShip Danmark A/S, Aarhus

Undervisere

Underviserne har alle en teoretisk såvel som praktisk baggrund. Generelt tror vi på at inddrage dig så meget som det kan lade sig gøre. Vi tror på, at du er eksperten på dit praktiksted, og vi udfordrer dig i det, I allerede gør.

Herunder finder du en kort præsentation af hver af dine undervisere.

Tina Frislev

Tina har været ansat på spedition og shipping uddannelse ved Aarhus Business College siden august 2014. Hun har tidligere været ansat som speditør og contract manager og har mere end 20 års erfaring i speditionsbranchen.

John Brødløs

John har undervist i transportbranchen i mere end 10 år og har tidligere arbejdet for bl.a. Post Danmark. Erhvervserfaringerne er løbende suppleret med målrettede diplomuddannelser i hhv. erhvervspædagogik og salgsledelse.

Bo på skolehjem

Du er på skoleforløb i løbet af de to år, du er elev i en virksomhed.

Undervisningen foregår på Aarhus Business College og Handelsfagskolen – og hvis du finder en praktikplads i en virksomhed langt fra Østjylland, har du mulighed for at bo på Handelsfagskolens smukke skolehjem i Skåde Bakker – se billeder her.

Læs om skolehjemmet og priser her

Løn under uddannelsen

Du får elevløn under din 2-årige læretid efter gældende overenskomst. Lønnen forhandles individuelt med din lærerplads og kan derfor variere.

Arbejdspladsen kan få lønrefusion (AUB) og befordringsrefusion under skoleopholdene.

Fremtidsmuligheder

Job inden for spedition

Du kan blive ansat i en speditionsvirksomhed, hvor du arbejder med nationale og internationale opgaver i forhold til formidling, service og sagsbehandling i forbindelse med ydelser inden for transport.

Mere uddannelse

Du har flere muligheder for at efteruddanne dig og avancere til transportkonsulent eller transportchef. I den forbindelse er blandet andet ledelsesuddannelsen specielt rettet mod speditører relevant. Du kan også tage en akademiuddannelse i international transport og logistik eller uddanne dig til eksamineret speditør.

Har du spørgsmål?

Tina Frislev
Underviser
8936 3752tfri@aabc.dk
Camilla Kruse
Uddannelsessekretær
8936 3008caja@aabc.dk