Aarhus
Business College

Prøver og eksamen

Her kan du læse om de regler, der er gældende for alle prøver til eksamenstræning og eksamener ved Aarhus Handelsgymnasium

Hvilke prøver og eksamener skal jeg igennem?

Samlet set skal du til 10 afsluttende eksamener i løbet af dine 3 år på HHX, inkl. SOP (studieområdeprojektet) og skriftlig Dansk på 3. år. Hvis du har et ekstra A-fag, så skal du til 11 eksamener.

Grundforløbet

Grundforløbet afsluttes ved afsluttende, interne prøver i Almen sprogforståelse og Økonomisk grundforløb, som tæller med i dit samlede eksamensresultat. Hver prøve vægter med 0,25.

Efter 1. år

Du kan udtrækkes til mundtlig eksamen i samfundsfag c og/eller informatik c. Desuden skal du til en obligatorisk årsprøve i matematik b.

Efter 2. år

På 2. år kan du udtrækkes i afsluttende fag. Forvent at du skal til minimum afsluttende eksamen i 2 fag.

Aarhus Handelsgymnasium tilrettelægger skriftlige og mundt­lige årsprøver og interne prøver, som er obli­gatoriske, hvor du får mulighed for at øve dig på at gå til ek­samen.

Efter 3. år

Du kan normalt komme til 7-8 prøver i alt på 3. år, afhængig af, hvor mange eksamener, du har haft på henholdsvis 1. og 2. år.

Vejledning

Læs eksamens- og prøvevejledningen 2019 her.

Regler for eksamen og interne prøver

Hvis du under prøveforløbet overtræder skolens eksamensreglement eller opfører dig forstyrrende, kan skolen bortvise dig fra prøven. Din præstation kan herefter normalt ikke bedømmes.

Regler ift. skriftlig eksamen

 • Du skal møde i eksamenslokalet mindst 30 minutter før, prøven begynder. Kommer du for sent, kan du ikke regne med at komme til prøven
 • Kan du ikke deltage i prøven pga. sygdom, skal du straks kontakte skolens kontor. Samtidig skal du sende lægeerklæring til skolen. Sygeeksamen afholdes normalt i august måned
 • Når du kommer ind i prøvelokalet, skriver du straks navn og fødselsdato på alle udleverede omslag og papirer
 • Når prøven er begyndt, må du kun henvende dig til de tilsynsførende, og det skal gøres ved, at du rækker hånden op. Forsøger du at kontakte andre elever eller eksterne personer under prøven, kan det medføre bortvisning
 • Når du skal aflevere din opgave, kontakter du tilsynet ved at række hånden op (hvis papir-aflevering). Du må ikke fjerne papir fra prøvelokalet, og det er dit eget ansvar, at alt bliver afleveret korrekt. Tilsynet kan ikke kontrollere, at det du afleverer, er det, du ønsker at få bedømt
 • På forsiden af de omslag, som du afleverer din opgave i, skal du skrive under på, at du ikke har fået uretmæssig hjælp eller på anden måde har snydt med opgaven. Det betyder, at du afgiver en ”tro- og loveerklæring”
 • Hvis aflevering foregår via netprøver.dk, skal du sikre at opgaven er uploadet korrekt inkl. afgive en elektronisk ”tro- og loveerklæring” og kontakte tilsynet.
 • I de sidste 15 minutter af prøvetiden må ingen elever forlade lokalet.
 • Orienter dig om regler for brug af digitale hjælpemidler – herunder brug af internettet
 • Til prøverne vil tilsynet give flere anvisninger, som du skal rette dig efter.

 Regler ift. mundtlig eksamen

 • Du skal møde på skolen minimum 30 minutter før, prøven/forberedelsen begynder, så du kan træde til, hvis andre elever ikke kommer
 • Kan du ikke deltage i prøven pga. sygdom, skal du straks kontakte skolens kontor. Samtidig skal du sende lægeerklæring til skolen – denne lægeerklæring skal du selv betale
 • Sygeeksamen afholdes normalt i august
 • Inden eksamen orienterer dine lærere dig om, hvilke hjælpemidler du må anvende. Husk selv at medbringe disse hjælpemidler – herunder adgang til brug af internettet
 • Ved prøven stiller din lærer spørgsmålene, men censor kan, efter aftale med din lærer, også stille spørgsmål
 • Umiddelbart efter at den mundtlige prøve er slut, får du din karakter.

Overtrædelse af eksamensreglement og snyd

 • Hvis du bliver forsinket, skal du straks kontakte skolen og meddele, hvornår du regner med at kunne være fremme. Når du ankommer til skolen, henvender du dig med det samme til uddannelseschefen, som vurderer, om du kan deltage i prøven
 • Skyldes forsinkelsen offentlige transportmidler, skal du være forberedt på at blive afkrævet dokumentation herfor
 • Du vil blive bortvist fra prøven, hvis du:
  • støjer eller på anden måde er til gene for de andre eksaminander
  • henvender dig til andre end de tilsynsførende.
  • hjælper andre eller selv modtager hjælp fra andre
 • Hvis det konstateres, at din besvarelse ved en prøve ikke er udarbejdet af dig selv, at der er afskrift fra ikke-navngivne kilder, eller den er lavet med uretmæssig hjælp, vil du blive bortvist fra prøven
 • Brug af internettet ved eksamen: Du må kun anvende digitale undervisningsmidler under eksamen begrænset til dine egne læremidler såsom e-bøger, materialer fra Lectio, og konkrete materialer tidligere anvendt som led i undervisningen, f.eks. en bestemt artikel, tidligere anvendt data fra en database, tavlenoter eller en konkret benyttet novelleanalyse. Øvrig anvendelse af internettet, herunder kontakt med omverdenen vha. mails, fælles drev, Facebook og lignende medier er ikke tilladt og betragtes som snyd.

Karakterer

Bedømmelsesprocedure ved mundtlig eksamen/interne prøver

 • Ved mundtlig eksamen foretages bedømmelsen af din lærer og en ekstern censor. Er prøven intern, foretages bedømmelsen af din lærer og en intern censor
 • Censor sikrer, at de opgaver, som stilles af læreren, er i overensstemmelse med fagets mål
 • Censor skal sikre, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler, og at eleverne får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig bedømmelse
 • Bedømmelsen skal foretages af censor og lærer efter 7-trinsskalaen ved mundtlig eksamen.

Afsluttende standpunktskarakterer

Ved afslutningen af undervisningen i de enkelte fag gives afsluttende standpunktskarakterer, som findes på Lectio. Karaktererne er skolens vurdering af dit standpunkt i forhold til et fags undervisningsmål. Er faget ikke afsluttet, f.eks. hvis du er går i 2.g, og faget først afsluttes efter 3.g, så er karakteren en vurdering af dit standpunkt i forhold til målet for den gennemførte undervisning.

Ved eventuelle klager over standpunktskarakterer, skal de indgives skriftligt til skolen senest 5 dage efter offentliggørelsen.

Karakterskala

Karaktergivningen er målrelateret, hvilket vil sige, at du vurderes i forhold til de mål, der er opstillet for det enkelte fag, og sker efter 7-trinsskalaen.

På dit endelige eksamensbevis optræder kun karakteren for det højeste niveau, som du har i det enkelte fag.

Prøver i maj og juni

Du får din individuelle prøveplan offentliggjort af 2 omgange på Lectio. Du skal læse den grundigt, og mener du, at der er fejl i den, skal du med det samme henvende dig på kontoret, så det kan blive checket.

Klage

Du har mulighed for at klage over en prøve. De nærmere regler finder du her i kapitel 13.

Fristen for indgivelse af klager er senest 10 dage efter offentliggjort bedømmelse.

Husk at en klage altid skal være velbegrundet og kan således ikke gå på eksempelvis: ”Jeg plejer at få mere” eller ”jeg synes, at jeg sagde nok til at få 02”.

Bekendtgørelse om prøver og eksamen

Du kan læse bekendtgørelsen om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdomsuddannelser ved at klikke her. I kapitel 10 §47 finder du afsnittet om klager.

Har du spørgsmål?

Studievejledning i Viby
89 36 34 50vi-studvejl@aabc.dk
Studievejledning i Risskov
89 36 38 00ve-studvejl@aabc.dk

Aarhus Business College

HHX Aarhus Handelsgymnasium

Vejlby Centervej 50

8240 Risskov

8936 3800

admve@aabc.dk

Viemosevej 1

8260 Viby J

8936 3450

admvi@aabc.dk

CVR: 48 57 06 58

EAN: 5798000554238