Aarhus
Business College

EUD Business-uddannelsen

EUD Business er den hurtigste vej for dig, der har travlt med at komme ud i erhvervslivet

Opbygning

EUD Business er for dig, der brænder for at komme ud i virkeligheden. Kommer du direkte fra grundskolen eller har forladt den inden for det seneste år, er du med en EUD Business allerede efter 1 år på skolebænken klar til en elevplads i en virksomhed.

Er det mere end et år siden, du forlod grundskolen, varer din skoleperiode et halvt år, hvorefter du starter din elevtid i en virksomhed. Din elevtid i virksomheden varer 2 år, og derefter er du færdiguddannet og kan søge et arbejde. Det vil sige, at du efter maksimalt 3 års kombineret skole og elevtid er færdiguddannet og klar til at begynde din karriere i erhvervslivet.

Med en EUD Business får du en uddannelse, der stiller skarpt på dine evner og det, du brænder for at arbejde med, allerede mens du går i skole. Det betyder, at du er klar til at bringe dine evner i spil, så snart du kommer ud i erhvervslivet.

Fagretninger

På EUD Business kan du vælge mellem 2 fagretninger, og du bestemmer selv inden for hvilket fagområde, du vil specialisere dig. Det er vigtigt, at du vælger den fagretning, der interesserer dig mest, da du får de bedste resultater, når du har fag, du brænder for.

Business to Business

Business to Business er for dig, der er serviceorienteret, og har lyst til en karriere inden for handel ift. virksomheder.

Business to Business ruster dig til at arbejde i virksomheder, som køber og sælger til andre virksomheder. Du får mulighed for at arbejde i virksomheder med import og eksport.

Fag
Foruden almene erhvervsfag som f.eks. dansk skal du have erhvervsfag som priskalkulation, butiksindretning, logistik og lagerstyring.

Undervisning
Undervisningen er praksisorienteret og tager udgangspunkt i konkrete cases fra virkeligheden. Du kommer til at arbejde både individuelt og i grupper.

Butik og digital handel

Butik og digital handel er for dig, der er serviceorienteret og har lyst til en karriere inden for handel og butik ift. slutbrugere.

Butik og digital handel ruster dig til at stå i butik og arbejde i online-butikker. Du får mulighed for at arbejde som salgsassistent inden for modetøj, elektronik og dagligvarer.

Fag
Foruden almene erhvervsfag som fx dansk, skal du have erhvervsfag som priskalkulation, butiksindretning og dekoration.

Undervisning
Undervisningen er praksisorienteret og tager udgangspunkt i konkrete cases fra virkeligheden. Du kommer til at arbejde både individuelt og i grupper.

Fag

Fagene på EUD Business afhænger af, hvilken af de 2 fagretninger du har valgt. Foruden de obligatoriske fag skal du også have valgfag, hvor du tager de fag, der interesserer dig mest. Ved hjælp af valgfagene skaber du din helt unikke uddannelsesmæssige profil, som du senere skal ud og tilbyde virksomhederne.

Business to business

 • Dansk C
 • Almene erhvervsfag (eks. kommunikation, samarbejde, miljø og ergonomi)
 • Erhvervsøkonomi C
 • IT C
 • Afsætning C
 • Engelsk C
 • Specialiserende erhvervsfag (eks. dekoration, priskalkulation, butiksindretning)
 • Valgfag

Butik og e-handel

 • Dansk D
 • Almene erhvervsfag
 • Erhvervsøkonomi C
 • IT C
 • Afsætning C
 • Engelsk C
 • Specialiserende erhvervsfag (eks. dekoration, priskalkulation, butiksindretning)
 • Valgfag

Mulighed for undervisning online

På Aarhus Business College har du mulighed for at tage en del af EUD Business hjemme foran din computer.

Undervisningen foregår online med vejledning og feedback på udvalgte opgaver fra en underviser. Der er både teorilæsning og opgaveaflevering.

Du sidder selv og arbejder med undervisningsmaterialet, hvor du vil og når du vil. Materialet er specielt tilrettelagt og udviklet til dette formål, og går du i stå eller har spørgsmål, så står en vejleder naturligvis klar til at hjælpe dig.

Du er altså ikke afhængig af at skulle møde på bestemte datoer, men kan derimod arbejde selvstæn­digt i dit eget tempo og lave opgaver lige når det passer dig.

Hvis du gerne vil tage noget af din EUD Business online, så tag fat i en studievejleder.

Prøver og eksamen

For at sikre et højt fagligt niveau, skal alle elever aflægge prøver og eksamen. Det kan du læse meget mere om ved at klikke her.

Er du over 18 år, kan du få SU på det første år af uddannelsen, hvor du går i skole.
Når du herefter bliver elev hos en virksomhed, vil du få elevløn i de to år, du er elev.

Studieregler og ordensregler

Skolen er kun for skolens elever. Ønsker nogen kontakt til én af skolens elever i skoletiden, skal der ske henvendelse til den lokale administration.
Som elev på Aarhus Business College har du en række rettigheder. Skolen sørger for at stille forskellige ressourcer til rådighed, som skal være med til at give dig gode betingelser for at gennemføre din uddannelse med et tilfredsstillende resultat. Vi sørger blandt andet for, at dygtige undervisere planlægger og gennemfører undervisningen, og at der bliver gjort rent hver dag. Desuden stiller vi bygninger og it-udstyr til rådighed, og vi sørger for, at du altid har et sted, hvor du kan henvende dig, hvis du har spørgsmål m.m.

Med rettighederne følger også pligter. Det betyder f.eks., at du har et ansvar for at:

 • møde til alle timer
 • deltage aktivt i undervisningen
 • møde velforberedt og aflevere stillede opgaver
 • deltage i årsprøver, terminsprøver og lignende
 • deltage i ekskursioner og forlagt undervisning, der udgør en del af undervisningen

Formålet er naturligvis at sikre dig størst muligt udbytte af din tid på Aarhus Business College.

Alle elever skal leve op til de forventninger, vi har til adfærd på skolen. Dette gælder også elevsamvær uden for skolen:

 • Alle skolens elever forventes at leve op til helt almindelig god opførsel – også i relation til andre elever og til skolens medarbejdere
 • Alle skal give plads til hinanden og indgå konstruktivt i dialoger og konfliktløsning
 • Alle skal anerkende andres behov og udgangspunkt
 • Alle skal tale til og med andre i en konstruktiv tone
 • Alle skal efterleve henstillinger fra skolens personale i både faglige og sociale sammenhænge
 • Alle skal behandle skolens inventar og områder pænt
 • Alle skal rydde op efter sig. Det gælder både i undervisningslokalerne, fællesområderne og i kantinen
 • Alle mobiltelefoner er slukket, når der er undervisning
 • Hærværk, voldelig/truende adfærd eller opfordring hertil samt tyveri og hacking medfører øjeblikkelig udmeldelse. Skolen kan indgive politianmeldelse
 • Skolen er kun for skolens elever. Ønsker nogen kontakt til én af skolens elever i skoletiden, skal der ske henvendelse til den lokale administration. 
 • Alle former for vold, trusler og krænkende – herunder seksuelt – adfærd tolereres ikke på nogen måde. Tilskyndelse eller påvirkning til holdninger eller adfærd, der er i strid med uddannelsernes formål, er uforeneligt med at gå på skolen
 • Alle skal på underviserens foranledning have kamera tændt ved virtuel undervisning

Regler på fællesdæk og klasselokaler

På fællesdækkene og i klasselokalerne gælder der nogle helt specifikke regler:  

 • Alle skal opholde sig på eget dæk. Ikke andres
 • Alle skal bidrage til skabe arbejdsro og derfor er det ikke tilladt at høre musik eller larme
 • Alle skal respektere andres undervisning. Forstyr ikke ved glasruderne til klasserne. Dvs. ingen forstyrrende signaler til andre elever, der sidder i undervisning
 • Elevloungen er til hygge og afslapning. Klasseværelser og dæk er kun til fagligt arbejde  
 • Brug grupperum/glasbure på eget dæk. Ikke andres
 • Kantinen og Arene er arbejdsrum som kan benyttes, hvis underviseren tillader det. dvs forstyr ikke andre elever eller grupper, der sidder og arbejder
 • Mad indtages i kantinen eller på dækket i pauserne. Ryd op efter dig selv og returner service til kantinen
 • Efterlad toilettet, som du selv ønsker at finde det
 • Sæt stole op hver dag.  

Mødepligt og studieaktivitet: Procedurer

Du har mødepligt til al planlagt undervisning på og uden for skolens område, og skolen holder regnskab med dine skriftlige afleveringer og registrerer dit fremmøde i begyndelsen af hver lektion.

I tilfælde af at du bliver nødt til at være fraværende fra undervisningen, skal du henvende dig til din kontaktlærer, hvis det drejer sig om enkelte timer eller en hel dag. Drejer det sig om flere dage, skal du også henvende dig til skolens ledelse. Hvis du bliver nødt til at forlade skolen i undervisningstiden, skal du orientere din lærer. Du skal registrere al fravær i skolens fraværssystem. For elever og kursister der er i et ansættelsesforhold, gælder der særlige regler.

Hvis du er fraværende fra undervisningen pga. andre aktiviteter, som skolen arrangerer, er det dit ansvar, at du i god tid inden undervisningen skriver en besked i fraværssystemet om årsagen til fraværet. Fraværet vil i den situation blive noteret som godkendt fravær.

Følgende betragtes som godskrevet fravær, hvis det kan dokumenteres og på forhånd er aftalt med skolen:

 • Aftale med speciallæge (indkaldelse vises på forlangende)
 • Hospitalsindlæggelse (indkaldelse vises på forlangende)
 • Forsvarets Dag (indkaldelse vises på forlangende)
 • Dødsfald i nærmeste familie (1. led)
 • Prøve på køreteknisk anlæg

Hvis din studieaktivitet ikke er tilstrækkelig høj, vil du blive kontaktet af din kontaktlærer eller en af skolens studievejledere.

Ved denne samtale vil der blive indgået en aftale, som du skal overholde. Hvis aftalen ikke overholdes, vil du hurtigt blive indkaldt til en ny samtale. Formålet med disse samtaler er, at du får mulighed for at udvise tilstrækkelig studieaktivitet, så du kan fastholdes i uddannelsen. Du vil ligeledes blive orienteret om, at fortsat mangel på studieaktivitet kan medføre et SU-stop for en kortere eller længere periode.

Hvis du stadig ikke overholder de aftaler, du indgår, vil du hurtigt blive indkaldt til endnu en samtale med studievejlederen, som vil orientere dig om, de konsekvenser din manglende studieaktivitet nu medfører, herunder evt. fratagelse af din SU.

I forbindelse med disse samtaler kan skolens advarselssystem træde i kraft. Du vil som minimum modtage en mundtlig og en skriftlig advarsel før skolen skrider til udmeldelse. Dette vil altid bero på en konkret vurdering. Se i øvrigt afsnit om Sanktioner.

Hvis årsagen til dit fravær er sygdom, kan skolen bede dig komme med en lægeerklæring, som du selv skal betale – det gælder i øvrigt i hele forløbet med behandling af manglende studieaktivitet.

Hvis du er under 18 år, bliver der sendt en kopi af ovennævnte aftaler til dine forældre.

Læg mærke til, at der ikke er nogen bestemt grænse for manglende aktivitet i undervisningen/manglende antal afleveringer/fravær.

Under hele ovennævnte forløb er du selvfølgelig mere end velkommen til at kontakte din studievejleder for at få råd og vejledning, ligesom også din kontaktlærer og skolens ledelse kan hjælpe dig.

Snyd/afskrift

Snyd og afskrift er ikke tilladt og kan ende med, at du bliver meldt ud af skolen. Det gælder i forbindelse med både daglige afleveringsopgaver og eksamen.

Snyd er, når en elev kopierer/plagierer dele af eller hele opgaver fra andre elever, lærebøger, nettet eller andet. Der er tale om snyd/plagiat, når en andens tekst er anvendt uden at lave præcise kildehenvisninger. Det gælder også, hvis eleven blot har “oversat” den fremmede tekst til sit eget sprog. Du skal hver gang, du anvender en andens arbejde, anvende kildeangivelse.

Snyd i forbindelse med interne prøver og afleveringsopgaver vil medføre en samtale med skolens ledelse og en skriftlig advarsel. Opgaven tæller ikke med i afleverede opgaver, og den interne prøve skal gennemføres på et senere tidspunkt. Hvis en elev snyder igen, får det konsekvenser for den videre skolegang.

Hvis der er tale om snyd i forbindelse med eksamen, kan du bortvises fra den pågældende prøve, og prøven kan dermed ikke godkendes. Det betyder, at du først kan komme til eksamen i faget til næste ordinære eksamenstidspunkt.

Rygning og anden indtagelse af tobaksmidler

Rygning er ikke tilladt på Aarhus Business College. Aarhus Business College har indført tobaksfri skoletid. Det betyder at elever, ansatte og gæster på skolen ikke må ryge fra kl. 08.00 – 16.00.  

Rygeforbuddet er også gældende uden for skolens område. Det er derfor ikke tilladt at forlade skolens område og ryge i arbejds- og skoletiden, hverken på private eller offentlige områder.  

Anden brug af tobaksmidler, herunder e-cigaretter, snus og skrå er heller ikke tilladt. 

Alle ansatte på skolen er med til at håndhæve studie- og ordensreglerne og informerer ledelse, hvis der opleves brud herpå.  

Rusmidler

Der må ikke medbringes eller indtages rusmidler – alkohol eller euforiserende stoffer – på skolen. Indtagelse, besiddelse af eller handel med euforiserende stoffer vil medføre omgående bortvisning. Studierejser, virksomhedsbesøg og tilsvarende skolerelaterede aktiviteter er omfattet af forbuddet. I forbindelse med caféer og fester er der dog givet særlig tilladelses til salg – og dermed også indtagelse – af alkohol jf. Skolens politik for rygning, alkohol og euforiserende stoffer.

Studierejser planlægges, arrangeres og gennemføres uden alkohol.

Billeder, videos etc.

Det er ikke tilladt at foretage lyd- og billedoptagelser af skolens ansatte eller elever hverken på eller udenfor skolen, medmindre der er givet udtrykkeligt samtykke. Skolens undervisere kan dispensere for denne regel, hvor det begrundes i faglighed og læringsperspektiv, og hvor det optagede alene bruges på klassen. Ved dispensation skal den enkelte elev dog være indforstået med at blive optaget.

Offentliggørelse og enhver form for deling af optaget lyd- eller billeder er underlagt almindelig lovgivning og strafbart. Det gælder i særdeleshed for indhold, der kan være krænkende.

Erstatningsansvar

Forvolder du skade på skolens bygninger, inventar eller undervisningsmateriale, er du selv erstatningspligtig. Det betyder, at du skal bruge din egen eller din families ansvarsforsikring.

Demokrati, politisk og religiøs overbevisning

Demokratiet er en afgørende grundsten i det danske samfund. Uddannelserne på Aarhus Business College skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes politiske og samfundsmæssige engagement. Skolens indretning, undervisningens gennemførelse og indhold samt skolens hele virke er derfor bestemt for dette.

Med det udgangspunkt betragtes for eksempel politisk overbevisning, interessetilhørsforhold, seksualitet og religion som et privat anliggende. Derfor kan politiske aktiviteter og religiøse ritualer alene praktiseres på steder og tidspunkter, hvor det ikke forstyrrer undervisningen, andre læringsaktiviteter og andres færden på skolen.

Enhver form for racistiske, sexistiske eller andre diskriminerende budskaber er uacceptable.

Alle elever deltager aktivt og fuldt i undervisningen i alle fag uanset undervisningens emner og indhold og uanset den enkeltes religion og politiske tilhørsforhold.

På Aarhus Business College er dialog og åben kommunikation grundlæggende værdier, og derfor må huer, hatte, tørklæder m.m. ikke dække en elevs ansigt.

Sanktioner

Ved brud på skolens ordensregler og almindelig god opførsel – dette gælder også i forbindelse med anvendelse af IT, og hvis du ikke overholder de aftaler, du indgår, vil du blive indkaldt til en samtale med rektor eller vicerektor. Brud på skolens ordensregler kan medføre følgende sanktioner:

 • Advarsel
 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer
 • Hjemsendelse fra studietur i særlige tilfælde
 • Midlertidig bortvisning fra undervisningen – herunder eksempelvis hjemsendelse fra studierejser – bortvisningen registreres som fravær
 • Mobiltelefoner og lignende genstande kan tilbageholdes af skolen i op til 24 timer
 • Aflæggelse af prøve i alle fag, der afsluttes det pågældende år, uanset om eleven udtrækkes til prøve i fagene.
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve
 • Udmeldelse i særligt graverende tilfælde.
 • Tilbagebetalingskrav for udgifter, der følger af konkrete overtrædelser af skolens ordensreglement (eksempelvis hjemsendelse fra studierejser, konsulatbistand, medfølgende underviser eller anden personale mv).

Grove overtrædelser kan straks og uden varsel medføre bortvisning i en periode. Særdeles grove overtrædelser af skolens studie- og ordensregler kan medføre øjeblikkelig udmeldelse.

Oprykning

Oprykning til studieåret er fastlagt i uddannelsesbekendtgørelserne for de enkelte uddannelser.

Partshøring og klagemuligheder

Når skolen træffer en afgørelse om iværksættelse af en sanktion gælder bestemmelser vedrørende partshøring. Du bliver gjort bekendt med de oplysninger og vurderinger, der ligger til grund for skolens påtænkte afgørelse. Du vil have mulighed for at komme med en udtalelse, inden skolen træffer sin afgørelse. Skolen fastsætter en frist for, hvornår du senest skal komme med din udtalelse. For elever, der ikke er fyldt 18 år, vil forældrene blive hørt.

Ovenstående gælder ikke ved en mundtlig pædagogisk tilrettevisning.

Læs i øvrigt mere ved at klikke her.

Hvis du ønsker at klage over skolens afgørelse om iværksættelse af en sanktion, skal du klage til Undervisningsministeriet. Klagen indgives til skolen, som videresender den til Undervisningsministeriet. Hvis du er under 18 år, kan klagen indgives af dine forældre.

Der henvises til Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, hvor de nærmere frister er beskrevet.

Udskriv brochure om EUD Business

Printvenlig version

Har du spørgsmål?

Anette Schouenborg Greibe
Studievejleder
89 36 31 17angr@aabc.dk
EUX Business & EUD Business
Sønderhøj 28, 8260 Viby J.
8936 3700eux-eud@aabc.dk