Aarhus
Business College
EUX Business, EUD Business & EUD10Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler for erhvervsuddannelserne på Aarhus Business College – EUX Business, EUD Business, Hovedforløbet, EUD-S, EUD-V og EUD10

Indhold
Mødepligt og studieaktivitet<span data-contrast="none">Snyd/afskrift</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559738&quot;:40,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}"> </span><span data-contrast="none">Rygning og anden indtagelse af tobaksmidler</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559738&quot;:40,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}"> </span><span data-contrast="none">Rusmidler</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559738&quot;:40,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}"> </span><span data-contrast="none">Billeder, videos etc.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559738&quot;:40,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}"> </span><span data-contrast="none">Erstatningsansvar</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559738&quot;:40,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}"> </span><span data-contrast="none">Demokrati, politisk og religiøs overbevisning</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559738&quot;:40,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}"> </span><span data-contrast="none">Sanktioner</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559738&quot;:40,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}"> </span><span data-contrast="none">Partshøring og klagemuligheder</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559738&quot;:40,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}"> </span><span data-contrast="none">Skoleophold </span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559738&quot;:40,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}"> </span>

Som elev på Aarhus Business College har du en række rettigheder. Skolen sørger for at stille forskellige ressourcer til rådighed, som skal være med til at give dig gode betingelser for at gennemføre din uddannelse med et tilfredsstillende resultat. Vi sørger blandt andet for, at dygtige undervisere planlægger og gennemfører undervisningen, og at der bliver gjort rent hver dag. Desuden stiller vi bygninger og it-udstyr til rådighed, og vi sørger for, at du altid har et sted, hvor du kan henvende dig, hvis du har spørgsmål m.m. 

Med rettighederne følger også pligter. Det betyder f.eks., at du har et ansvar for: 

 • at møde til alle timer 
 • at deltage aktivt i undervisningen 
 • at møde velforberedt og aflevere stillede opgaver 
 • at deltage i årsprøver, fagprøver, terminsprøver og lignende  
 • at deltage i ekskursioner og forlagt undervisning, der udgør en del af undervisningen 

Formålet er naturligvis at sikre dig størst muligt udbytte af din tid på Aarhus Business College. 

Alle elever skal leve op til de forventninger, vi har til adfærd på skolen. Dette gælder også elevsamvær uden for skolen: 

 • Alle skolens elever forventes at leve op til helt almindelig god opførsel – også i relation til andre elever, skolens medarbejdere og skolens samarbejdspartnere. 
 • Alle skal give plads til hinanden og indgå konstruktivt i dialoger og konfliktløsning 
 • Alle skal anerkende andres behov og udgangspunkt 
 • Alle skal tale til og med andre i en konstruktiv tone 
 • Alle skal efterleve henstillinger fra skolens personale i både faglige og sociale sammenhænge 
 • Alle skal behandle skolens inventar og områder pænt 
 • Alle skal rydde op efter sig. Det gælder både i undervisningslokalerne, fællesområderne og i kantinen.  
 • Alle mobiltelefoner er slukket, når der er undervisning  
 • Hærværk, voldelig/truende adfærd eller opfordring hertil samt tyveri og hacking kan medføre øjeblikkelig udmeldelse. Skolen kan indgive politianmeldelse. 
 • Skolen er kun for skolens elever. Ønsker nogen kontakt til én af skolens elever i skoletiden, skal der ske henvendelse til den lokale administration

Mødepligt og studieaktivitet

Procedure på grundforløbet

Du har mødepligt til al planlagt undervisning på og uden for skolens område, og skolen holder regnskab med dine skriftlige afleveringer og registrerer dit fremmøde i begyndelsen af hver lektion. Du skal henvende dig til din underviser, hvis du ikke kan møde til enkelte timer. Ved fravær udover enkelte timer skal du henvende dig til skolens ledelse. Uanset fraværsårsag og omfang skal du angive fraværsårsag i skolens fraværssystem.  

Hvis du er fraværende fra undervisningen pga. andre aktiviteter, som skolen arrangerer, er det dit ansvar, at du i god tid inden undervisningen skriver en besked i fraværssystemet om årsagen til fraværet. Fraværet vil i den situation blive noteret som godkendt fravær. Anden godkendt fravær skal dokumenteres og på forhånd aftales med skolen (aftale med speciallæge, hospitalsindlæggelse, forsvarets dag, dødsfald i nærmere familie 1. led, prøve på køreteknisk anlæg, samtaler om læreplads.) 

Hvis din studieaktivitet ikke er tilstrækkelig høj, vil du blive kontaktet af din kontaktlærer eller en af skolens studievejledere og indkaldt til en samtale. Ved denne samtale vil der blive indgået en aftale, som du skal overholde. Hvis aftalen ikke overholdes, vil du hurtigt blive indkaldt til en ny samtale. Formålet med disse samtaler er, at du får mulighed for at udvise tilstrækkelig studieaktivitet, så du kan fastholdes i uddannelsen. Manglende overholdelse af aftaler om studieaktivitet kan medføre sanktioner i form af advarsler og eventuel udskrivning af uddannelsen.  

Du vil ligeledes blive orienteret om, at fortsat mangel på studieaktivitet kan medføre et SU-stop for en kortere eller længere periode. 

Hvis årsagen til dit fravær er sygdom, kan skolen bede dig komme med en lægeerklæring, som du selv skal betale.  

Hvis du er under 18 år, bliver der sendt en kopi af ovennævnte aftaler til dine forældre.  

Vurderingen af studieaktivitet er individuel og helhedsorienteret. Det betyder, at der ikke er faste grænser for eksempelvis fravær og manglende afleveringer.  

Procedure for hovedforløb

Du har mødepligt til al planlagt undervisning på og uden for skolens område, og skolen holder regnskab med dine skriftlige afleveringer og registrerer dit fremmøde i begyndelsen af hver lektion. Du skal henvende dig til din underviser, hvis du ikke kan møde til enkelte timer. Ved fravær udover enkelte timer skal du henvende dig til skolens ledelse – uanset om det er enkelte timers fravær eller mere, skal du altid orientere din læreplads om dit fravær.  

Hvis din studieaktivitet ikke er tilstrækkelig høj, vil du blive kontaktet af skolen. Arbejdspladsen vil ligeledes blive orienteret. I samarbejde mellem dig, arbejdsgiver og skolen laves en aftale om den fremtidige studieaktivitet. Ved manglende overholdelse af aftalen kan du sanktioneres med advarsler – i værste fald udskrivning af uddannelsen.  

Hvis årsagen til dit fravær er sygdom, kan skolen bede dig komme med en lægeerklæring, som du selv skal betale.  

Hvis du er under 18 år, bliver der sendt en kopi af ovennævnte aftaler til dine forældre.  

Vurderingen af studieaktivitet er individuel og helhedsorienteret. Det betyder, at der ikke er faste grænser for eksempelvis fravær og manglende afleveringer.  

Snyd/afskrift 

Snyd og afskrift er ikke tilladt og sanktioneres. Det gælder i forbindelse med både daglige afleveringsopgaver og eksamen. 

Snyd er, når en elev kopierer/plagierer dele af eller hele opgaver fra andre elever, lærebøger, nettet eller andet. Der er tale om snyd/plagiat, når en andens tekst er anvendt uden at lave præcise kildehenvisninger. Det gælder også, hvis eleven blot har “oversat” den fremmede tekst til sit eget sprog. Du skal hver gang, du anvender en andens arbejde, anvende kildeangivelse. 

Snyd i forbindelse med interne prøver og afleveringsopgaver vil medføre en samtale med skolens ledelse og en skriftlig advarsel. Opgaven tæller ikke med i afleverede opgaver, og den interne prøve skal gennemføres på et senere tidspunkt. Hvis en elev snyder igen, får det konsekvenser for den videre skolegang. 

Hvis der er tale om snyd i forbindelse med eksamen, kan du bortvises fra den pågældende prøve, og prøven kan dermed ikke godkendes. Det betyder, at du først kan komme til eksamen i faget til næste ordinære eksamenstidspunkt.  

Rygning og anden indtagelse af tobaksmidler 

På Aarhus Business College er der indført røgfri skoletid. Det betyder at elever, ansatte og gæster på skolen ikke må ryge. 

Anden brug af tobaksmidler, herunder e-cigaretter, snus og skrå er heller ikke tilladt. 

Rygeforbuddet er også gældende uden for skolens område for alle elever og ansatte. Det er derfor ikke tilladt at forlade skolens område og ryge i arbejds- og skoletiden, hverken på private eller offentlige områder.  

Røgfri skoletid på Campus Sønderhøj gælder fra mandag – fredag kl. 08.00 – 16.00 

Røgfri skoletid på skolens afdelinger i Skåde og Odder gælder fra mandag – torsdag kl. 8.00 – 16.00 og fredag kl. 8.00 – 14.00.  

Rusmidler 

Der må ikke medbringes eller indtages rusmidler – alkohol eller euforiserende stoffer – på skolen. Indtagelse, besiddelse af eller handel med euforiserende stoffer vil medføre omgående bortvisning. Studierejser, virksomhedsbesøg og tilsvarende skolerelaterede aktiviteter er omfattet af forbuddet. I forbindelse med caféer og fester er der dog givet særlig tilladelses til salg – og dermed også indtagelse – af alkohol. (jf. Skolens politik for rygning, alkohol og euforiserende stoffer)  

Studierejser planlægges, arrangeres og gennemføres uden alkohol.  

Billeder, videos etc. 

Der ikke må optages billeder, lyd eller videoer af elever, undervisere eller andre ansatte, hverken på eller udenfor skolen, med mindre den portrætterede giver sit udtrykkelige samtykke. Deling af optagelser må selvfølgelig heller ikke finde sted. Dette omfatter også lukkede sociale medier.  

At tage billeder eller optage video af en person, som ikke har givet lov til det, er underlagt almindelig lovgivning og er dermed strafbart. Visning og deling af ulovlige optagelser, selv på lukkede sociale medier, er i sig selv ulovligt. Strafferammerne er bøde eller fængsel i op til seks måneder. Det er en skærpende omstændighed, hvis billedet eller videoen er af krænkende karakter.   

Erstatningsansvar 

Forvolder du skade på skolens bygninger, inventar eller undervisningsmateriale, er du erstatningspligtig. Det betyder, at du skal bruge din egen eller din families ansvarsforsikring. 

Demokrati, politisk og religiøs overbevisning 

Demokratiet er en afgørende grundsten i det danske samfund. Uddannelserne på Aarhus Business College skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes politiske og samfundsmæssige engagement. Skolens indretning, undervisningens gennemførelse og indhold samt skolens hele virke er derfor bestemt for dette. 

Med det udgangspunkt betragtes for eksempel politisk overbevisning, interessetilhørsforhold, seksualitet og religion som et privat anliggende. Derfor kan politiske aktiviteter og religiøse ritualer alene praktiseres på steder og tidspunkter, hvor det ikke forstyrrer undervisningen, andre læringsaktiviteter og andres færden på skolen. 

Enhver form for racistiske, sexistiske eller andre diskriminerende budskaber er uacceptable.  

Alle elever deltager aktivt og fuldt i undervisningen i alle fag uanset undervisningens emner og indhold og uanset den enkeltes religion og politiske tilhørsforhold. 

På Aarhus Business College er dialog og åben kommunikation grundlæggende værdier, og derfor må huer, hatte, tørklæder m.m. ikke dække elevens ansigt. 

Sanktioner 

Ved brud på skolens ordensregler og almindelig god opførsel – dette gælder også i forbindelse med anvendelse af it, og hvis du ikke overholder de aftaler, du indgår, vil du blive indkaldt til en samtale med skolens ledelse. Brud på skolens ordensregler kan medføre følgende sanktioner:  

 • Advarsel 
 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer 
 • Midlertidig bortvisning fra undervisningen – herunder eksempelvis hjemsendelse fra studierejser – bortvisningen registreres som fravær  
 • Mobiltelefoner og lignende genstande kan tilbageholdes af skolen i op til 24 timer 
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve 
 • Udmeldelse i særligt graverende tilfælde. 
 • Tilbagebetalingskrav for udgifter, der følger af konkrete overtrædelser af skolens ordensreglement (eksempelvis hjemsendelse fra studierejser, konsulatbistand, medfølgende underviser eller anden personale mv.). 

Grove overtrædelser kan straks og uden varsel medføre bortvisning i en periode. Særdeles grove overtrædelser af skolens studie- og ordensregler kan medføre øjeblikkelig udmeldelse. 

Enhver sanktion iværksættes kun når sagen er tilstrækkelig belyst, partnerne er hørt og eventuelle indsigelser er behandlet.  

Partshøring og klagemuligheder 

Når skolen træffer en afgørelse om iværksættelse af en sanktion gælder bestemmelser vedrørende partshøring. Du bliver gjort bekendt med de oplysninger og vurderinger, der ligger til grund for skolens påtænkte afgørelse. Du vil have mulighed for at komme med en udtalelse, inden skolen træffer sin afgørelse. Skolen fastsætter en frist for, hvornår du senest skal komme med din udtalelse. For elever, der ikke er fyldt 18 år, vil forældrene blive hørt. 

Ovenstående gælder ikke ved en mundtlig pædagogisk tilrettevisning.  

Se i øvrigt: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161411 

Hvis du ønsker at klage over skolens afgørelse om iværksættelse af en sanktion, skal du klage til Undervisningsministeriet. Klagen indgives til skolen, som videresender den til Undervisningsministeriet. Hvis du er under 18 år, kan klagen indgives af dine forældre. 

Der henvises til Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, hvor de nærmere frister er beskrevet. 

Skoleophold  

Elever på skoleophold (skolehjem) er underlagt en række regler, der omfatter ophold på skolehjemmet. Det drejer sig om følgende:  

 • Alkohol: Der må kun nydes alkohol købt i skolens cafe. Alkohol må kun nydes på de anviste områder. 
 • Ophold på værelserne: Det er ikke tilladt at overnatte på andre værelser end sit eget. 
 • Adgang til skolen: Skolens åbningstider er 07.00-24.00. Uden for dette tidsrum er det ikke muligt at komme ind på skolen. 

Ovenstående særlige regler for skolehjemmet er en del af skolens studie- og ordensreglement og sanktioneres i henhold til dette.