Aarhus
Business College

Det praktiske

Bliv klogere på deltagerbetaling, vores læse- og studiestøtte, alkoholpolitik og generelle ordensregler

Økonomi under uddannelsen

SU

HHX på Aarhus Business College er godkendt til SU. Derfor kan du søge SU efter de regler, der gælder for ungdomsuddannelserne.

Du kan læse meget mere om SU ved at klikke her.

Rabat på transport

På visse betingelser kan du få rabat på dine transportudgifter.

Læs mere her.

Studiekort

Du får et personligt studiekort, som du kan bruge til at få en masse rabatter på caféer, tøjbutikker og biografer med mere.

Ordbog til kommende elever

I uddannelsesverdenen bliver der brugt et hav af forkortelser. Derfor har vi lavet en ordbog, som kan hjælpe dig med at oversætte de mange forkortelser, som du vil støde på som ny elev på HHX.

Deltagerbetaling

På Aarhus Handelsgymnasium er der egenbetaling for deltagelse i studieture og i nogle tilfælde ekskursioner, hvilket du kan læse mere om under de enkelte studieretningslinjer. Desuden er der egenbetaling ved fester og lignende arrangementer.

Læse- og studiestøtte

Læse- og studiestøtten henvender sig til dig med skrive- og læsevanskeligheder. Med læse- og studiestøtte får du mulighed for at gennemføre din HHX med et tilfredsstillende resultat.

Når du begynder på 1. år hos Aarhus Handelsgymnasium bliver dine læse- og stavefærdigheder testet. Testen er obligatorisk for alle og klarlægger din læsehastighed, stavefærdigheder og læseforståelse, og eventuelle dyslektiske træk (ordblindhed) opdages. Den efterfølgende undervisning er et tilbud, og takker du nej til tilbuddet, kan du dog altid henvende dig senere i dit uddannelsesforløb.

Læse- og studiestøtten på HHX har fokus på:

•  læsning med henblik på at øge din læsehastighed og -forståelse
•  supplerende undervisning i fremmedsprog
•  supplerende undervisning i grammatik
•  supplerende undervisning i matematik
•  supplerende undervisning i studieteknik og læsestrategier
•  hjælp til udarbejdelse af skriftlige afleveringer: Hvordan indsamler du viden? Hvordan strukturerer du en opgave? Og hvordan formulerer du dig godt og varieret på skrift?
•  brug af it-rygsæk, der bevilliges af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. It-rygsækken indeholder en bærbar computer, scanner, scannerpen og læse- og staveprogrammer. Hvis du bruger en it-rygsæk, kan du få ekstra tid til eksamen, men at du har fået denne hjælp vil ikke fremgå af dit eksamensbevis.

Undervisningen foregår individuelt eller på mindre hold, og undervisningen tager udgangspunkt i dine behov og ønsker.

Spørgsmål til læse- og studiestøtte?

Annette Düring
Studievejleder, HHX i Viby
vi-studvejl@aabc.dk89 36 34 50
Marianne Skov Krøtel
Vejlby Centervej
mask@aabc.dk

Mentorordning

På Aarhus Handelsgymnasium kan vi tilbyde mentorordning i særlige tilfælde. Formålet er at støtte udsatte unge i overgangen mellem grundskolen og gymnasiet med henblik på fastholdelse i uddannelsen. Der tages udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang til den enkelte unges livssituation, og mentorordningen kan derfor være af såvel personlig som social karakter. Mentorordningen kræver en særlig visitation, som iværksættes på elevens foranledning.

Studie- og ordensregler

Skolen er kun for skolens elever. Ønsker nogen kontakt til én af skolens elever i skoletiden, skal der ske henvendelse til den lokale administration.
Som elev på Aarhus Handelsgymnasium har du en række rettigheder. Skolen sørger for at stille forskellige ressourcer til rådighed, som skal være med til at give dig gode betingelser for at gennemføre din gymnasieuddannelse med et tilfredsstillende resultat. Vi sørger blandt andet for, at dygtige undervisere planlægger og gennemfører undervisningen, og at der bliver gjort rent hver dag. Desuden stiller vi bygninger og it-udstyr til rådighed, og vi sørger for, at du altid har et sted, hvor du kan henvende dig, hvis du har spørgsmål m.m.

Med rettighederne følger også pligter. I din tid på Aarhus Handelsgymnasium vil du opleve, at du på flere måder gennemgår et forløb fra elev til studerende. Du er elev, når du starter, men studerende, når du afslutter som student. Det betyder fx, at du har et ansvar for at:

 • møde til alle timer
 • deltage aktivt i undervisningen
 • møde velforberedt og aflevere stillede opgaver
 • deltage i årsprøver, terminsprøver og lignende
 • deltage i ekskursioner og forlagt undervisning, der udgør en del af undervisningen

Formålet er naturligvis at sikre dig størst muligt udbytte af dine 3 år på Aarhus Handelsgymnasium.

Alle elever skal leve op til de forventninger, vi har til adfærd på skolen. Dette gælder også elevsamvær uden for skolen:

 • Alle skolens elever forventes at leve op til helt almindelig god opførsel – også i relation til andre elever og til skolens medarbejdere
 • Alle skal give plads til hinanden og indgå konstruktivt i dialoger og konfliktløsning
 • Alle skal anerkende andres behov og udgangspunkt
 • Alle skal tale til og med andre i en konstruktiv tone
 • Alle skal efterleve henstillinger fra skolens personale i både faglige og sociale sammenhænge
 • Alle skal behandle skolens inventar og områder pænt
 • Alle skal rydde op efter sig
 • Alle former for vold, trusler og krænkende – herunder seksuelt – adfærd tolereres ikke på nogen måde. Tilskyndelse eller påvirkning til holdninger eller adfærd, der er i strid med uddannelsernes formål, er uforeneligt med at gå på skolen
 • Alle skal på underviserens foranledning have kamera tændt ved virtuel undervisning

Mødepligt og studieaktivitet: Procedurer

Der er mødepligt til al planlagt undervisning på og uden for skolens område, og skolen holder regnskab med dine skriftlige afleveringer og registrerer dit fremmøde.

I tilfælde af at du bliver nødt til at være fraværende fra undervisningen, skal du henvende dig til din klasselærer, hvis det drejer sig om enkelte timer eller en hel dag. Drejer det sig om flere dage, skal du også henvende dig til skolens ledelse. Hvis du bliver nødt til at forlade skolen i undervisningstiden, skal du orientere din lærer.

Hvis du er fraværende fra undervisningen på grund af andre faglige aktiviteter, som skolen arrangerer, er det dit eget ansvar, at du i god tid inden undervisningen orienterer den eller de relevante lærere om årsagen til fraværet. Fraværet vil i den situation blive noteret som godkendt fravær.

Hvis din studieaktivitet ikke er tilstrækkelig høj, vil du blive kontaktet af en af skolens studievejledere/fastholdelseskoordinatorer. At være studieaktiv betyder at møde forberedt til undervisningen, at deltage aktivt i undervisningen og at aflevere skriftlige opgaver rettidigt.

I denne forbindelse vil der blive indgået en aftale, som du skal overholde. Hvis aftalen ikke overholdes, vil du hurtigt blive kontaktet igen af en studievejleder/fastholdelseskoordinator. Formålet med disse aftaler er, at du får mulighed for at udvise tilstrækkelig studieaktivitet, så du kan fastholdes i uddannelsen. Du vil i denne forbindelse kunne henvises til deltagelse i skolens skriveværksted/lektiecafé for at få lavet dine skriftlige opgaver. Du vil ligeledes blive orienteret om, at fortsat mangel på studieaktivitet vil medføre fratagelse af SU for en kortere eller længere periode. Hvis du er under 18 år, kan der evt. blive tale om en samtale med dine forældre.

Hvis du stadig ikke overholder de aftaler, du indgår, vil du hurtigt blive indkaldt til en samtale med studievejlederen/fastholdelseskoordinatoren. Han/hun vil orientere dig om, at din manglende studieaktivitet nu medfører, at du fratages din SU, eller, hvis du er under 18 år, at dine forældre vil blive indkaldt til samtale. Hvis årsagen til dit fravær er sygdom, kan skolen bede dig komme med en lægeerklæring, som du selv skal betale – det gælder i øvrigt i hele forløbet med behandling af manglende studieaktivitet.

Fortsætter du med at udvise manglende studieaktivitet herefter, vil det medføre udmeldelse af uddannelsen.

Hvis du er under 18 år, bliver der sendt en kopi af ovennævnte aftaler til dine forældre. Ligeledes orienteres dine forældre, når der er afgivet karakterer, hvis du er under 18 år.

Læg mærke til, at der ikke er nogen bestemt grænse for manglende aktivitet i undervisningen/manglende antal afleveringer/fravær. Det er altså ikke tilladt at have op til f.eks. 10 % fravær.

Under hele ovennævnte forløb er du selvfølgelig mere end velkommen til at kontakte din studievejleder/fastholdelseskoordinator for at få råd og vejledning, ligesom dine lærere og skolens ledelse også kan hjælpe dig.

Hvis du gennem det meste af et skoleår udviser netop tilstrækkelig studieaktivitet, eller hvis du er omgænger, så vil skolen have ekstra opmærksomhed på den studieaktivitet i det næste skoleår, og ovenstående procedurer kan fremskyndes, hvis studievejleder/fastholdelseskoordinator vurderer, at det er nødvendigt.

BEMÆRK: Hvis du løbende opnår meget dårlige resultater i et konkret fag, kan din faglærer henvise dig til at deltage i lektiecafe. Der er mødepligt til dette, og det vil således fremgå af dit skema i Lectio.

Snyd / afskrift

Snyd og afskrift er ikke tilladt og kan ende med, at du bliver meldt ud af skolen. Det gælder i forbindelse med både daglige afleveringsopgaver og eksamen.

Snyd er, når man kopierer/plagierer dele af eller hele opgaver fra andre elever, lærebøger, nettet eller andet. Der er tale om snyd/plagiat, når en andens tekst er anvendt uden at lave præcise kildehenvisninger. Det gælder også, hvis man blot har “oversat” den fremmede tekst til sit eget sprog. Man skal hver gang, man anvender en andens arbejde, anvende kildeangivelse.

Snyd i forbindelse med interne prøver og afleveringsopgaver vil medføre en samtale med skolens ledelse og en skriftlig advarsel. Opgaven tæller ikke med i afleverede opgaver, og den interne prøve skal gennemføres på et senere tidspunkt. Hvis en elev snyder igen, får det konsekvenser for den videre skolegang.

Hvis der er tale om snyd i forbindelse med eksamen, kan der ske en af to ting:  1) du bortvises fra den pågældende prøve, og prøven kan dermed ikke godkendes. Det betyder, at du først kan komme til eksamen i faget i næste ordinære eksamenstermin – enten i december eller i maj næste år ELLER 2) skolen kan vælge at give dig karakteren – 3 i den pågældende prøve. (Denne sidste regel gælder IKKE for elever, der har påbegyndt HHX før 1. august 2017).

Rygning og anden indtagelse af tobaksmidler

Rygning er ikke tilladt på Aarhus Handelsgymnasium. Aarhus Handelsgymnasium har indført tobaksfri skoletid. Det betyder at elever, ansatte og gæster på skolen ikke må ryge fra kl. 08.00 – 16.00.  

Rygeforbuddet er også gældende uden for skolens område. Det er derfor ikke tilladt at forlade skolens område og ryge i arbejds- og skoletiden, hverken på private eller offentlige områder.  

Anden brug af tobaksmidler, herunder e-cigaretter, snus og skrå er heller ikke tilladt. 

Alle ansatte på skolen er med til at håndhæve studie- og ordensreglerne og informerer ledelse, hvis der opleves brud herpå.  

Rusmidler

Der må ikke medbringes eller indtages rusmidler – alkohol eller narkotika – på skolen. Indtagelse eller formidling af rusmidler vil medføre omgående bortvisning. I forbindelse med caféer og fester er der dog givet særlig tilladelse til salg – og dermed også indtagelse – af alkohol (jf. skolens politik for rygning, alkohol og euforiserende stoffer).

Billeder, videos etc.

Det er ikke tilladt at foretage lyd- og billedoptagelser af skolens ansatte eller elever hverken på eller udenfor skolen, medmindre der er givet udtrykkeligt samtykke. Skolens undervisere kan dispensere for denne regel, hvor det begrundes i faglighed og læringsperspektiv, og hvor det optagede alene bruges på klassen. Ved dispensation skal den enkelte elev dog være indforstået med at blive optaget.

Offentliggørelse og enhver form for deling af optaget lyd- eller billeder er underlagt almindelig lovgivning og strafbart. Det gælder i særdeleshed for indhold, der kan være krænkende.

Erstatningsansvar

Forvolder du skade på skolens bygninger eller inventar, er du selv erstatningspligtig. Det betyder, at du skal bruge din egen eller din families ansvarsforsikring.

Demokrati, politisk og religiøs overbevisning

Demokratiet er en afgørende grundsten i det danske samfund. Uddannelserne på Aarhus Business College skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes politiske og samfundsmæssige engagement. Skolens indretning, undervisningens gennemførelse og indhold samt skolens hele virke er derfor bestemt for dette.

Med det udgangspunkt betragtes eksempelvis politisk overbevisning, interessetilhørsforhold, seksualitet og religion som et privat anliggende. Derfor kan politiske aktiviteter og religiøse ritualer alene praktiseres på steder og tidspunkter, hvor det ikke forstyrrer undervisningen, andre læringsaktiviteter og andres færden på skolen.

Enhver form for racistiske, sexistiske eller andre diskriminerende budskaber er uacceptable.

Alle elever deltager aktivt og fuldt i undervisningen i alle fag uanset undervisningens emner og indhold og uanset den enkeltes religion og politiske tilhørsforhold.

På Aarhus Business College er dialog og åben kommunikation grundlæggende værdier, og derfor må huer, hatte, tørklæder m.m. ikke dække en elevs ansigt.

Sanktioner

Ved brud på skolens ordensregler og hvis du ikke udviser almindelig god opførsel – dette gælder også i forbindelse med anvendelse af IT – og hvis du ikke overholder de aftaler, du indgår, vil du blive indkaldt til en samtale med skolens ledelse. Brud på skolens ordensregler kan medføre følgende sanktioner:

 • Advarsel
 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer
 • Hjemsendelse fra studietur i særlige tilfælde
 • Midlertidig bortvisning fra undervisningen – bortvisningen registreres som fravær
 • Mobiltelefoner og lignende genstande kan tilbageholdes af skolen i op til 24 timer
 • Aflæggelse af prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år, uanset om eleven udtrækkes til prøve i fagene.
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve.
 • Udmeldelse, herunder overflytning til anden afdeling eller skole i særligt graverende tilfælde.

Grove krænkelser kan straks og uden varsel medføre bortvisning i en periode. Særdeles grove overtrædelser af skolens studie- og ordensregler kan medføre øjeblikkelig udmeldelse.

Oprykning

Oprykning til næste klassetrin er betinget af, at du efter skolens vurdering har fået et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Skolen kan nægte dig oprykning til næste klasse, hvis dit standpunkt eller det opnåede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0, og hvis det på grundlag af den løbende evaluering vurderes, at dit udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt. Beregningen af gennemsnittet foretages som et uvægtet gennemsnit af de karakterer, der i det pågældende skoleår, er opnået i officielle prøver til eksamen, samt interne prøver ved afslutningen af de pågældende skoleår. Standpunktskaraktererne opnået ved skoleårets afslutning medregnes. På 1. år medregnes ligeledes prøvekaraktererne i AP og ØG.

Hvis du nægtes oprykning, kan du gå det pågældende klassetrin om én gang, dog således at du maksimalt kan bruge fem år på at fuldføre HHX. Dette forudsætter, at skolen ud fra en faglig vurdering accepterer dette.

Partshøring og klagemuligheder

Når skolen træffer en afgørelse om iværksættelse af en sanktion gælder bestemmelser vedrørende partshøring, således at du bliver gjort bekendt med de oplysninger og vurderinger, der ligger til grund for skolens påtænkte afgørelse. Du vil have mulighed for at komme med en udtalelse, inden skolen træffer sin afgørelse. Skolen fastsætter en frist for, hvornår du senest skal komme med din udtalelse. For elever, der er ikke er fyldt 18 år, vil forældrene blive hørt.

Ovenstående gælder ikke ved en mundtlig advarsel/pædagogisk tilrettevisning.

Læs i øvrigt mere ved at klikke her.

Hvis du ønsker at klage over skolens afgørelse om iværksættelse af en sanktion, skal du klage til Undervisningsministeriet. Klagen indgives til skolen, som videresender den til Undervisningsministeriet. Hvis du er under 18 år, kan klagen indgives af dine forældre.

Der henvises til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser, hvor de nærmere frister for indgivelse af en klage er beskrevet i § 11. Den finder du ved at klikke her.

Antimobbestrategi

Alle skal være glade for at gå i skole. På Aarhus Handelsgymnasium har vi et ønske om at sikre et godt læringsmiljø samt trivsel i pauser og fritid. Læs vores antimobbestrategi nedenfor og bliv klogere på, hvordan vi forholder os, hvis vi oplever mobning på skolen.

Antimobbestrategi

Læs vores antimobbestrategi her

Fastholdelse

Vi sætter fokus på fastholdelse af de unge på Aarhus Handelsgymnasium, HHX.

Fravær

Fraværsreglerne har til formål at støtte en positiv og studiefremmende aktivitet på skolen samt at bidrage til et godt undervisnings- og læringsmiljø.

Som elev har du pligt til at møde til undervisningen, herunder også deltage i de arrangementer, der afholdes i skoletiden, fx studievejledning v/Studievalg Østjylland, introforløb, foredrag. Desuden har du som elev tillige pligt til at aflevere alle stillede opgaver rettidigt. Endelig har du også mødepligt til interne prøver m.v.

Vi forventer naturligvis, at du kun forsømmer arbejdet, når det er tvingende nødvendigt. I den forbindelse er der ikke nogen ”ret” til fravær.

Fraværsregistrering

Læreren fører som udgangspunkt fravær i begyndelsen af hver lektion. Som elev skal du via Lectio give os besked om dit fravær og årsag til din forsømmelse i fraværsloggen.

Opgaveregistrering

Læreren registrerer aflevering af opgaver, og det sker som regel i umiddelbar forlængelse af afleveringsfristen. Hvis du afleverer en opgave for sent, kan du ikke forvente, at den registreres som afleveret rettidigt.

Alle skriftlige opgaver stilles i Lectio, og manglende afleveringer registreres her.

Som elev har du mulighed for løbende at følge forsømmelsestallene og registreringen af opgaver i Lectio. Hvis der er fejl i registreringen, skal du kontakte den lærer, der i tilfælde af fejl kan foretage rettelser.

Forsømmelser

Vi reagerer på forsømmelser. Det beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvornår nedenstående sanktioner iværksættes. Vi følger løbende forsømmelsestallene, og efter en samtale med en fastholdelseskoordinator træffer vi en afgørelse om eventuelle konsekvenser.

Timeforsømmelser bliver behandlet for sig. Manglende afleveringer medfører henvisning til skriveværksted/lektiecafé, hvor du kan få hjælp til at få afleveret dine opgaver.

Skriftlig advarsel

En skriftlig advarsel er vores påmindelse til dig om, at du skal bringe dine forsømmelser ned. Advarslen giver vi i forbindelse med en samtale med fastholdelseskoordinatoren og skal underskrives af dig. Er du under 18 år, sender vi en kopi til dine forældre.

Sanktioner

Fortsætter de omfattende forsømmelser, kan følgende sanktioner iværksættes:

 • Advarsel
 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer
 • Midlertidig bortvisning fra undervisningen – bortvisningen registreres som fravær
 • Mobiltelefoner og lignende genstande kan tilbageholdes af skolen i op til 24 timer
 • Aflæggelse af prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år, uanset om eleven udtrækkes til prøve i fagene.
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve.
 • Udmeldelse, herunder overflytning til anden afdeling eller skole i særligt graverende tilfælde

Derudover henvises der til studie – og ordensreglerne.

Lægeerklæring

Kan du ikke deltage aktivt i undervisningen, fx ved længerevarende sygdom, kan vi bede om en lægeerklæring, som du selv skal betale. Ved længerevarende fravær fra undervisningen (mere end 3 dage) skal du kontakte din vejleder og aftale, om du skal aflevere en lægeerklæring. Hvis du er fraværende pga. sygdom i mere end 14 dage i træk, kan vi tilbyde dig sygeundervisning.

Har du i forvejen en skriftlig advarsel, kan du ved korterevarende sygdom blive bedt om at skaffe en lægeerklæring, som du skal aflevere på kontoret.

Ved fravær i forbindelse med interne prøver eller ved eksamen grundet sygdom skal du også for egen regning aflevere en lægeerklæring til kontoret.

Politik for rygning, alkohol og euforiserende stoffer

Som uddannelsesinstitution har vi på Aarhus Business College et ansvar for at give dig de bedst mulige rammer for, at din læring samt personlige og sociale udvikling kan foregå med respekt og med ansvar og omsorg for dig som elev og resten af fællesskabet. Vores mål med politikken er dels at sikre sådanne rammer og dels at sikre et kendskab til indsats og regler for såvel elever, forældre som ansatte på skolen. Vi ønsker at give dig forudsætninger for at træffe et bevidst og sundere valg, hvad angår rygning og anden brug af tobaksmidler, herunder skrå og snus, alkohol og euforiserende stoffer.

Alle skal være ansvarlige over for hinanden. Har du kendskab til eller en begrundet fornemmelse af, at en enkelt eller flere er på vej til et egentligt misbrug, skal det tages op ved en henvendelse til kontaktlærer, studievejleder eller rektor.

Politikken gennemgås for evt. revision én gang årligt.

Formål med politikken for rygning, alkohol og euforiserende stoffer

Politikken har til formål:

 • at sætte klare rammer for henholdsvis rygning i skoletiden, indtag af alkohol på skolen og i tilknytning til undervisning, samt at der efter gældende lovgivning ikke findes, formidles eller indtages euforiserende stoffer på vores skole
 • at forebygge og begrænse elevernes indtagelse af tobak, alkohol og euforiserende stoffer for dermed forebygge afhængighed af disse og oplyse om konsekvenserne af indtagelse af disse med fokus på faktuel viden ud fra et sundhedsperspektiv
 • at få formidlet hvilke tiltag og handlemuligheder, der finder sted ved en elevs brug af rusmidler.

Regler for brug af tobaksmidler, alkohol og euforiserende stoffer

Rygning

Rygning er ikke tilladt på Aarhus Business College. Aarhus Business College har indført tobaksfri skoletid. Det betyder at elever, ansatte og gæster på skolen ikke må ryge fra kl. 08.00 – 16.00.  

Rygeforbuddet er også gældende uden for skolens område. Det er derfor ikke tilladt at forlade skolens område og ryge i arbejds- og skoletiden, hverken på private eller offentlige områder.  

Anden brug af tobaksmidler, herunder e-cigaretter, snus og skrå er heller ikke tilladt. 

Alle ansatte på skolen er med til at håndhæve studie- og ordensreglerne og informerer ledelse, hvis der opleves brud herpå.  

Alkohol

Der må ikke indtages alkohol i skoletiden, og alkoholiske drikke må ikke forefindes på skolens område. Eleverne må således ikke indtage alkohol i forbindelse med undervisningen og andre af skolen planlagte aktiviteter. Det vil sige, at eleverne ikke må indtage alkohol på introture, ekskursioner og studieture.

Eleverne må ikke møde påvirkede op til undervisningen eller til aktiviteter planlagt af skolen.

Den eneste undtagelse for ovenstående er skolens fester og caféer, der er lukkede arrangementer, hvor kun skolens elever har adgang. Til disse fester kan der købes øl, cider og alkoholsodavand– alle med en alkoholstyrke på ca. 5 % eller derunder. Der kan altid købes alkoholfrie drikke. Ved særlige lejligheder kan der være udskænkning af vin. Indtagelse af alkohol må ikke betyde, at man er til gene for sine omgivelser eller er til fare for sig selv.

Euforiserende stoffer

Ifølge gældende lovgivning er al indtagelse af, besiddelse af og al handel med euforiserende stoffer ikke tilladt. Dette gælder således også på skolen.

Forebyggende tiltag

Vi formidler viden om rygning, alkohol og euforiserende stoffer til vores undervisere samt elever på 1. årgang, så eleverne får mulighed for at træffe et sundere valg. Der gennemføres et konkret undervisningsforløb i løbet af efteråret på 1. årgang, og dette undervisningsforløb integreres i elevernes grundforløb.

Lærerne følger årligt op på denne orientering.

Vores medarbejderne bliver orienterede om mulighederne for at spotte et evt. misbrug af alkohol og euforiserende stoffer hos elever og om mulighederne for tilbud om hjælp til disse elever. Denne orientering gennemføres med passende intervaller.

Opfølgning ved bekymring/mistanke om misbrug

Det er alle ansattes pligt at reagere på en bekymring om en elevs misbrug af alkohol og euforiserende stoffer.

I forbindelse med mistanke og bekymring om misbrug rettes henvendelse til studievejlederen. Det er studievejledernes opgave at gå i dialog med eleven. Dialogen foregår, når eleven ikke er påvirket, straks efter bekymringen er opstået. Det er vigtigt, at dialogen foregår i fortrolighed, så der kan formidles det/de rette tilbud til eleven. Målet for dialogen er at få eleven til at ophøre med et evt. misbrug og få tilbudt hjælp og henvist til relevant behandlingssted. Studievejlederen kan og bør i forbindelse med dialogen henvise eleven til vores psykologordning, det kommunale misbrugscenter, alkoholbehandlingscenter eller Ungdomscenteret.

Hvis eleven er under 18 år, kontakter vi elevens forældre (forældremyndighedens indehaver). Hvis eleven er over 18 år, spørges der om forældrene må inddrages.

Henvender en elev sig til en ansat med en bekymring om en anden elevs misbrug, henvender den ansatte sig altid til en studievejleder med bekymringen. Henvender en elev med et alkoholproblem eller et forbrug af euforiserende stoffer sig direkte til en anden ansat end studievejlederen, kan den ansatte underrette studievejlederen og selv indgå i dialog og henvisning eller deltage i samtalen med studievejlederen. Studievejlederen følger, efter aftale med eleven og behandlingssted, op på behandlingen som støtte for eleven.

Sanktioner

Ved brud på ovennævnte regler henvises generelt til vores studie- og ordensregler.

Opdagelse af brug, besiddelse af eller handel med euforiserende stoffer på skolen medfører omgående bortvisning. Ved fester tages der test ved mistanke om indtagelse af euforiserende stoffer, og dette kan undtagelsesvist også gennemføres i forbindelse med undervisningen.

Hvis en elev testes positiv for indtagelse af euforiserende stoffer, sker der en opfølgning fra skolens side, jf. ovenstående afsnit: ”Opfølgning ved bekymring/mistanke om misbrug”.

Bilag til politik for rygning, alkohol og euforiserende stoffer

Henvendelsesmuligheder i Aarhus Kommune

Alle tilbud er gratis for de studerende.

Udfordringer med hash, alkohol og øvrige rusmidler

Over 18 år – klik her

Under 18 år- klik her

Tilbud om afklarende samtale om alkohol

Folkesundhed Aarhus

Læs mere her

Kontakt
Christina Kudsk Nielsen
Tlf.: 4185 5095

 

Rygestop eller snak om rygning

Folkesundhed Aarhus

Læs mere her

Kontakt
Gitte Vils
Tlf.: 2960 8697

Aarhus Business College

HHX Aarhus Handelsgymnasium

Vejlby Centervej 50

8240 Risskov

8936 3800

admve@aabc.dk

Viemosevej 1

8260 Viby J

8936 3450

admvi@aabc.dk

CVR: 48 57 06 58

EAN: 5798000554238