Aarhus
Business College

Prøver og eksamen

For at sikre et højt fagligt niveau, hvad enten du vil gå gymnasievejen eller tage en erhvervsuddannelse, skal alle elever aflægge prøver og eksamen.

Tilrettelæggelse

Aarhus Business College planlægger og gennemfører prøver og eksamen, og eleven informeres i god tid inden eksamen – som regel i forbindelse med sidste undervisningsgang.

Tilmelding til prøve (eksamen) sker ved tilmeldingen til uddannelsen. Eventuel framelding skal senest ske 5 skoledage før sidste undervisningsgang. Ved senere framelding betragtes det som et prøveforsøg.

Prøve, grundfag (case-eksamen)

I grundforløbets første del er der eksamen i ét grundfag. Der trækkes lod blandt elevens grundfag, hvis eleven har flere end et.

I grundforløbets anden del er der eksamen i ét grundfag samt en grundforløbsprøve i det uddannelsesspecifikke fag. Der trækkes lod blandt elevens grundfag.

Case-eksamen

Case-eksamen afvikles over to dage (per fag). På case-arbejdsdagen skal eksaminanden møde personligt op og kvittere for udlevering af case-opgaven, som normalvis består af 5-7 del-opgaver. Ca. 2-4 arbejdsdage efter case-arbejdsdagen går eksaminanden til en individuel mundtlig eksamen.

Eksamen foregår som en dialog mellem lære/censor og elev, hvor elevens faglige bredde og dybde vurderes. Eksamen afsluttes med en bedømmelse og feedback.

Prøver, studiekompetencegivende år (EUX)

I det studiekompetencegivende år skal eleven gennemføre 6 eksaminer i fag på gymnasialt niveau, skriftlige og/eller mundtlige. Der trækkes lod blandt fagene. Herudover er der mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige eksamensprojekt samt en større skriftlig opgave, der skal afleveres og bedømmes.

Karaktergivning

Karakterer afgives efter 7-trins-skalaen, som du kan læse mere om her.

Bedømmelserne ”Bestået/Ikke bestået” anvendes i enkelte fag og faglige områder.

Sygeeksamen og reeksamen

Ved dokumenteret sygdom har eleven ret til en ny eksamen, som skal afholdes hurtigst muligt.

Hvis en elev af andre årsager end sygdom udebliver fra eksamen eller kommer for sent, afgør skolen om eleven tilbydes en reeksamination. Hvis eksamen ikke er bestået, kan eleven deltage i en ny eksamen. Eleven kan deltage i samme eksamen to gange. Under særlige omstændigheder og usædvanlige forhold kan skolen give tilladelse til 1 prøvegang mere. Beståede prøver kan ikke tages om.

Klagemulighed

Elever har mulighed for at klager over forhold ved prøver og eksamen. Klagen skal indgives til skolen og være skriftlig og begrundet senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven har fundet sted.

Klagen kan vedrøre:

  1. Eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål eller lignende
  2. Prøveforløbet
  3. Bedømmelsen

Skolen træffer en afgørelse senest to måneder efter modtagelse af klagen, der skal være skriftlig og begrundet. Afgørelsen kan være:

  • Ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver
  • Tilbud til eksaminanden om ny prøve (omprøve)
  • Klageren ikke får medhold i klagen

Ombedømmelse eller omprøve skal finde sted hurtigst muligt og kan kun ske ved elevens ønske. Dette skal meddeles skolen senest 2 uger efter afgørelsen.

Ved eventuelle klager over standpunktskarakterer, skal de indgives skriftligt til skolen senest 5 dage efter offentliggørelsen.

Merit

Det er muligt at få fuld merit for fag på gymnasialt niveau, som er placeret på det studiekompetencegivende forløb, hvis betingelserne for det opfyldes.

Læs mere om eksamen og prøver

Spørgsmål til EUX Business?

Lene Grønbech Sørensen
Vejleder
89 36 31 16lgso@aabc.dk

Spørgsmål til EUD Business?

Anette Schouenborg Greibe
Studievejleder
89 36 31 17angr@aabc.dk

Spørgsmål til EUD for Studenter?

Hanna Weichert Hjorth
Studievejleder
25 56 15 74 hw@aabc.dk