Aarhus
Business College
HovedforløbKontorLægesekretær

Lægesekretær

Synes du, at sundhedsadministration og anatomi er spændende? Vil du arbejde inden for de administrative hovedområder på et hospital eller i almen lægepraksis? Så er denne uddannelse noget for dig.

Hvad er lægesekretæruddannelsen?

På kontoruddannelsen med speciale som lægesekretær bliver du uddannet til at udføre arbejdsopgaver og beherske metoder inden for de administrative hovedområder på sygehus/hospital eller i almen lægepraksis/lægehus. Du får relevant viden og færdigheder inden for eksempelvis sundhedsadministration, kommunikation og digitalisering, anatomi, patologi og psykologi. Du får også kendskab til sundhedsvæsenets økonomi.

Uddannelsen varer 2 år med skiftevis skoleforløb og arbejde som elev på et sygehus/hospital eller i almen lægepraksis/lægehus. Dit arbejde på elevpladsen udgør langt størstedelen af din 2-årige uddannelse.

Dine skoleophold på Aarhus Business College består af 9 ugers obligatoriske specialefag og 7 ugers valgfag inden for diagnoselatin, projektkoordinering, præsentationsteknik, medicinsk engelsk, mundtlig kommunikation og konflikthåndtering m.v., samt en afsluttende fagprøve.

Undervisningen udgør 17 uger af din 2-årige elevtid.

Jeg vil være lægesekretær, fordi jeg godt kan lide at få lidt af det hele med. Vi lærer om kroppen, og hvordan den fungerer, men samtidig skal vi være sprogligt dygtige og gode til at skrive. Det er også vigtigt, man kan lide at kommunikere og arbejde med mennesker.

Tanja Esman Johansen

Lægesekretærelev på Skejby Sygehus, Retspsykiatrisk Afdeling

Obligatoriske fag

Herunder får du et overblik over de fag, der er obligatoriske på lægesekretæruddannelsen.

Kommunikation og digitalisering

Undervisningen tager udgangspunkt i teori om:

 • Kommunikation og formidling
 • Principper for god service
 • Kulturteori og kulturforskelle
 • Kriseteori/krisehåndtering
 • Patientinddragelse
 • Medier og digital kommunikation
 • Relevante hjemmesider fx. SNOMED, sproget.dk
 • Dataindsamling og –bearbejdning.

Vi lægger vægt på, at undervisningen er så praksisnær som muligt. Derfor vil en del af undervisningen bestå i at omsætte teorierne til praksis med eksempler fra din arbejdsplads, så du får en aktiv rolle i undervisningen.

Undervisningsmetoderne veksler mellem lærer- eller elevoplæg og casearbejde.

Sundhedsadministration

Faget byder på en introduktion til sundhedsvæsenets organisation og opgavefordeling samt de love, der regulerer forholdet mellem sundhedsvæsenet og borgeren.

Undervisningen omhandler således:

 • Sundhedsvæsenets opgaver
 • Sundhedsloven
 • Persondataloven
 • Forvaltningsret
 • Budget og takststyring
 • Kvalitet i sundhedsvæsenet

Anatomi, fysiologi, patologi og psykologi

I fagene underviser vi i:

 • Bevægelsesapparatet
 • Forebyggelse og livsstil
 • Fordøjelse
 • Blod og lymfesystemet
 • Kredsløb og åndedræt
 • Neurologi
 • Psykologi/psykiatri
 • Nyre og urinveje
 • Gynækologi

Valgfag

Foruden de obligatoriske fag skal du også have valgfag. Herunder får du et overblik over de valgfag, du kan vælge.

Præsentationsteknik og personlig fremtræden

Valgfaget, præsentationsteknik og personlig fremtræden giver dig redskaber til at præsentere for en større forsamling. I løbet af ugen vil du:

 • arbejde med forskellige teknikker til at virke mere sikker og mindre nervøs i en præsentationssituation
 • få værktøjer til at strukturere din fremlæggelse, så den rammer målgruppen bedst muligt.

Undervisningen består dels af en gennemgang af teori og dels af øvelser i præsentationer med forskelligt fokus. Du får konkrete værktøjer til brug ved forberedelse af fremlæggelser og til selve fremlæggelsen.

Projektkoordinering

Her får du kendskab til arbejdsprocesserne fra projektidé til afsluttet mål. Du får indsigt i, hvordan roller, ansvar og arbejdsopgaver fordeles i et projekt, og hvilke udfordringer du kan løbe ind i.

I undervisningen bliver du en del af et lille projekt, som giver dig indsigt i de forskellige faser i projektarbejdet.

Mundlig kommunikation og konflikthåndtering

Formålet med dette valgfag er at styrke din bevidsthed om egen adfærd, så du efterfølgende har nemmere ved at “læse andre” og tilpasse din kommunikation derefter.

I faget får du lavet en Garuda-personprofil, der er et kommunikations- og dialogværktøj, som skaber bevidsthed om de ting, du gør i hverdagen, og medvirker til refleksion omkring din egen personlige udvikling. Det handler ikke om at ensrette adfærd, men derimod om at sætte fokus på, hvor du med fordel kan udvikle dig.

Desuden skal du arbejde med kommunikation i praksis ved at planlægge, gennemføre og evaluere en konference for lægesekretærer i Region Midt.

Undervisningen bygger på høj aktiv deltagelse fra alle elever.

Informationsindsamling, validering og strukturering af data

Dette fag er et metodefag, som giver dig viden om forskellige dataindsamlingsmetoder, herunder spørgeskemaer, interviews, observationer m.v.

I faget får du:

 • træning i at anvende de forskellige metoder og i at vælge, hvilken metode der passer bedst til en given problemstilling
 • kendskab til indsamling af viden, og hvilke bias der er forbundet med de forskellige metoder
 • evner til at være kritisk i dit valg af metode
 • træning i databehandling i regneark, hvor vi fokuserer på håndtering af store datamængder
 • indsigt i den kvalitative databehandling og den rolle, du som undersøger har i fortolkning af data.

Faget er relevant i forbindelse med udarbejdning af fagprøven og for arbejdsopgaver, der har med indsamling af data at gøre – fx medarbejdertilfredshedsundersøgelser, brugerundersøgelser m.v.

Medical English

Lægesekretærer og lægesekretærelever har i stigende omfang behov for at kunne kommunikere skriftligt og mundtligt på engelsk i forhold til forskellige patientgrupper og i samarbejdsrelationer med andre typer af sundhedsfagligt personale.

En stadig større gruppe af danskere af anden etnisk oprindelse er pt. patienter i det danske sundhedssystem, og en stor del af kommunikationen med disse borgere foregår på engelsk. Der er derfor brug for, at fremtidens lægesekretærer behersker engelsk såvel i daglig tale såvel som i fagsproget.

Sundhedspersonale, herunder også lægesekretærer, arbejder nu og fremover mere og mere  projektorienteret, hvor der kræves samarbejde med andre faggrupper såvel indenlandske som udenlandske. I disse projekter er arbejdssproget engelsk, hvorfor det er nødvendigt at styrke lægesekretærernes engelskkundskaber såvel i skrift som i tale.

En stigende del af det danske sundhedspersonale er af anden etnisk oprindelse, og det er ligeledes et ønske, at lægesekretæren kan kommunikere på et fagligt højt niveau på engelsk.

Økonomistyring

Dette fag handler om politisk styring og økonomi.

I løbet af faget får du:

 • indsigt i opbygningen af forskellige dele af den offentlige forvaltning og EU. Hvilke forhold påvirker de politiske beslutninger og prioriteringer?
 • viden om forskellige muligheder for samarbejde mellem offentlige og private virksomheder.

Diagnoselatin

Faget giver dig øget viden om og øget kendskab til medicinsk-latinsk terminologi og fordanskningsregler, som er en forudsætning for forståelse af diagnoser. Efter kurset kan du fejlfrit oversætte, modtage og nedskrive diagnoser.

Bo på skolehjem

Du er på skoleforløb i løbet af de 2 år, du er elev i en virksomhed.

Undervisningen foregår på Aarhus Business College og Handelsfagskolen – og hvis du finder en praktikplads i en virksomhed langt fra Østjylland, har du mulighed for at bo på Handelsfagskolens smukke skolehjem i Skåde Bakker – se billeder her.

Læs om skolehjemmet og priser her

Fagprøve

Når du har afsluttet dit sidste skoleophold, skal du skrive en fagprøve, som markerer færdiggørelsen af din uddannelse. Her skal du løse en praktisk problemstilling på arbejdspladsen på baggrund af teori fra skoleopholdene.

Fagprøven skal vise, at du er i stand til at anvende den viden, du har opnået under uddannelsen, til løsningen af fagprøvens problemformulering.

Et andet væsentligt element i fagprøveprocessen er, at du viser selvindsigt og dermed evner at bedømme din egen indsats og kan perspektivere dine resultater.

Du vælger selv, hvilken problemstilling du ønsker at arbejde med. Da den netop skal tage afsæt i konkret praksis, er der rig mulighed for samtidigt at tilføre værdi til din virksomhed.

Fagprøven består af 4 dele:

 1. Problemformulering, – den udarbejdes i samarbejde mellem dig, dit praktiksted og læreren på skolen
 2. Projekt- det gennemføres i virksomheden
 3. Rapport – den indeholder problemformulering, beskrivelse og evaluering af projektet
 4. Mundtlig eksamen – din rapport danner grundlag for eksamen.

Konference

Som en del af uddannelsen skal du arbejde med emnet, konferenceaktiviteter, som lægger stor vægt på praksis. Hvert hold skal planlægge og afholde en konference, hvor I selv skal finde et tema, booke foredragsholdere, styre budget og regnskab, skaffe sponsorer og lave markedsføring via en hjemmeside, opslag på sygehusene med mere. Konferencen holdes primært for uddannede lægesekretærer på sygehuse og i privat praksis med flere.

Formålet er, at du får kendskab til de 3 faser i arbejdet med at gennemføre en konference:

 • Planlægning
 • Gennemførelse
 • Efterbehandling

Med det lærer du, hvordan man i praksis forbereder en konference med et emne, som er relevant på din arbejdsplads eller i forhold til din uddannelse. Desuden får du kendskab til, hvordan man følger op på et arrangement, du lærer at arbejde i teams og du kan anvende teori om kommunikation og samarbejde i praksis.

Næste konference afholdes 26. november 2020.
Temaet for konferencen er den nye lægesekretæruddannelse og betydningen for lægesekretærer med den gamle uddannelse.

Du kan læse mere om den næste og tidligere konferencer på laegesekretaerkonferencer.dk. Her kan du også tilmelde dig et nyhedsbrev med orientering om kommende konferencer.

Efteruddannelse for lægesekretærer

Aarhus Business College, Kurser & efteruddannelse har skræddersyet et kursus til lægesekretærer. Se det herunder.

Medical English, kursus på 5 dage

Lægesekretærer og lægesekretærelever har i stigende grad behov for at kunne kommunikere skriftligt og mundtligt på engelsk med forskellige patientgrupper og i samarbejdsrelationer med andet sundhedsfagligt personale.

På kurset, Medical English bliver du trænet i medicinsk fagsprog på engelsk inden for de mest typiske lidelser og sygdomme. Vi arbejder hen imod at gøre dig i stand til at kunne skrive og tale medicinsk engelsk, så du kan føre en samtale og vejlede med fokus på at forklare, hvad lidelser og sygdomme betyder for patienten og mulige behandlingsformer.

På den måde vil du kunne fortsætte din professionelle og faglige kommunikation uanset patientgruppe. Dine engelskkundskaber følger udviklingen, hvor en stadig større gruppe af patienter i det danske sundhedssystem ikke taler dansk og den daglige kommunikationen og faglige medicinske vejledning derfor foregår på engelsk. Desuden vil du kunne bevæge dig sproglig ugeneret i de projektorienterede samarbejder, der er på tværs af indenlandske såvel som udenlandske faggrupper, da du på kurset lærer at kommunikere på et fagligt højt engelskniveau.

Dit udbytte

Når du har afsluttet kurset vil du være i stand til at:

 • Udtrykke dig mundtligt og skriftligt på engelsk i et varieret sprog i kommunikative sammenhænge af primært sundhedsfaglig karakter og sekundært af samfundsmæssig og almen karakter
 • Yde god service over for borgere/patienter på et klart og entydigt engelsk
 • Anvende telefonen til at yde intern og ekstern service på engelsk

Emner

 • Medicinsk fagsprog
 • Samtale og vejledning med patienter
 • Høflighed og kundeservice
 • Skriftlig kommunikation

Opbygning og varighed
Kurset kører som fem hele dages undervisning med én undervisningsdag om ugen.

Pris
1.500 kr.

Sted
Aarhus Business College, Sønderhøj 28, 8260 Viby J.

Tilmelding

Se hele kurset og tilmeld dig ved at klikke her

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, skal du være velkommen til at kontakte sprogkonsulent Kirsten Nordenbæk på e-mail kino@aabc.dk hos Aarhus Business College.

Undervisere

Underviserne har alle en teoretisk såvel som praktisk baggrund. Generelt tror vi på at inddrage dig så meget som det kan lade sig gøre. Vi tror på, at du er eksperten på dit praktiksted, og vi udfordrer dig i det, I allerede gør.

Herunder finder du en kort præsentation af dine undervisere.

Hanne Fihl Baier

Hanne har undervist på skolen i over 20 år og underviser på flere af kontorspecialerne. Hun er uddannet i statskundskab og har videreuddannet sig inden for erhvervsøkonomi og kommunikation.

Hanne underviser i de juridiske fag, kommunikation og er fagprøvevejleder.

Kirsten Oxlund Petersen

Kirsten har undervist i 25 år på alle specialerne på kontoruddannelsen. Hun har en kandidatuddannelse i tysk og et linjefag i dansk.

Kirsten underviser primært i skriftlig og mundtlig kommunikation.

Hans Thomas Hjorth

Hans har undervist på skolen i over 20 år og underviser på flere af kontorspecialerne. Han er uddannet civiløkonom og har en erhvervspædagogisk diplomuddannelse. Hans underviser primært i projektstyring og de økonomiske fag samtidig med, at han er fagprøvevejleder.

Eksterne undervisere

Uddannelsen har tilknyttede tre eksterne undervisere, der har stor praktisk erfaring, da de alle kommer fra sundhedsvæsenet eller har en tidligere uddannelse som lægesekretær eller sygeplejersker.

Løn under uddannelse

Du får elevløn under din 2-årige læretid efter gældende overenskomst. Lønnen forhandles individuelt med din lærerplads og kan derfor variere.

Arbejdspladsen kan få lønrefusion (AUB) og befordringsrefusion under skoleopholdene.

Fremtidsmuligheder

Med en uddannelse inden for kontoruddannelsen med speciale som lægesekretær uddanner du dig til lægesekretær. Du kommer typisk til at arbejde i et miljø, hvor der hele tiden sker meget omkring dig. Du kan blive ansat på sygehus/hospital eller i almen lægepraksis/lægehus. Du får stor kontakt med patienter, pårørende og de forskellige faggrupper inden for sundhedsvæsenet. Derfor er det et vigtigt, at du er glad for at servicere, hjælpe andre og god til at omgås forskellige typer af mennesker.

Som uddannet lægesekretær er der gode muligheder for at gøre karriere og videreuddanne sig inden for sundhedsvæsenet både i det offentlige og i den private sektor, for eksempel gennem Sundhedskommunomuddannelserne.

Vær opmærksom på...

… at du til og med den 31/8 2022 kan du indgå en 2-årig uddannelsesaftale som lægesekretærelev med elevløn, og vi garanterer at du kan gennemføre alle dine fag og skoleophold.

Efter denne dato vil du i stedet skulle uddanne dig til sundhedsadministrativ koordinator (su-berettiget KVU-uddannelse).

Læs mere her

Har du spørgsmål?

Kursussekretær
Kurser & efteruddannelse
kurser@aabc.dk8936 3500

Aarhus Business College

Hovedforløb

Handelsfagskolen - Aarhus Business College

Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg

Rådhusgade 56-58, 8300 Odder

8936 3500

ak-eud-hoved@aabc.dk

CVR: 48 57 06 58

EAN: 5798000554238