Aarhus
Business College

Revision

Er du fascineret af tal? Og synes du, at afskrivning og regnskabsaflæggelse er spændende? Så er revisorassistentuddannelsen det rigtige valg for dig.

Hvad er revisorassistentuddannelsen?

Revisorassistentuddannelsen er praksisnær, og giver dig adgang til en karriere på revisionskontor med mange muligheder for videreuddannelse til eksempelvis statsautoriseret revisor, controller, regnskabs- eller økonomichef. Du vil møde repræsentanter fra branchen og få input fra forskellige erhvervsfolk samtidig med, at underviserne har stor praktisk erfaring på området.

Du vil blandt andet opleve konkrete input til:

 • Regnskabsaflæggelse
 • Daglig samt generelt styring af virksomheden
 • Afstemninger og kontroller
 • Rapportering
 • Selvangivelser
 • At være sparringspartner for kunderne
 • Skatteoptimering for både private kunder samt selskaber
 • Revision af selskaber
 • Regler og love som lægger til grund for virksomhedens drift

Undervisningsformen er varieret, og vil bestå af fælles oplæg, gruppeøvelser, cases med fokus på de daglige arbejdsopgaver i virksomhederne og erfaringsudveksling. Der vil være stort fokus på at opbygge evnen til at træffe selvstændige beslutninger med udgangspunkt i teori og praksis.

Obligatoriske fag

Herunder får du et overblik over de fag, der er obligatoriske på revisorassistentuddannelsen.

Virksomhedsdrift og udvidet virksomhedsdrift

På dit første skoleophold arbejder vi med grundlæggende bogføring og bilagshåndtering, som er en essentiel del af at sikre en virksomheds drift. Du vil blandt andet:

 • Blive introduceret til debet/kredit
 • Få kendskab til opbygning af en kontoplan og vigtigheden heraf i forbindelse med brugbarheden for beslutningstagerne
 • Lære hurtig og effektiv håndtering af store mængder af bilag.
 • Få indsigt i lovgivning og dens betydning for bogføringen.

Efter skoleforløbet vil du have en grundlæggende forståelse for dag-til-dag håndtering af virksomhedens flow i form af bilagshåndtering med respekt for gældende lovgivning.

Grundlæggende skatteret og udvidet moms og afgifter

På dette forløb vil du stifte bekendtskab med gældende lovgivning inden for skatte-, moms- og afgiftsområdet både i Danmark, men også i handel med udlandet.

Du vil blandt andet lære at beregne og indberette skat, moms og afgifter, og dermed være med til at sikre, at virksomheden har optimale fradragsmuligheder.

Eksternt regnskab 1 og skattemæssige afskrivninger

Dette skoleforløb fokuserer på afskrivningsmuligheder regnskabsmæssigt såvel som skattemæssigt, hvor den gældende lovgivning og betydningen af afskrivningsmulighederne er i højsæde. Du vil blandt andet lærer:

 • Hvordan man laver regnskaber og arbejdspapirer i forbindelse med aflæggelse af regnskaber.
 • Hvorfor forskellige indregningsprincipper er brugt i forbindelse med gældende lovgivning.
 • At “læse” et regnskab.

Efter dette skoleophold vil du forstå sammenhængen mellem det daglige flow i en virksomhed – fra bilag til regnskabet, som er slutproduktet.

Revision 1 & Løn og lovgivning, del 1

Dette skoleforløb fokuserer på den teoretiske baggrund for revision af selskaber i forbindelse med regnskabsaflæggelse. På dette forløb vil du:

 • Forstå essensen af at revisorer er offentlighedens tillidsrepræsentanter.
 • Få indsigt i revisionsprocessen.
 • Få kendskab til god revisorskik og moral.
 • Få viden om løn og lovgivning i praksis såvel som i revisionsdelen.

Revision 2 & Løn og lovgivning, del 2

Dette skoleforløb fokuserer på den praktiske baggrund for revision af selskaber i forbindelse med regnskabsaflæggelse. På dette forløb vil du:

 • Forstå essensen af at revisorer er offentlighedens tillidsrepræsentanter.
 • Få indsigt i væsentlighed og revisionsrisiko
 • Få praktisk erfaring med revision gennem cases.
 • Få viden om løn og lovgivning i praksis såvel som i revisionsdelen.

Valgfag

Her kan du se de valgfag, du kan vælge imellem.

Når du har bestemt dig for, hvilke valgfag du ønsker, skal du sende en mail til sivj@aabc.dk.

Budgettering – 5 dage

Målepinde for faget:

 • Eleven kan identificere budgetforudsætninger og forstå budgetforudsætningernes betydning for budgettet og den senere budgetkontrol.
 • Eleven har kendskab til medarbejderadfærd i forbindelse med budgettering
 • Eleven har kendskab til almindelig budgetprocedure og herigennem kendskab til elementer som kalkulationer, faste og variable omkostninger.
 • Eleven kan udarbejde et resultatbudget, likviditetsbudget samt balancebudget, herunder bl.a. budgettering aktivitet, kapacitet og likviditet.
 • Eleven kan udarbejde likviditetsbudgettet både efter beholdningsforskydningsmodellen og ind- og udbetalingsmetoden (direkte og indirekte metode) – og forstå formålet med begge metoder.
 • Eleven kan udarbejde budgetkontrol og anvende budgetkontrollen til økonomisk styring ved afvigelsesanalyser, herunder pris- mængde og forbrugsafvigelser.
 • Eleven kan arbejde med rullende budgetter samt prognoser
 • Eleven har kendskab til budgettering som ledelsesværktøj og styringsinstrument i dagligdagen for såvel ledelse som mellemledere.

I faget budgettering snakker vi først om teorien bag budgettering. Herefter går vi til den mere anvendelsesorienterede del, hvor vi udarbejder og opstiller budgetter J. I kommer til at arbejde med opstilling af resultatbudget, likviditetsbudget og balancebudget. Fokus for likviditetsbudgetter vil være på beholdningsforskydningsmodellen. Udover selve opstillingen arbejder vi også med analyse af budgetterne, så vi kan hjælpe med tolkningen af budgetter samt komme med forslag til eventuelle forbedringsforslag.

OBS! Som påbygning (dvs. ekstra fag) på budgettering ligger avanceret excel 1 dvs. første del af det excel der sammen med avanceret excel 2 udløser et bevis på kompetencer i avanceret excel.

Økonomistyring I – 5 dage

Målepinde for faget:

 • Eleven skal skelne mellem faste og variable samt direkte og indirekte omkostninger.
 • Eleven har kendskab til vigtigheden af omkostningsfordelinger i forbindelse med rentabilitetsanalyse af produkter, distrikter, markeder m.v.
 • Eleven kan foretage beregninger af aktivitetsbaseret omkostningsfordeling (ABC) for indirekte produktionsomkostninger kontra den traditionelle omkostningsfordeling
 • Eleven kan foretage dækningsbidragsberegninger, herunder CVP-analyser, cost benefit-analyser i forbindelse med vurdering af alternativer.
 • Eleven har kendskab til beslutningsteori.

I økonomistyring kigger vi meget på hvordan man i en virksomhed kan fordele sine omkostninger samt hvad vi kan udlede af disse fordelinger. Vi kigger på forskellige analyser som ligger i relation hertil såsom CVP-analyser og cost benefitanalyser. Faget går mere i retning af de opgaver mange controllere sidder med og har rigtig meget beregning. Beregningerne er ikke komplekse, men man skal kunne lide matematik J

OBS! Som påbygning (dvs. ekstra fag) på budgettering ligger avanceret excel 2 dvs. anden del af det excel der sammen med avanceret excel 1 udløser et bevis på kompetencer i avanceret excel. Det giver ikke mening at tage del 2 uden del 1.


 

Økonomistyring II – 5 dage

Målepinde for faget:

 • Eleven kan foretage afvigelsesberegninger på indirekte variable og indirekte faste omkostninger
 • Eleven har kendskab til opdeling af en virksomhed i centre
 • Eleven har kendskab til opgørelse af interne afregningspriser
 • Eleven har kendskab til opgørelse af virksomhedens kvalitetsomkostninger, samtidig med viden om forebyggelse, behandling og helbredelse
 • Eleven har kendskab til koblingen mellem økonomistyring og ledelse
 • Eleven har kendskab til Balanced Scorecard

I faget arbejder vi med at årsagsforklare de afvigelser der er mellem budget og regnskab – altså hvorfor er omsætningen lavere/højere end budgetteret? Er det salgspriserne som er ændret eller har vi solgt mere eller mindre eller er det reelt en kombination? Det gælder her om at skille regnskabet helt ad og forklare hvorfor der er afvigelser fra budgettet. Vi kigger også kalkulationer samt nogle af ledelsesredskaber man kan gøre brug af i virksomheden.

Faget er 100 % uafhængigt af økonomistyring I.

Likviditetsstyring I+II (likviditetsstyring 2 er påbygning) – 5 dage

Målepinde til begge fag

 • Eleven har kendskab til likviditetsmæssige konsekvenser af forskellige betalingsbetingelser ved såvel salg som indkøb
 • Eleven kan opstille et likviditetsbudget og foretage vurdering heraf
 • Eleven har kendskab til samspillet mellem varerabatter og betalingsbetingelser og kan foretage beregning på kombinationsmuligheder
 • Eleven har kendskab til renteloven og behandlingen heraf
 • Eleven kan via nøgletalsberegninger vurdere en virksomheds likviditetsmæssige udvikling.
 • Eleven kan opgøre og vurdere en virksomheds hidtidige kapitalbehov og kapitalfremskaffelse via pengestrømsanalyse
 • Eleven kan vurdere en virksomheds finansiering, herunder fordele, ulemper og risici ved forskellige finansieringsmuligheder.
 • Eleven kan foretage beregninger af likviditetsberedskab ved uforudsete forskydninger i ind- og udbetalinger.

I faget likviditetsstyring ser vi på hvordan en virksomhed kan optimere sin likviditet J. Vi ser på debitorstyring samt regler for rykkerudsendelse med videre. Vi arbejder med kortsigtede likviditetsbudgetter efter ind- og udbetalingsmetoden som både opstilles og analyseres. Ugen sluttes med en større case hvor teorien anvendes på en konkret virksomhed.

Præsentationsteknik – 5 dage

Målepinde til faget

 • vurdere dine egne præstationer og eventuelt forbedre dem
 • vurdere og vælge den form, der passer til målgruppen i en given situation
 • beherske personlig fremtræden i forhold til f.eks. betoning, kropssprog, nervøsitet og feedback.
 • beherske forskellige former for værktøj til brug for udarbejdelse af oplæg til præsentation og instruktion f.eks. mindmap systemet, lektionsplan, manual osv.
 • beherske forskellige gennemførelsesteknikker og visualiseringsværktøjer som f.eks. projekter, tavle, flipover og skriftlige oplæg.

Undervisningen tager udgangspunkt i både individuelle oplæg samt oplæg i grupper. Du får i løbet af ugen feedback på dine præsentationer og værktøjer du kan bruge til at udvikle din fremtidige præsentationsteknik. Et fag du helt sikkert kan bruge til at få ideer/inspiration til hvordan du skal håndtere din fagprøveeksamen.

Vi lærer først det praktiske, og bagefter bliver den vigtigste teori koblet på. Underviserne gør fagene spændende, og der er fokus på at gøre os klar til at være gode rådgivere for kunderne.

Oliver Desezar, Revisorelev hos Dansk Revision Charlottenlund

Fagprøve

Du skal afslutte din uddannelse med en fagprøve, som giver dig mulig­hed for at dokumentere de færdig­heder, du har opnået igennem de to år. Det er helt afgørende at forstå, at fagprøven består af løsning af en praktisk problemstilling i virksomheden.

Du vælger selv, hvilken problemstilling du ønsker at arbejde med. Da den netop skal tage afsæt i konkret praksis, er der rig mulighed for samtidigt at tilføre værdi til din virksomhed.

Som eksempler på emner kan nævnes:

 • Revisionsplanlægning og risiko
 • Leasing og rådgivning heraf
 • Skatteoptimering for private erhvervsdrivende.

Fagprøven består af fire dele:

 1. Problemformulering – der udarbejdes i samarbejde mellem dig, dit praktiksted og læreren på skolen
 2. Projekt – der gennemføres i virksomheden
 3. Rapport – der indeholder problemformulering, beskrivelse og evaluering af projektet
 4. Mundtlig eksamen – Rapporten er grundlaget for eksamen.

Undervisere

Underviserne har alle en teoretisk såvel som praktisk baggrund. Generelt tror vi på at inddrage dig så meget som det kan lade sig gøre. Vi tror på, at du er eksperten på dit praktiksted, og vi udfordrer dig i det, I allerede gør.

Herunder finder du en kort præsentation af dine undervisere.

Christina Pedersen

Christina er uddannet HDR og revisor og har mange års erfaring fra revisionsbranchen hos et mellemstort revisionshus. Siden 2015 har hun undervist på bl.a. Aarhus Business College og HD-1, og i 2017 blev hun underviser på kontoruddannelserne, økonomi og revision.

I sin undervisning har Christina fokus på at gør indholdet inspirerende ved at bruge opgaver og eksempler, som eleverne kan relatere til. Hun brænder for at holde uddannelserne opdateret, så både elever og virksomheder får indfriet deres forventninger.

Eksterne undervisere

Uddannelsen har tilknyttede eksterne undervisere, der har stor praktisk erfaring, da de kommer fra revisionskontorer og skattekontorer.

Bo på skolehjem

Du er på skoleforløb i løbet af de to år, du er elev i en virksomhed.

Undervisningen foregår på Aarhus Business College og Handelsfagskolen – og hvis du finder en praktikplads i en virksomhed langt fra Østjylland, har du mulighed for at bo på Handelsfagskolens smukke skolehjem i Skåde Bakker – se billeder her.

Læs om skolehjemmet og priser her

Løn under uddannelsen

Du får elevløn under din 2-årige læretid efter gældende overenskomst. Lønnen forhandles individuelt med din lærerplads og kan derfor variere.

Arbejdspladsen kan få lønrefusion (AUB) og befordringsrefusion under skoleopholdene.

Fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse vil du have mulighed for at arbejde i økonomifunktioner såsom bogholderi, debitor, kreditor og controller. Du har også mulighed for at videreuddanne dig, så du kan komme i betragtning til stillinger som statsautoriseret revisor, regnskabs- og økonomichef.

Har du spørgsmål?

Christina Dam Pedersen
Hovedforløbsunderviser
8936 3700cdpe@aabc.dk
Signe Vinding Bergløv
Uddannelsessekretær
8936 3718sivj@aabc.dk