Aarhus
Business College

EUD10 Business

Tag 10. klasse på Aarhus Business College, så er du godt på vej mod en spændende uddannelse.

Få tid til at vælge den rigtige uddannelse. EUD10 Business er en erhvervsrettet 10. klasse, som sætter dig og dine muligheder i centrum.

Det er et år, der giver dig en unik mulighed for at få alle 10. klasses fordele, mens du som elev på en erhvervsskole har blikket rettet mod fremtiden. Du bliver fagligt stærkere og mere moden, samtidig med at du finder ud af, om en erhvervsuddannelse som f.eks. EUX Business er noget for dig.

Hvad er EUD10 Business?

EUD10 Business er en 10. klasse, hvor du kommer helt tæt på erhvervsuddannelserne på Aarhus Business College. Du får en dagligdag på Aarhus Business College, hvor du er en del af en tryg base i en klasse med andre 10. klasseelever, men samtidig er du tæt på de elever, der allerede er begyndt på en ungdomsuddannelse inden for business  f.eks. EUX Business.

På EUD10 Business får du praktisk erfaring med fag inden for kontor, handel, butik og event. Gennem praksisnær undervisning lærer du, hvordan teorier om for eksempel iværksætteri, innovation, købmandsskab, visuel markedsføring og erhvervsøkonomi bliver anvendt i erhvervslivet. Vi udarbejder løsninger på konkrete cases og har fokus på gruppe- og projektarbejde.

 • Praksisnær undervisning
 • Høj faglighed
 • Stærke ungdomsmiljøer

På EUD10 Business er der sammenhæng mellem alt det, du lærer i klasseværelset, og det du lærer i praksis på erhvervsdelen. Erfaring viser, at du automatisk får lyst til at lære mere, når du får lov til at prøve tingene af i praksis.

Aarhus Business College står klar til at modtage dig i et attraktivt studie- og ungdomsmiljø, hvor du løbende får vejledning.

Du bliver støttet i din personlige og faglige udviklings- og afklaringsproces og udfordret til at blive så dygtig som muligt i et tæt og forpligtende fællesskab.

Tænk fremad

Du kan bruge året på at blive klar til EUX Business.

Hvem er EUD10 Business for?

EUD10 Business er for dig, der gerne vil blive klogere på ungdomsuddannelserne inden for business, og snuse til fag som markedsføring, innovation og økonomi, før du vælger en ungdomsuddannelse. Det er for dig, der ser en fordel i et ekstra skoleår med faglig og praktisk fordybelse og for dig, der vil have tid til at blive afklaret gennem et anderledes skoleår – hjemme i Aarhus.

EUD10 på Aarhus Business College er et seriøst valg, og derfor skal du kunne svare ja til følgende:

 • Jeg har en lav fraværsprocent.
 • Jeg deltager aktivt i undervisningen.
 • Jeg vil gerne blive bedre til fag som dansk, matematik og engelsk.
 • Jeg vil gerne lære noget nyt i praksis.
 • Jeg vil undersøge, hvad det vil sige at mestre et håndværk.
 • Jeg synes, det kunne være spændende at blive en del af et studiemiljø.

Når vi har erhvervsfag på businesslinjen, arbejder vi med økonomi, og hvordan virksomheder producerer og markedsfører deres produkter. På EUD10 er jeg blevet mere moden, selvsikker og bevidst om, hvad jeg vil.

Michelle

Elev på EUD10 Business

Afspil video

Studiemiljø

Vi står klar til at modtage dig i et attraktivt studie- og ungdomsmiljø, hvor du løbende får vejledning.

Klassefællesskabet med andre 10. klasseelever danner rammen for hverdagen, og du er tæt på de elever, der allerede går på erhvervsuddannelserne.

Der er mange fordele ved at gå i 10. klasse og være junior på en erhvervsuddannelse. Du får blandt andet et stort forspring, fordi du allerede kender skolen og fagene, hvis du senere beslutter dig for at tage en erhvervsuddannelse. Du kan på den måde bruge året på at blive klar til den erhvervsfaglige studentereksamen EUX Business.

Erhvervsfag, brobygning og praktik

På EUD10 Business kommer du tæt på virkeligheden på tre måder: I erhvervsfagene, brobygning og praktik. En dag om ugen fordyber du dig i erhvervsfagene, der handler om bl.a. markedsføring og innovation. Det gør du ved at arbejde praktisk med de teorier, du lærer. Erhvervsfag handler om de ting, der foregår i erhvervslivet – altså i virkeligheden.

Du kommer også i brobygning. Du brobygger både til uddannelsesmulighederne på Aarhus Business College, men også til andre ungdomsuddannelser. Derudover får du et smugkig ind i erhvervslivet, når du er i praktik. Det er du mindst én gang i løbet af dit år på EUD10 Business.

Erhvervsfagene, brobygning og praktikken hjælper dig til at blive sikker på din videre uddannelsesvej. Samtidig håber vi, du synes, det er sjovt og spændende at arbejde praktisk med dine interesser.

Mød en række elever, der fortæller, hvordan det er at gå på de forskellige retninger på EUD10.

Samarbejde mellem erhvervsskoler

EUD10 Business er den del af EUD10 Aarhus, hvor 4 erhvervsskoler, SOSU Østjylland, AARHUS TECH, Jordbrugets UddannelsesCenter og Aarhus Business College er gået sammen om at skabe en 10. klasse med det bedste fra vores verdener.

Vi har tilsammen flere hundrede års erfaring i at uddanne unge i et tæt samarbejde med erhvervslivet. Altid med fokus på virkelighedsnær undervisning.

www.eud10aarhus.dk kan du læse om de 4 erhvervsretninger.

Læs brochuren om EUD10

Studieregler og ordensregler

Skolen er kun for skolens elever. Ønsker nogen kontakt til én af skolens elever i skoletiden, skal der ske henvendelse til den lokale administration.
Som elev på Aarhus Business College, EUD10 har du en række rettigheder. Skolen sørger for at stille forskellige ressourcer til rådighed, som skal være med til at give dig gode betingelser for at gennemføre dit skoleår hos os med et tilfredsstillende resultat. Vi sørger blandt andet for, at dygtige undervisere planlægger og gennemfører undervisningen, og at der bliver gjort rent hver dag. Desuden stiller vi bygninger og it-udstyr til rådighed, og vi sørger for, at du altid har et sted, hvor du kan henvende dig, hvis du har spørgsmål m.m.

Med rettighederne følger også pligter. Det betyder f.eks., at du har et ansvar for at:

 • møde til alle timer
 • deltage aktivt i undervisningen
 • møde velforberedt og aflevere stillede opgaver
 • deltage i termins- og afgangsprøver
 • deltage i ekskursioner og forlagt undervisning, der udgør en del af undervisningen

Formålet er naturligvis at sikre dig størst muligt udbytte af din tid på Aarhus Business College, EUD10

Alle elever skal leve op til de forventninger, vi har til adfærd på skolen. Dette gælder også elevadfærd uden for skolen, der har direkte indflydelse på god orden i skolen:

 • Alle skolens elever forventes at leve op til helt almindelig god opførsel – også i relation til andre elever og til skolens medarbejdere.
 • Alle skal give plads til hinanden og indgå konstruktivt i dialoger og konfliktløsning
 • Alle skal anerkende andres behov og udgangspunkt
 • Alle skal tale til og med andre i en konstruktiv tone
 • Alle skal efterleve henstillinger fra skolens personale i både faglige og sociale sammenhænge
 • Alle skal behandle skolens inventar og områder pænt
 • Alle skal rydde op efter sig. Det gælder både i undervisningslokalerne, fællesområderne og i kantinen
 • Alle mobiltelefoner er slukket, når der er undervisning
 • Alle former for vold, trusler og krænkende – herunder seksuelt – adfærd tolereres ikke på nogen måde. Tilskyndelse eller påvirkning til holdninger eller adfærd, der er i strid med uddannelsernes formål, er uforeneligt med at gå på skolen
 • Hærværk, voldelig/truende adfærd eller opfordring hertil samt tyveri og hacking medfører øjeblikkelig udmeldelse. Skolen kan indgive politianmeldelse
 • Skolen er kun for skolens elever. Ønsker nogen kontakt til én af skolens elever i skoletiden, skal der ske henvendelse til den lokale administration
 • Alle skal på underviserens foranledning have kamera tændt ved virtuel undervisning.

Regler på fællesdæk og klasselokaler

På fællesdækkene og i klasselokalerne gælder der nogle helt specifikke regler:

 • Alle skal opholde sig på eget dæk. Ikke andres
 • Alle skal bidrage til skabe arbejdsro og derfor er det ikke tilladt at høre musik eller larme
 • Alle skal respektere andres undervisning. Forstyr ikke ved glasruderne til klasserne. Dvs. ingen forstyrrende signaler til andre elever, der sidder i undervisning
 • Elevloungen er til hygge og afslapning. Klasseværelser og dæk er kun til fagligt arbejde
 • Brug grupperum/glasbure på eget dæk. Ikke andres
 • Kantinen og Arene er arbejdsrum som kan benyttes, hvis underviseren tillader det. dvs forstyr ikke andre elever eller grupper, der sidder og arbejder
 • Mad indtages i kantinen eller på dækket i pauserne. Ryd op efter dig selv og returner service til kantinen
 • Efterlad toilettet, som du selv ønsker at finde det
 • Sæt stole op hver dag.

Mødepligt og studieaktivitet: Procedurer

Du har mødepligt til al planlagt undervisning på og uden for skolens område, og skolen holder regnskab med dine skriftlige afleveringer og registrerer dit fremmøde i begyndelsen af hver lektion.

I tilfælde af at du bliver nødt til at være fraværende fra undervisningen, skal du henvende dig til din kontaktlærer, hvis det drejer sig om enkelte timer eller en hel dag. Drejer det sig om flere dage, skal du også henvende dig til skolens ledelse. Hvis du bliver nødt til at forlade skolen i undervisningstiden, skal du orientere din lærer. Dine forældre skal registrere al fravær i skolens fraværssystem.

Hvis du er fraværende fra undervisningen pga. andre aktiviteter, som skolen arrangerer, er det dit ansvar, at du i god tid inden undervisningen skriver en besked i fraværssystemet om årsagen til fraværet. Fraværet vil i den situation blive noteret som godkendt fravær.

Hvis din studieaktivitet ikke er tilstrækkelig høj, vil du blive kontaktet af din kontaktlærer.

Ved denne samtale vil der blive indgået en aftale, som du skal overholde. Hvis aftalen ikke overholdes, vil du hurtigt blive indkaldt til en ny samtale med dine forældre og skolens UU-vejleder.

Hvis årsagen til dit fravær er sygdom, kan skolen bede dig komme med en lægeerklæring, som du selv skal betale.

Læg mærke til, at der ikke er nogen bestemt grænse for manglende aktivitet i undervisningen/ manglende antal afleveringer/fravær, men i fald det drejer sig om et ulovligt fravær på 15% eller derover i ét kvartal, har skolelederen en objektiv pligt til at underrette Socialforvaltningen.

Ulovligt fravær er fravær, som ikke skyldes sygdom og lignende forhold, og som skolelederen ikke har godkendt (ekstraordinær frihed).

Under hele ovennævnte forløb er du selvfølgelig mere end velkommen til at kontakte din kontaktlærer for at få råd og vejledning, ligesom også din UU-vejleder og skolens ledelse kan hjælpe dig.

Snyd/afskrift

Snyd og afskrift er ikke tilladt. Det gælder i forbindelse med både daglige afleveringsopgaver og termins- og afgangsprøver.

Snyd er, når en elev kopierer/plagierer dele af eller hele opgaver fra andre elever, lærebøger, nettet eller andet. Der er tale om snyd/plagiat, når en andens tekst er anvendt uden at lave præcise kildehenvisninger. Det gælder også, hvis eleven blot har “oversat” den fremmede tekst til sit eget sprog. Du skal hver gang, du anvender en andens arbejde, anvende kildeangivelse.

Snyd i forbindelse med interne prøver og afleveringsopgaver vil medføre en samtale med skolens ledelse.

Hvis der er tale om snyd i forbindelse med en afgangsprøve, kan du bortvises fra den pågældende prøve, og prøven kan dermed ikke godkendes. Det betyder, at du skal aflægge en ny prøve i det pågældende fag.

Rygning og anden indtagelse af tobaksmidler

Rygning er ikke tilladt på Aarhus Business College. Aarhus Business College har indført tobaksfri skoletid. Det betyder at elever, ansatte og gæster på skolen ikke må ryge fra kl. 08.00 – 16.00.

Rygeforbuddet er også gældende uden for skolens område. Det er derfor ikke tilladt at forlade skolens område og ryge i arbejds- og skoletiden, hverken på private eller offentlige områder.

Anden brug af tobaksmidler, herunder e-cigaretter, snus og skrå er heller ikke tilladt.

Alle ansatte på skolen er med til at håndhæve studie- og ordensreglerne og informerer ledelse, hvis der opleves brud herpå.

Rusmidler

Der må ikke medbringes eller indtages rusmidler – alkohol eller euforiserende stoffer – på skolen. Indtagelse, besiddelse af eller handel med euforiserende stoffer vil medføre omgående bortvisning. Studierejser, virksomhedsbesøg og tilsvarende skolerelaterede aktiviteter er omfattet af forbuddet. Med en skriftlig tilladelse fra forældre kan der dog i forbindelse med caféer og fester gives særlig tilladelses til salg og indtagelse af alkohol. (jf. Skolens politik for rygning, alkohol og euforiserende stoffer)

Studierejser planlægges, arrangeres og gennemføres uden alkohol.

Billeder, videoer etc.

Det er ikke tilladt at foretage lyd- og billedoptagelser af skolens ansatte eller elever hverken på eller udenfor skolen, medmindre der er givet udtrykkeligt samtykke. Skolens undervisere kan dispensere for denne regel, hvor det begrundes i faglighed og læringsperspektiv, og hvor det optagede alene bruges på klassen. Ved dispensation skal den enkelte elev dog være indforstået med at blive optaget.

Offentliggørelse og enhver form for deling af optaget lyd- eller billeder er underlagt almindelig lovgivning og strafbart. Det gælder i særdeleshed for indhold, der kan være krænkende.

Erstatningsansvar

Forvolder du skade på skolens bygninger, inventar eller undervisningsmateriale, er du selv erstatningspligtig. Det betyder, at du skal bruge din egen eller din families ansvarsforsikring.

Demokrati, politisk og religiøs overbevisning

Demokratiet er en afgørende grundsten i det danske samfund. Skoleåret på Aarhus Business College skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes politiske og samfundsmæssige engagement. Skolens indretning, undervisningens gennemførelse og indhold samt skolens hele virke er derfor bestemt for dette.

Med det udgangspunkt betragtes for eksempel politisk overbevisning, interessetilhørsforhold, seksualitet og religion som et privat anliggende. Derfor kan politiske aktiviteter og religiøse ritualer alene praktiseres på steder og tidspunkter, hvor det ikke forstyrrer undervisningen, andre læringsaktiviteter og andres færden på skolen.

Enhver form for racistiske, sexistiske eller andre diskriminerende budskaber er uacceptable.

Alle elever deltager aktivt i undervisningen i alle fag uanset undervisningens emner og indhold og uanset den enkeltes religion og politiske tilhørsforhold.

På Aarhus Business College er dialog og åben kommunikation grundlæggende værdier, og derfor må huer, hatte, tørklæder m.m. ikke dække en elevs ansigt.

Sanktioner

Ved brud på skolens ordensregler og almindelig god opførsel – dette gælder også i forbindelse med anvendelse af IT, og hvis du ikke overholder de aftaler, du indgår, vil du blive indkaldt til en samtale med skolens ledelse. Brud på skolens ordensregler kan medføre følgende sanktioner:

 • Advarsel
 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer
 • Hjemsendelse fra studietur i særlige tilfælde
 • Midlertidig bortvisning fra undervisningen – herunder eksempelvis hjemsendelse fra studierejser
 • Mobiltelefoner og lignende genstande kan tilbageholdes af skolen i op til 24 timer
 • Udmeldelse i særligt graverende tilfælde.
 • Tilbagebetalingskrav for udgifter, der følger af konkrete overtrædelser af skolens ordensreglement (eksempelvis hjemsendelse fra studierejser, konsulatbistand, medfølgende underviser eller anden personale mv).

Grove overtrædelser kan straks og uden varsel medføre bortvisning i en periode.

For yderligere information henvises til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen, som du kan læse ved at klikke her, folkeskoleloven, du finder ved at klikke her. 

Har du spørgsmål?

Dorthe B. Rasmussen
Uddannelsessekretær
89 36 37 16dobe@aabc.dk
David Brandstrup Østergaard
Pædagogisk leder
2092 4631daoe@aabc.dk